04.05.2007 42/07

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet za tumačenje Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo kojih poteškoća kao što je gore rečeno „donošenjem obavezujućih odluka kakogod on ocijeni da je neophodno” o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) „mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Svjesni daje odgovornost za indirektno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska 5. decembra 2003. godine, kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacioni osnov za jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine, uključujući načela doznačavanja prihoda od indirektnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 55/04, u daljem tekstu; “Zakon o jedinstvenom računu”) koji sadržava metodologiju za doznačavanje i raspodjelu svih prihoda od indirektnog oporezivanja na državu Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt);

Prisjećajući se da se Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja predviđa da su udjeli prihoda od indirektnog oporezivanja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta određeni njihovim udjelom u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodanu vrijednost;

Prisjećajući se takođe da se Zakonom o jedinstvenom računu predviđa da će ovi udjeli biti zasnovani na koeficijentima doznačavanja koji će se ustanoviti kao odnos suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriji datog korisnika prihoda, i suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriji Bosne i Hercegovine, te da je na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da donese provedbene propise o kalkulaciji koeficijenta doznačavanja;

Sa žaljenjem što je u pregovorima i sporovima oko koeficijenata pripadnosti prihoda između institucija Bosne i Hercegovine, entitetâ i Brčko Distrikta utrošena alarmantna količina političkog vremena i energije, da još uvijek predstoji da se postigne sporazum o koeficijentima doznačavanja, te da kao posljedica toga Brčko Distrikt uložio žalbe vezano za navedeni spor pred Arbitražnim tribunalom za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljem tekstu: Arbitražni tribunal za Brčko);

S obzirom na komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesen 23. juna 2006. godine, u kojem je naglašeno da bi organi BiH trebali hitno riješiti spor oko pripadnosti prihoda;

Imajući u vidu komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesen 7. decembra 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Sa žaljenjem što je pomenutim neuspjehom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje u donošenju odluke o važećem koeficijentu pripadnosti prihoda praktično blokirano doznačavanje prihoda od indirektnog oporezivanja sa jedinstvenog računa u nekoliko navrata, te je time ugrožena fiskalna stabilnost Brčko Distrikta;

Konstatirajući da se Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja predviđa da Brčko Distrikt učestvuje u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje kao posmatrač bez prava glasa;

Prisjećajući se da se Konačnom odlukom Arbitražnog tribunala za sporo oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljem tekstu: Konačna odluka), donesenom u skladu s Općim okvirnim sporazumom, Aneks 2, uspostavlja Brčko Distrikt kao fiskalno samoodrživ dio Bosne i Hercegovine sa vlastitim autonomnim budžetom, i čime se priznaje potreba za koordinacijom među vladama BiH, entiteta i Brčko Distrikta u vezi sa različitim pitanjima, uključujući pitanja dijeljenja rashoda i prihoda;

Uzimajući u obzir da se Konačnom odlukom obavezuje Brčko Distrikt da uvrsti u okvir svog budžeta procjenu prihoda koji će se prikupljati unutar Distrikta i obavezuju se entiteti  da će finansirati svaku razliku između očekivanih prihoda i budžeta Brčko Distrikta u srazmjeri dvije trećine Federacija Bosne i Hercegovine i jedna trećina Republika Srpska;

S obzirom i na to da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, u svom komunikeu donesenom 27. februara 2007. godine, ponovio svoje urgencije za iznalaženje zadovoljavajućeg rješenja pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a i izrazio svoje nadanje da će, putem  pregovora, te putem usvajanja Nacrta zakona o Brčko Distriktu, zajedno sa srodnim ustavnim i zakonskim odredbama, sve tužbe koje se trenutno nalaze pred Arbitražnim tribunalom za oblast Brčko biti povučene;

S obzirom  na intenziviranu hitnost rješavanja spora oko pripadnosti prihoda za Brčko Distrikt uzrokovanu daljim postupkom pred Arbitražnim tribunalom za Brčko, koji je ušao u novu fazu 23. aprila 2007. godine kada je rok stranama za ulaganje pismenih podnesaka istekao;

Uvjereni da postoji potreba da se hitno donese odgovarajući zakon kako bi se riješio spor oko pripadnosti prihoda prije daljeg postupka pred Arbitražnim tribunalom za Brčko s ciljem da se osigura finansijska samoodrživost Brčko Distrikta; i

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04)

 

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članu 2. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

U pogledu člana 25. stav 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, smatrat će se da je Odbor dao potrebno odobrenje.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 4. maja 2007. 
 
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik

 

 

 


 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

U članu 21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, stavovi 3. i 4. mijenjaju se i glase:

“Uprava osigurava da stanje na jedinstvenom računu sadrži neophodni minimum potreban da joj omogući da izmiri sve obaveze koje se odnose na indirektne poreze koje naplaćuje, te da se podjele prema državnom budžetu i budžetima Federacije, Republike Srpske i Distrikta vrše redovno u skladu sa sljedećim:

(i)                  da se iznos koji se prenosi državnom budžetu zasniva na iznosu u državnom budžetu za tekuću godinu;

(ii)                da će od iznosa preostalog nakon prijenosa na državni budžet, prênosi na Distrikt biti vršeni na osnovu sljedećeg:

a.       U 2007. godini koeficijent doznačavanja za Distrikt će iznositi 3,55%;

b.      Za svaku narednu godinu nakon 2007. godine, koeficijent iz alineje a) ovog člana biće provjeravan na godišnjem osnovu prema korigovanim CIPS podacima kako je propisano čl. 13 i 13a Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 55/04, u daljem tekstu: Zakon o jedinstvenom računu). Preneseni iznos ne smije biti manji od iznosa koji rezultira iz primjene većeg od dva koeficijenta;

c.       Izuzetno od prethodnih odredaba alineje a) i b) ove tačke, za godine od 2007. do uključivo 2011. godine, suma iznosa prenesenih na Distrikt ne smije biti manja od 124 miliona KM. Ako iznos koji primi Distrikt bude manji od 124 miliona KM, razliku će kompenzirati entiteti u srazmjeri dvije trećine Federacija i jednu trećinu Republika Srpska, kako je predviđeno članom 13a  Zakona o jedinstvenom računu;

(iii)               da se dio preostalog iznosa koji se prenosi Federaciji i Republici Srpskoj utvrđuje na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodatnu vrijednost; i

(iv)              da se iznos koji je potreban za finansiranje obaveza vanjskog duga oduzme od udjelâ Federacije i Republike Srpske, te da se direktno uplaćuje u državni budžet.

Sistem raspodjele i metod izračunavanja udjelâ prikupljenih prihoda, u skladu s ovim članom, detaljno će se razraditi u Zakonu o jedinstvenom računu.”

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine ili 1. juna  2007. godine, zavisno od toga šta nastupi kasnije.