08.01.2008

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Svjestan takođe da je odgovornost za indirektno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03, 52/04 i 34/07), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacioni osnov za jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine;

    

Svjestan značaja da se za Bosnu i Hercegovinu osiguraju načela jedinstvenog ekonomskog prostora;

Uzimajući u obzir kominike koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira dana 15. marta 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju podršku Upravi za indirektno oporezivanje i njenom Upravnom odboru;

Nadalje uzimajući u obzir  kominike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesen 27. februara 2007. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije dogovorio način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Imajući na umu da do danas predstavnici entiteta unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje nisu postigli dogovor o stalnoj metodologiji doznačavanja prihoda od indirektnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir član 28. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obavljao funkciju inicijalnog predsjedavajućeg ovog odbora tokom inicijalnog perioda od četiri godine;

Uzimajući takođe u obzir da taj mandat inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora za indirektno oporezivanje ističe 13. januara 2008. godine;   

Nadalje uzimajući u obzir pismo od 25. decembra 2007. godine u kom je predsjedavajući Vijeća ministara zatražio od visokog predstavnika da produži mandat inicijalnom predsjedavajućem Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje kako bi pomogao Odboru u postizanju dogovora o stalnoj metodologiji doznačavanja prihoda od indirektnog oporezivanja;

S obzirom na član 16. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, kojim se predviđa da će se po isteku mandata inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje birati iz reda članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje;

Konstatirajući da sečlanom 16. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ne utvrđuje predsjedavajući po službenoj dužnosti, u slučaju da članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ne izaberu predsjedavajućeg;

Svjestan značaja da se za Bosnu i Hercegovinu osigura neometano rukovođenje Upravom za indirektno oporezivanje, pravovremenim imenovanjima predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje;

Imajući na umu sveukupnost gore navedenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03, 52/04 i 34/07)

 

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članu 3. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 8. januara 2008.                                                        Miroslav Lajčák

                                                                                                   Visoki predstavnik

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

U članu 16. stav 3. mijenja se i glasi :

“Članovi Odbora konsenzusom biraju predsjedavajućeg iz reda članova, na mandat od pet (5) godina. U slučaju da mandat predsjedavajućeg bude duži od njegovog mandata u svojstvu člana Odbora, mandat predsjedavajućeg će se podudarati s njegovim članstvom u Odboru. Odbor bira narednog predsjedavajućeg prije isteka svakog mandata predsjedavajućeg, uključujući inicijalnog predsjedavajućeg.  Ako članovi Odbora ne izaberu narednog predsjedavajućeg, po isteku mandata predsjedavajućeg, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine će po službenoj dužnosti predsjedavati Odborom u periodu od najmanje jedne (1) godine.”

 

Član 2.

U stavu 2. člana 28. rečenica: “ Prvi predsjedavajući ima jednokratni mandat od četiri godine” :

“Prvi predsjedavajući ima mandat do 30. juna 2008. godine.” 

 

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.