30.12.2010 23/10

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i, prema točki (c) ovog stavka, “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Uzimajući u obzir da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini objavljen i stupio na snagu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 76/09 od 28. rujna 2009. godine), čime su proširene ovlasti Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u pogledu reguliranja pitanja djelatnosti proizvodnje, snabdijevanja, distribucije i trgovine električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen i stupio na snagu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/09 od 28. rujna 2009. godine), čime je uspostavljena obveza proizvođača električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine da snabdijeva električnom energijom i Brčko Distrikt u omjeru od 50% potreba Brčko Distrikta, dok odgovarajući Zakon Republike Srpske propisuje obvezu proizvođača iz Republike Srpske da osigura preostalih 50% potreba za električnom energijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Konstatirajućida je Zakonom o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini obavezanim proizvođačima električne energije ostavljena mogućnost da do propisanog roka (30. listopad tekuće, za narednu godinu) dogovore omjer količine električne energije kojom će snabdijevati Brčko Distrikt, drugačiji od obveznog propisanog;

Uzimajući u obzir da je zakonodavni okvir kojim se uređuje pitanje snabdijevanja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine električnom energijom finaliziran nakon isteka navedenog propisanog roka budući da je usvojen u prosincu 2010. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji Republike Srpske od strane Narodne skupštine Republike Srpske;

Uzimajući u obzir da su izmjene i dopune Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 07/02, 13/03 i 76/09)neophodne kako bi se konkretizirali rezultati konsultacija između OHR-a, supervizora za Brčko Distrikt, Europske komisije, nadležnih organa vlasti u BiH, i relevantnih elektroprivreda u svezi sa sigurnim, održivim i pristupačnim snabdijevanjem Brčko Distrikta električnom energijom, pod uvjetima koji su transparentni i pravični;

Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 07/02, 13/03 i 76/09)

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članku 2. tog Zakona, na privremenom osnovu, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 30. prosinca 2010.                                                      Dr. Valentin Inzko 

                                                                                                   Visoki predstavnik

 

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATERU SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HECEGOVINI

 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 07/02, 13/03 i 76/09)

 

Članak 1.

Odredba članka 9.8. (Stupanje na snagu, prestanak važenja i prijelazne odredbe) Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini mijenja se tako da se dodaje novi stavak 2. koji glasi:

“Rok sadržan u članku 8. (Tržište), stavak 8.1. (4) (Jedinstveno tržište električne energije), do kojeg proizvođači električne energije mogu postići dogovor o drugačijem omjeru snabdijevanja Brčko Distrikta, neće se primjenjivati u 2010. godini”.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu po objavljivanju na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.