23.05.2002

Одлука којом се проглашава Закон о основама Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине

157/02

Користећи се овлашћењима која су ми дата чланом V Анекса 10. (Споразум о спроведби цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је Високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења наведеног Споразума о спроведби цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан ИИ 1. (д) истог Споразума према којем Високи представник “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези са цивилном спроведбом”;

Позивајући се на став XИ 2. Закључака Конференције за проведбу мира  одржане у  Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којим је Савјет за спроведбу мира поздравио намјеру Високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о спроведби цивилног дијела Мировног уговора да би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када то буде сматрао неопходним,” у вези са одређеним питањима, укључујући (у складу са подставом (ц) овог става) и “друге мјере у сврху обезбјеђивања спроведбе Мировног споразума на читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Имајући у виду захтјеве из Декларације коју је Савјет за имплементацију мира донио 9. јуна 1998. год. у Луксембургу, у којима се стране упозоравају на значај Јавног радио-телевизијског система у Босни и Херцеговини те се апелује на њих да, у сврху остварења тог циља, сарађују са Високим представником у реструктуисању Радио-телевизије Босне и Херцеговине;

Констатујући да је од свог оснивања, Савјет за имплементацију мира константно захтијевао да се израде и усвоје закони и прописи, којима се уређују медији, а који су у потпуности досљедни релевантним међународним споразумима, те позивајући се надаље на чињеницу да је Савјет за имплементацију мира дефинисао захтјеве везане за ове законе у Мадридској декларацији, донесеној 16. децембра 1998. год., у којој је изричито затражио усвајање закона у оба ентитета који утјеловљују принципе уредничке независности, вјерске толеранције и финансијске транспарентности у свим медијима који се финансирају јавним средствима;

Позивајући се на чињеницу да је у складу са горе поменутим захтјевима, те због неуспјеха локалних органа власти да постигну напредак у изради одговарајућег закона о јавном емитовању, Високи представник 30. јула 1999. год. донио Одлуку о реструктуисању Јавног радио-телевизијског система у Босни и Херцеговини којом се успоставља јавни радио-телевизијски систем и два од три јавна емитера који представљају саставне дијелове истог, односно Јавни радио-телевизијски сервис Босне и Херцеговине и Радио-телевизија Федерације Босне и Херцеговине, и којом се проглашава Закон о Радио-телевизији Федерације Босне и Херцеговине;

Позивајући се надаље на чињеницу да је поменутом Одлуком Радио-телевизија Републике Српске призната за јавног емитера за Републику Српску;

Констатујући да је у поменутој Одлуци, Високи представник апеловао на све заинтересоване стране да сарађују са Оснивачким одбором Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине на изради закона;

Подсјећајући да је Савјет за имплементацију мира, у својој Декларацији коју је донио у Бриселу 23. и 24. маја 2000. год., нагласио потребу да грађани буду добро информисани да би били активни учесници у изградњи своје земље, те да је поставио захтјев за успостављањем сектора јавног емитовања уз снажну и одрживу конкуренцију што ће помоћи да се обезбиједи право грађана да буду информисани те пружити потицај јавној дебати и култури гдје је јавно мнијење у служби контроле и балансирања институција;

Констатујући да је због неуспјеха страна да испуне своје обавезе у вези са израдом и усвајањем одговарајућих закона о јавном емитовању, иако су се исте сагласиле да ће то урадити, високи представник наставио са процесом реструктуисања тако што је 23. октобра 2000. год. донио Другу одлуку о реструктуисању Јавног радио-телевизијског система у Босни и Херцеговини;

Узимајући у обзир да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира у свом Коминикеу од 30. октобра 2001. год., потврдио да почетак рада Радио-телевизије Федерације представља важан корак у спровођењу Друге одлуке Високог представника о реструктуисању Јавног радио-телевизијског система у Босни и Херцеговини која се односи на успостављање јавног радио-телевизијског сервиса на државном нивоу за све грађане Босне и Херцеговине;

Надаље узимајући у обзир да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира у свом Коминикеу од 7. маја 2002. год., поновио своју подршку стратегији Високог представника за реструктуисање јавног радио-телевизијског система која је усмјерена на успостављање система јавног емитовања на државном нивоу за све грађане Босне и Херцеговине. Управни одбор је потврдио потребу доношења ефикасних закона да би се јавни радио-телевизијски систем учинио независним и одрживим у складу са стандардима Савјета Европе, констатујући да је ово такође један од кључних захтјева из Смјерница (Роад Мап) Европске уније;

Позивајући се на чињеницу из истог тог Коминикеа да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира такође констатовао да је Алијанса за промјене исказала своју подршку за постојећи нацрт закона о јавном емитовању, те да је дао препоруку Високом представнику и Савјету министара Босне и Херцеговине да уложе крајње напоре да би обезбиједили да се закон о јавном емитовању проведе што је могуће прије у складу са европским стандардима;

Позивајући се на сљедећи напредак који су постигли органи власти Босне и Херцеговине у вези са израдом и усвајањем закона о јавном емитовању:

Предсједништво Босне и Херцеговине је, 11. јуна 1998. год., изражавајући опредијељеност за успостављање јавног радио-телевизијског сервиса за цијелу Босну и Херцеговину, усвојило Меморандум о разумијевању у којем се захтијева именовање привременог Управног одбора за Радио-телевизију Босне и Херцеговине, који ће израдити приједлоге за успостављање таквог радио-телевизијског сервиса за цијелу територију Босне и Херцеговине. Овај Меморандум о разумијевању је такође предвидио успостављање ових структура до краја 1998. год.;

Оснивачки одбор Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине је израдио нацрт закона о јавном емитовању у 2001. години, а чланови Оснивачког одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине, заједно са представницима именованим од стране Савјета министара и Уреда Високог представника, су формирали заједничку радну групу у сврху даље разраде овог нацрта закона у складу са европским стандардима;

Значајни напори су уложени од стране заједничке радне групе која је израдила тај нацрт закона и доставила га Савјету министара Босне и Херцеговине на разматрање;

Савјет министара Босне и Херцеговине је расправљао о овом нацрту закона на својој сједници одржаној 18. априла 2002. год. те је исти упутио Правној комисији Савјета министара на усклађивање;

Правна комисија је вратила овај нацрт закона уз позитивне коментаре, а Савјет министара Босне и Херцеговине је овај Нацрт усвојио 29. априла 2002. год., уз напомену да заједничка радна група разријеши неријешена питања;

Савјет министара Босне и Херцеговине је овај нацрт закона ставио на дневни ред своје сједнице одржане 9. маја 2002. год., али га је накнадно повукао због великих примједби и интервенција од стране Владе Републике Српске;

Савјет министара Босне и Херцеговине је расправљао о овом нацрту закона на координационом састанку одржаном 15. маја 2002. год., и није успио постићи политички договор са Републиком Српском, што је за резултат имало да је овај нацрт закона поново повучен са дневног реда сједнице Савјета министара Босне и Херцеговине заказане за 16. мај 2002. год.;

Констатујући да Јавни радио-телевизијски систем функционише као цјеловит систем, са законима о Радио-телевизији Федерације Босне и Херцеговине и Радио-телевизији Републике Српске који функционишу у складу са Законом о основама Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир и имајући у виду све претходно поменуте ствари, доносим сљедећу:

ОДЛУКУ

  1. Којом се проглашава Закон о основама Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине, као што је наведено у даљем тексту.
  1. Уколико ова Одлука или Закон који се њоме доноси не утврђују другачије, претходне одлуке Високог представника које се односе на област медија и даље остају на снази осим или у случају да Високи представник одлучи другачије.
  1. Закон који слиједи ступа на снагу у складу са чланом 76. истог али на привременом основу док Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји исти закон у одговарајућем облику, без измјена и допуна и без постављања било каквих услова.
  1. Ова Одлука одмах ступа на снагу и биће одмах објављена у Службеном гласнику Босне и Херцеговине, Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине, Службеном гласнику Републике Српске и Службеном гласнику Дистрикта Брчко.

23. мај 2002. год.

Волфганг Петрич

Високи представник