04.05.2007 42/07

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet za tumačenje Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo kojih poteškoća kao što je gore rečeno „donošenjem obvezujućih odluka kakogod on ocijeni da je neophodno” o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) „mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Svjesni daje odgovornost za neizravno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska 5. prosinca 2003. godine, kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o sustavu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacijski osnov za jedinstveni sustav neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine, uključujući načela doznačavanja prihoda od neizravnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 55/04, u daljnjem tekstu; “Zakon o jedinstvenom računu”) koji sadržava metodologiju za doznačavanje i raspodjelu svih prihoda od neizravnog oporezivanja na državu Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt);

Prisjećajući se da se Zakonom o sustavu indirektnog oporezivanja predviđa da su udjeli prihoda od neizravnog oporezivanja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta određeni njihovim udjelom u krajnjoj potrošnji prikazanim u prijavama poreza na dodanu vrijednost;

Prisjećajući se također da se Zakonom o jedinstvenom računu predviđa da će ovi udjeli biti zasnovani na koeficijentima doznačavanja koji će se ustanoviti kao odnos suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriju datog korisnika prihoda, i suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriju Bosne i Hercegovine, te da je na Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje da donese provedbene propise o kalkulaciji koeficijenta doznačavanja;

Sa žaljenjem što je u pregovorima i sporovima oko koeficijenata pripadnosti prihoda između institucija Bosne i Hercegovine, entitetâ i Brčko Distrikta utrošena alarmantna količina političkog vremena i energije, da još uvijek predstoji da se postigne sporazum o koeficijentima doznačavanja, te da kao posljedica toga Brčko Distrikt uložio žalbe vezano za navedeni spor pred Arbitražnim tribunalom za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljem tekstu: Arbitražni tribunal za Brčko);

S obzirom na communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 23. lipnja 2006. godine, u kojem je naglašeno da bi organi BiH trebali hitno riješiti spor oko pripadnosti prihoda;

Imajući u vidu communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 7. prosinca 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, unatoč prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Sa žaljenjem što je pomenutim neuspjehom Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje u donošenju odluke o važećem koeficijentu pripadnosti prihoda praktično blokirano doznačavanje prihoda od neizravnog oporezivanja s jedinstvenog računa u nekoliko navrata, te je time ugrožena fiskalna stabilnost Brčko Distrikta;

Konstatirajući da se Zakonom o sustavu indirektnog oporezivanja predviđa da Brčko Distrikt sudjeluje u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje kao promatrač bez prava glasa;

Prisjećajući se da se Konačnom odlukom Arbitražnog tribunala za sporo oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljem tekstu: Konačna odluka), donesenom sukladno Općem okvirnom sporazumu, Aneks 2, uspostavlja Brčko Distrikt kao fiskalno samoodrživ dio Bosne i Hercegovine sa vlastitim autonomnim proračunom, i čime se priznaje potreba za koordinacijom među vladama BiH, entiteta i Brčko Distrikta u svezi s različitim pitanjima, uključujući pitanja dijeljenja rashoda i prihoda;

Uzimajući u obzir da se Konačnom odlukom obvezuje Brčko Distrikt da uvrsti u okvir svojeg proračuna procjenu prihoda koji će se prikupljati unutar Distrikta i obvezuju se entiteti  da će financirati svaku razliku između očekivanih prihoda i proračuna Brčko Distrikta u srazmjeri dvije trećine Federacija Bosne i Hercegovine i jedna trećina Republika Srpska;

S obzirom i na to da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom communiquéu donesenom 27. veljače 2007. godine, ponovio svoje urgencije za iznalaženje zadovoljavajućeg rješenja pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a i izrazio svoje nadanje da će, putem  pregovora, te putem usvajanja Nacrta zakona o Brčko Distriktu, zajedno sa srodnim ustavnim i zakonskim odredbama, sve tužbe koje se trenutno nalaze pred Arbitražnim tribunalom za oblast Brčko biti povučene;

S obzirom  na intenziviranu žurnost rješavanja spora oko pripadnosti prihoda za Brčko Distrikt uzrokovanu daljim postupkom pred Arbitražnim tribunalom za Brčko, koji je ušao u novu fazu 23. travnja 2007. godine kada je rok stranama za ulaganje pismenih podnesaka istekao;

Uvjereni da postoji potreba da se žurno donese odgovarajući zakon kako bi se riješio spor oko pripadnosti prihoda prije daljnjeg postupka pred Arbitražnim tribunalom za Brčko s ciljem da se osigura financijska samoodrživost Brčko Distrikta; i

 

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04)

 

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članku 2. tog zakona, na privremenom osnovu, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

U pogledu članka 25. stavak 4. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, smatrat će se da je Odbor dao potrebno odobrenje.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 Sarajevo, 4. svibnja 2007. 

Dr. Christian Schwarz-Schilling

 

Visoki predstavnik

 

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Članak 1.

U članku 21. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja, stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

“Uprava osigurava da stanje na jedinstvenom računu sadrži neophodni minimum potreban da joj omogući da izmiri sve obveze koje se odnose na neizravne poreze koje naplaćuje, te da se podjelе prema državnom proračunu i proračunima Federacije, Republike Srpske i Distrikta vrše redovno sukladno sljedećem:

(i)                  da se iznos koji se prenosi državnom proračunu temelji na iznosu u državnom proračunu za tekuću godinu;

(ii)                da će od iznosa preostalog nakon prijenosa na državni proračun, prijenosi na Distrikt biti vršeni na temelju sljedećeg:

a.       U 2007. godini koeficijent doznačavanja za Distrikt će iznositi 3,55%;

b.      Za svaku narednu godinu nakon 2007. godine, koeficijent iz alineje a) ovog članka bit će provjeravan na godišnjem osnovu prema korigiranim CIPS podacima kako je propisano čl. 13 i 13a Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 55/04, u daljnjem tekstu: Zakon o jedinstvenom računu). Preneseni iznos ne smije biti manji od iznosa koji rezultira iz primjene većeg od dva koeficijenta;

c.       Izuzetno od prethodnih odredaba alineje a) i b) ove točke, za godine od 2007. do uključivo 2011. godine, suma iznosa prenesenih na Distrikt ne smije biti manja od 124 milijuna KM. Ako iznos koji primi Distrikt bude manji od 124 milijuna KM, razliku će kompenzirati entiteti u srazmjeri dvije trećine Federacija i jednu trećinu Republika Srpska, kako je predviđeno člankom 13a  Zakona o jedinstvenom računu;

(iii)               da se dio preostalog iznosa koji se prenosi Federaciji i Republici Srpskoj utvrđuje na temelju njihova udjela u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodatnu vrijednost; i

(iv)              da se iznos koji je potreban za financiranje obveza vanjskog duga oduzme od udjelâ Federacije i Republike Srpske, te da se izravno uplaćuje u državni proračun.

Sustav raspodjele i metoda izračunavanja udjelâ prikupljenih prihoda, sukladno ovom članku, detaljno će se razraditi u Zakonu o jedinstvenom računu.”

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine ili 1. lipnja  2007. godine, ovisno o tome što nastupi kasnije.