23.05.2002

Odluka kojom se proglašava Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sustava i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine

157/02

Koristeći se ovlastima koje su mi date člankom V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnoga dijela Mirovnoga ugovora) Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, sukladno kojemu je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore narečenog Sporazuma o provedbi civilnoga dijela Mirovnoga ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1.(d) istoga Sporazuma sukladno kojemu Visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni potrebitim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi s civilnom provedbom”;

Pozivajući se na stavak XI 2. Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u  Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojima je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru Visokoga predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o provedbi civilnoga dijela Mirovnoga ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, sukladno gore narečenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao potrebitim,” u svezi s određenim pitanjima, uključujući (sukladno podstavku (c) ovoga stavka) i “druge mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnoga sporazuma na cijelomu teritoriju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Imajući u vidu zahtjeve iz Deklaracije koju je Vijeće za provedbu mira donijelo 9. lipnja 1998. god. u Luksemburgu, u kojima se strane upozoravaju na značaj Javnog radio-televizijskog sustava u Bosni i Hercegovini te se apelira na njih da, u svrhu ostvarenja tog cilja, surađuju sa Visokim predstavnikom u restruktuiranju Radio-televizije Bosne i Hercegovine;

Konstatirajući da je od svog uspostavljanja, Vijeće za provedbu mira konstantno zahtijevalo da se izrade i usvoje zakoni i propisi, kojima se uređuju mediji, a koji su u potpunosti dosljedni relevantnim međunarodnim sporazumima, te pozivajući se nadalje na činjenicu da je Vijeće za provedbu mira definiralo zahtjeve glede ovih zakona u Madridskoj deklaraciji, donesenoj 16. prosinca 1998. god., u kojoj je izričito zatražilo usvajanje zakona u oba entiteta koji utjelovljuju načela uredničke neovisnosti, vjerske tolerancije i financijske transparentnosti u svim medijima koji se financiraju javnim sredstvima;

Pozivajući se na činjenicu da je sukladno gore pomenutim zahtjevima, te zbog neuspjeha lokalnih organa vlasti da postignu napredak u izradi odgovarajućeg zakona o javnom emitiranju, Visoki predstavnik 30. srpnja 1999. god. donio Odluku o restruktuiranju Javnog radio-televizijskog sustava u Bosni i Hercegovini kojom se uspostavlja javni radio-televizijski sustav i dva od tri javna emitera koji predstavljaju sastavne dijelove istog, odnosno Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, i kojom se proglašava Zakon o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine;

Pozivajući se nadalje na činjenicu da je pomenutom Odlukom Radio-televizija Republike Srpske priznata za javnog emitera za Republiku Srpsku;

Konstatirajući da je u pomenutoj Odluci, Visoki predstavnik apelirao na sve zainteresirane strane da surađuju sa Osnivačkim odborom Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine na izradi zakona;

Podsjećajući da je Vijeće za provedbu mira, u svojoj Deklaraciji koju je donijelo u Briselu 23. i 24. svibnja 2000. god., naglasilo potrebu da građani budu dobro informirani kako bi bili aktivni sudionici u izgradnji svoje zemlje, te da je postavilo zahtjev za uspostavljanjem sektora javnog emitiranja uz snažnu i održivu konkurenciju što će pomoći da se osigura pravo građana da budu informirani te pružiti poticaj javnoj debati i kulturi gdje je javno mnijenje u službi kontrole i balansiranja institucija;

Konstatirajući da je zbog neuspjeha strana da ispune svoje obveze glede izrade i usvajanja odgovarajućih zakona o javnom emitiranju, iako su se iste suglasile da će to uraditi, visoki predstavnik nastavio sa procesom restruktuiranja tako što je 23. listopada 2000. god. donio Drugu odluku o restruktuiranju Javnog radio-televizijskog sustava u Bosni i Hercegovini;

Uzimajući u obzir da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u svom Kominikeu od 30. listopada 2001. god., potvrdio da početak rada Radio-televizije Federacije predstavlja značajan korak u provedbi Druge odluke Visokog predstavnika o restruktuiranju Javnog radio-televizijskog sustava u Bosni i Hercegovini koja se odnosi na uspostavljanje javnog radio-televizijskog servisa na državnoj razini za sve građane Bosne i Hercegovine;

Nadalje uzimajući u obzir da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u svom Kominikeu od 7. svibnja 2002. god., ponovio svoju potporu strategiji Visokog predstavnika za restruktuiranje javnog radio-televizijskog sustava koja je usmjerena na uspostavljanje sustava javnog emitiranja na državnoj razini za sve građane Bosne i Hercegovine. Upravni odbor je potvrdio potrebu donošenja učinkovitih zakona kako bi se javni radio-televizijski sustav učinio neovisnim i održivim sukladno standardima Vijeća Europe, konstatirajući da je ovo također jedan od ključnih zahtjeva iz Smjernica (Road Map) Evropske unije;

Pozivajući se na činjenicu iz istog tog Kominikea da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira također konstatirao da je Alijansa za promjene iskazala svoju potporu za postojeći nacrt zakona o javnom emitiranju, te da je dao preporuku Visokom predstavniku i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da ulože krajnje napore kako bi osigurali da se zakon o javnom emitiranju provede što je moguće prije sukladno europskim standardima;

Pozivajući se na slijedeći napredak koji su postigli organi vlasti Bosne i Hercegovine u svezi s izradom i usvajanjem zakona o javnom emitiranju:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, 11. lipnja 1998. god., izražavajući opredijeljenost za uspostavljanje javnog radio-televizijskog servisa za cijelu Bosnu i Hercegovinu, usvojilo Memorandum o razumijevanju u kojem se zahtijeva imenovanje privremenog Upravnog odbora za Radio-televiziju Bosne i Hercegovine, koji će izraditi prijedloge za uspostavljanje takvog radio-televizijskog servisa za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Ovaj Memorandum o razumijevanju je također predvidio uspostavljanje ovih struktura do kraja 1998. god.;

Osnivački odbor Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine je izradio nacrt zakona o javnom emitiranju u 2001. godini, a članovi Osnivačkog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima imenovanim od strane Vijeća ministara i Ureda Visokog predstavnika, su formirali zajedničku radnu skupinu u svrhu daljnje razrade ovog nacrta zakona  sukladno europskim standardima;

Značajni napori su uloženi od strane zajedničke radne skupine koja je izradila taj nacrt zakona i dostavila ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje;

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je raspravljalo o ovom nacrtu zakona na svojoj sjednici održanoj 18. travnja 2002. god. te je isti uputilo Pravnoj komisiji Vijeća ministara na usklađivanje;

Pravna komisija je vratila ovaj nacrt zakona uz pozitivne komentare, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je ovaj Nacrt usvojilo 29. travnja 2002. god., uz napomenu da zajednička radna skupina razriješi neriješena pitanja;

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je ovaj nacrt zakona stavilo na dnevni red svoje sjednice održane 9. svibnja 2002. god., ali ga je naknadno povuklo zbog velikih primjedbi i intervencija od strane Vlade Republike Srpske;

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je raspravljalo o ovom nacrtu zakona na koordinacionom sastanku održanom 15. svibnja 2002. god., i nije uspjelo postići politički dogovor sa Republikom Srpskom, što je za rezultat imalo da je ovaj nacrt zakona ponovno povučen sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazane za 16. svibnja 2002. god.;

Konstatirajući da Javni radio-televizijski sustav funkcionira kao cjelovit sustav, sa zakonima o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine i Radio-televiziji Republike Srpske koji funkcioniraju sukladno Zakonu o osnovama Javnog radio-televizijskog sustava i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir i imajući u vidu sve prethodno pomenute stvari, donosim slijedeću:

ODLUKU

  1. Kojom se proglašava Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sustava i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine, kao što je navedeno u daljnjem tekstu.
  1. Ukoliko ova Odluka ili Zakon koji se njome donosi ne utvrđuju drugačije, prethodne odluke Visokog predstavnika koje se odnose na oblast medija i dalje ostaju na snazi osim ili u slučaju da Visoki predstavnik odluči drugačije.
  1. Zakon koji slijedi stupa na snagu sukladno članku 76. istog ali na privremenom osnovu dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji isti zakon u odgovarajućem obliku, bez izmjena i dopuna i bez postavljanja bilo kakvih uvjeta.
  1. Ova Odluka odmah stupa na snagu i bit će odmah objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Službenom glasniku Republike Srpske i Službenom glasniku Distrikta Brčko.

23. svibnja 2002. god.

Wolfgang Petritsch

Visoki predstavnik