08.01.2008

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Svjestan također da je odgovornost za neizravno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03, 52/04 i 34/07), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacijska osnova za jedinstveni sustav neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine;

     Svjestan značaja da se za Bosnu i Hercegovinu osiguraju načela jedinstvenog gospodarskog prostora;

Uzimajući u obzir communiqué koji je na razini političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 15. ožujka 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju potporu Upravi za neizravno oporezivanje i njezinom Upravnom odboru;

Nadalje uzimajući u obzir communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 27. veljače 2007. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, unatoč prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje još uvijek nije dogovorio način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Imajući na umu da do danas predstavnici entiteta unutar Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje nisu postigli dogovor o stalnoj metodologiji doznačavanja prihoda od neizravnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir članak 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obnašao dužnost inicijalnog predsjedatelja ovog odbora tokom inicijalnog razdoblja od četiri godine;

Uzimajući također u obzir da taj mandat inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora za neizravno oporezivanje istječe 13. siječnja 2008. godine;   

Nadalje uzimajući u obzir pismo od 25. prosinca 2007. godine, u kom je predsjedatelj Vijeća ministara zatražio od visokog predstavnika da produlji mandat inicijalnom predsjedatelju Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje kako bi pomogao Odboru u postizanju dogovora o stalnoj metodologiji doznačavanja prihoda od neizravnog oporezivanja;

S obzirom na članak 16. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, kojim se predviđa da će se po isteku mandata inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje, predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje birati iz reda članova Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje;

Konstatirajući da sečlankom 16. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ne utvrđuje predsjedatelj po službenoj dužnosti, u slučaju da članovi Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje ne izaberu predsjedatelja;

Svjestan značaja da se za Bosnu i Hercegovinu osigura neometano rukovođenje Upravom za neizravno oporezivanje, pravovremenim imenovanjima predsjedatelja Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;

Imajući na umu sveukupnost gore navedenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03, 52/04 i 34/07)

 

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članku 3. tog zakona, na privremenom osnovu, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 8. siječnja 2008.                                                       Miroslav Lajčák

                                                                                                 Visoki predstavnik

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Članak 1.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi :

“Članovi Odbora konsenzusom biraju predsjedatelja iz reda članova, na mandat od pet (5) godina. U slučaju da mandat predsjedatelja bude duži od njegovog mandata u svojstvu člana Odbora, mandat predsjedatelja će se podudarati s njegovim članstvom u Odboru. Odbor bira narednog predsjedatelja prije isteka svakog mandata predsjedatelja, uključujući inicijalnog predsjedatelja.  Ako članovi Odbora ne izaberu narednog predsjedatelja, po isteku mandata predsjedatelja , ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine će po službenoj dužnosti predsjedavati Odborom u razdoblju od najmanje jedne (1) godine.”

 

Članak 2.

U stavku 2. članka 28. rečenica: “ Prvi predsjedatelj ima jednokratni mandat od četiri godine” :

“Prvi predsjedatelj ima mandat do 30. lipnja 2008. godine.” 

 

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.