29.07.2009

Одлука којом се доноси Закон о допуни Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине

–  радни превод –

Бр. 05/09

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилном провођењу Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилном провођењу Мировног уговора, и чланом II 1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези са цивилним провођењем Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравило намјеру Високог представника да употријеби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горенаведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) мјере којима се осигурава провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Свјестан да је прошло готово десет (10) мјесеци од одржавања Локалних избора, а готово девет (9) мјесеци од конституисања Градског вијећа Града Мостара;

Осуђујући то што, као резултат понашања изабраних градских вијећника и странака које они представљају, још увијек није изабран градоначелник Града Мостара;

Констатујући да су политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара, својим крајње неодговорним понашањем, претпоставили своје појединачне и страначке интересе интересима града и грађана те тако злоупотријебили повјерење оних који су их изабрали;

Позивајући се на писмо вршиоца дужности високог представника од 11. марта 2009. године, упућено предсједницима одбора политичких странака Града Мостара, у којем им је скренута пажња на чињеницу да је стање у Граду Мостару неодрживо и у којем je дато упозорење да би високи представник могао предузети одређене мјере како би такво стање поправио;

Позивајући се такође на то да се 8. маја 2009. године високи представник обратио предсједницима политичких странака заступљених у Мостару, захтијевајући од странака да постигну неопходни споразум ради избора градоначелника у најкраћем могућем року;

Имајући у виду да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира, у свом коминикеу од 26. марта 2009. године донесеном у Сарајеву, сматрао “да је неприхватљиво што Градско вијеће Мостара није изабрало новог градоначелника скоро шест мјесеци након избора”, и захтијевао од политичких странака у Мостару “да без даљњег одлагања испуне ову основну обавезу према грађанима Мостара”, и “енергично подстакао високог представника да олакша изналажење рјешења за потешкоће које проистичу из ове ситуације”;

С обзиром на то да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира, у свом коминикеу од 30. јуна 2009. године донесеном у Сарајеву, поновио своје позиве високом представнику “да предузме даље кораке како би олакшао процес избора новог градоначелника Мостара”;

Узимајући у обзир то да је Градско вијеће због свог сталног неуспјеха да именује градоначелника било принуђено наставити с Одлуком о привременом финансирању до 31. марта 2009. године и да, чак око три мјесеца по истеку Одлуке о привременом финансирању, Градско вијеће још увијек није именовало градоначелника и стога није усвојило буџет за 2009. годину, те је на тај начин довело у питање функционисање свих градских институција;

Констатујући  да је неуспјех Градског вијећа да именује градоначелника и усвоји градски буџет довео до стања које се све брже погоршава, стања у којем запослени у Граду Мостару не примају плате и рад јавних служби је у опасности од потпуног прекида;

Констатујући да се стање у Граду Мостару рапидно погоршало током протеклих мјесеци и да изискује брзу реакцију како би се избјегло даље погоршавање хуманитарне ситуације и појава друштвене кризе;

Констатујући такође да овај неуспјех од стране Градског вијећа представља дугорочну штету за Град и његове грађане;

Жалећи због тога што је принуђен да дјелује у име локалних органа власти с циљем да омогући функционисање институција Града Мостара;

Увјерен да ова Одлука не ослобађа изабране вијећнике њихове обавезе да изаберу градоначелника и да након тога усвоје градски буџет, те да политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара морају коначно дјеловати у складу са својим одговорностима према грађанима;

Узевши у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о допуни Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине

(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 49/06)

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке, привремено ће обуставити примјену члана 18., став (2), Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине до 30. септембра 2009. године, или док Градско вијеће Града Мостара не усвоји Буџет Града Мостара за 2009. годину.

Овај Закон ступа на снагу у складу с одредбом предвиђеном у члану 2. истог Закона.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и “Службеном гласнику Града Мостара”.

Сарајево, 29. jула 2009.

Др. Валентин Инцко

Високи представник

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Iza člana 60. dodaje se novi član 60a, koji glasi:

Član 60a

“Izuzetno, isključivo u svrhu privremenog finansiranja Grada Mostara i samo za period od 1. aprila 2009. godine do 30. septembra 2009. godine, stav (2) člana 18. neće se primjenjivati”.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federaцije Bosne i Herцegovine”.