30.12.2010 23/10

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i, prema tački (c) ovog stava, “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Uzimajući u obzir da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini objavljen i stupio na snagu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 76/09 od 28. septembra 2009. godine), čime su proširene ovlasti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u pogledu reguliranja pitanja djelatnosti proizvodnje, snabdijevanja, distribucije i trgovine električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen i stupio na snagu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/09 od 28. septembra 2009. godine), čime je uspostavljena obaveza proizvođača električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine da snabdijeva električnom energijom i Brčko Distrikt u omjeru od 50% potreba Brčko Distrikta, dok odgovarajući Zakon Republike Srpske propisuje obavezu proizvođača iz Republike Srpske da osigura preostalih 50% potreba za električnom energijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Konstatirajućida je Zakonom o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini obavezanim proizvođačima električne energije ostavljena mogućnost da do propisanog roka (30. oktobar tekuće, za narednu godinu) dogovore omjer količine električne energije kojom će snabdijevati Brčko Distrikt, drugačiji od obaveznog propisanog;

Uzimajući u obzir da je zakonodavni okvir kojim se uređuje pitanje snabdijevanja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine električnom energijom finaliziran nakon isteka navedenog propisanog roka budući da je usvojen u decembru 2010. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji Republike Srpske od strane Narodne skupštine Republike Srpske;

Uzimajući u obzir da su izmjene i dopune Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 07/02, 13/03 i 76/09)neophodne kako bi se konkretizirali rezultati konsultacija između OHR-a, supervizora za Brčko Distrikt, Evropske komisije, nadležnih organa vlasti u BiH, i relevantnih elektroprivreda u vezi sa sigurnim, održivim i pristupačnim snabdijevanjem Brčko Distrikta električnom energijom, pod uvjetima koji su transparentni i pravični;

Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 07/02, 13/03 i 76/09)

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 2. tog Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 30. decembra 2010.                                                    Dr. Valentin Inzko 

                                                                                                   Visoki predstavnik

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATERU SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HECEGOVINI

 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 07/02, 13/03 i 76/09)

 

Član 1.

Odredba člana 9.8. (Stupanje na snagu, prestanak važenja i prijelazne odredbe) Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini mijenja se tako da se dodaje novi stav 2. koji glasi:

“Rok sadržan u članu 8. (Tržište), stav 8.1. (4) (Jedinstveno tržište električne energije), do kojeg proizvođači električne energije mogu postići dogovor o drugačijem omjeru snabdijevanja Brčko Distrikta, neće se primjenjivati u 2010. godini”.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu po objavljivanju na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.