29.07.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

–  radni prijevod –

Br. 05/09

Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gorenavedenim, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Svjestan da je prošlo gotovo deset (10) mjeseci od održavanja Lokalnih izbora, a gotovo devet (9) mjeseci od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara;

Osuđujući to što, kao rezultat ponašanja izabranih gradskih vijećnika i stranaka koje oni predstavljaju, još uvijek nije izabran gradonačelnik Grada Mostara;

Konstatirajući da su politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zlouporabili povjerenje onih koji su ih izabrali;

Pozivajući se na pismo vršitelja dužnosti visokog predstavnika od 11. ožujka 2009. godine, upućeno predsjednicima odbora političkih stranaka Grada Mostara, u kojem im je skrenuta pozornost na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i u kojem je dano upozorenje da bi visoki predstavnik mogao poduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;

Pozivajući se također na to da se 8. svibnja 2009. godine visoki predstavnik obratio predsjednicima političkih stranaka zastupljenih u Mostaru, zahtijevajući od stranaka da postignu neophodni sporazum radi izbora gradonačelnika u najkraćem mogućem roku;

Imajući u vidu da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom komunikeu od 26. ožujka 2009. godine donesenom u Sarajevu, smatrao “da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika skoro šest mjeseci nakon izbora”, i zahtijevao od političkih stranaka u Mostaru “da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obvezu prema građanima Mostara”, i “energično podstaknuo visokog predstavnika da olakša iznalaženje rješenja za poteškoće koje proističu iz ove situacije”;

S obzirom na to da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom komunikeu od 30. lipnja 2009. godine donesenom u Sarajevu, ponovio svoje pozive visokom predstavniku “da poduzme daljnje korake kako bi olakšao proces izbora novog gradonačelnika Mostara”;

Uzimajući u obzir to da je Gradsko vijeće zbog svojeg stalnog neuspjeha da imenuje gradonačelnika bilo prinuđeno nastaviti s Odlukom o privremenom financiranju do 31. ožujka 2009. godine i da, čak oko tri mjeseca po isteku Odluke o privremenom financiranju, Gradsko vijeće još uvijek nije imenovalo gradonačelnika i stoga nije usvojilo proračun za 2009. godinu, te je na taj način dovelo u pitanje funkcioniranje svih gradskih institucija;

Konstatirajući  da je neuspjeh Gradskog vijeća da imenuje gradonačelnika i usvoji gradski proračun doveo do stanja koje se sve brže pogoršava, stanja u kojem uposleni u Gradu Mostaru ne primaju plaće i rad javnih službi je u opasnosti od potpunog prekida;

Konstatirajući da se stanje u Gradu Mostaru rapidno pogoršalo tijekom proteklih mjeseci i da iziskuje brzu reakciju kako bi se izbjeglo dalje pogoršavanje humanitarne situacije i pojava društvene krize;

Konstatirajući također da ovaj neuspjeh od strane Gradskog vijeća predstavlja dugoročnu štetu za Grad i njegove građane;

Žaleći zbog toga što je prinuđen da djeluje u ime lokalnih organa vlasti s ciljem da omogući funkcioniranje institucija Grada Mostara;

Uvjeren da ova Odluka ne oslobađa izabrane vijećnike njihove obveze da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski proračun, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati sukladno svojim odgovornostima prema građanima;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 49/06)

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke, privremeno će obustaviti primjenu članka 18., stavak (2), Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine do 30. rujna 2009. godine, ili dok Gradsko vijeće Grada Mostara ne usvoji Proračun Grada Mostara za 2009. godinu.

Ovaj Zakon stupa na snagu sukladno odredbi predviđenom u članku 2. istog Zakona

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Grada Mostara”.

Sarajevo, 29. srpnja 2009.

Dr. Valentin Inzko

Visoki predstavnik

 

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O NAČELIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Iza članka 60. dodaje se novi članak 60a, koji glasi:

Članak 60a

“Izuzetno, isključivo u svrhu privremenog financiranja Grada Mostara i samo za razdoblje od 1. travnja 2009. godine do 30. rujna 2009. godine, stavak (2) članka 18. neće se primjenjivati”.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.