26.10.2023

Visoki predstavnik Christian Schmidt pojašnjava namjerne neistine koje šire vlasti RS

Pratio sam izjave date u proteklom periodu koje bi navodno trebale predstavljati tumačenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (GFAP) i nekih od njegovih suštinskih aspekata. U tom kontekstu, moram ispraviti neke dezinformacije koje se namjerno šire zarad ispunjenja neodgovornih ličnih ciljeva. To je moja uloga prema Aneksu 10 GFAP i zanemario bi [...]
26.10.2023

Prvi zamjenik VP/Supervizor za BD prisustvovao vježbi spašavanja u Brčkom, pozvao na stalan rad na osposobljavanju za zaštitu od nepogoda

Prvi zamjenik visokog predstavnika/supervizor za Brčko Distrikt Jonathan Mennuti prisustvovao je danas općoj vježbi DPPI FLEX 2023, koju je u Brčkom organiziralo Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji s Inicijativom za prevenciju i spremnost u slučaju prirodnih katastrofa za područje Jugoistočne Evrope (DPPI SEE). U ovoj vježbi, tokom koje je izvrš [...]
13.10.2023

Imenovanje visokih predstavnika

Članom V Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP) definirano je da je visoki predstavnik konačni autoritet u regionu u pogledu tumačenja navedenog sporazuma o implementaciji civilnih aspekata mirovnog rješenja. Pitanje nominovanja/imenovanja visokog predstavnika direktno je povezano s tumačenjem Aneksa 10 Općeg okvirn [...]