15.12.2006

Odluka kojom se se okončava mandat privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

30/06

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku date u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se  na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravio nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Zapažajući značaj koji je međunarodna zajednica pridala pravilnom upravljanju bankovnim sustavom u Bosni i Hercegovini, kao sastavnom dijelu procesa provedbe mira;

Konstatirajući, u svezi s primjerom pomenutog pridavanja važnosti, da je Vijeće za provedbu mira na konferenciji održanoj u Londonu 4. i 5. prosinca 1996. godine pozdravio riješenost vlasti u Bosni i Hercegovini da usvoje zakone u oblastima poput, pored ostalog, i oblasti bankarstva; nadalje konstatirajući članak 44.a) Deklaracije sa sastanka na razini ministara Upravnog odbora pomenutog Vijeća, održanog u Luksemburgu 9. lipnja 1998. godine, a na kojem je Odbor istakao da bi oba entiteta trebala usvojiti nove zakonske propise u oblasti bankarstva; te nadalje konstatirajući i poziv upućen vlastima Bosne i Hercegovine od strane pomenutog Vijeća, na zasjedanju održanom u Briselu 23. i 24. svibnja 2000. godine, da usklade, širom zemlje, svoj pristup u velikom broju područja, uključujući i bankarstvo;

S obzirom na stalnu i duboku zabrinutost međunarodne zajednice iskazanu, između ostalog, i kroz Deklaraciju gore navedenog Vijeća, na sastanku održanom 23. i 24. svibnja 2000. godine u Briselu, zbog ukorjenjene korupcije u Bosni i Hercegovini, koja osim što ometa razvoj tržišnog gospodarstva, podriva demokratsko upravljanje i rasipa javne resurse;

Podsjećajući da je Vijeće za provedbu mira, na već pomenutom sastanku u Briselu održanom 23. i 24. svibnja 2000. godine, pozvalo Visokog predstavnika da upotrijebi svoje ovlasti, sukladno mandatu, kako bi osugurao potpunu i brzu provedbu u svim sektorima civilne provedbe, uključujući i otklanjanje prepreka koje stoje na putu reformi gospodarstva.

Napominjući da je trajanje mandata privremene upraviteljice, kako je utvrđeno Odlukom Visokog predstavnika broj 96/01 od 05. travnja 2001. godine i dopunjeno Odlukom Visokog predstavnika broj 144/02 od 04. travnja 2001. godine, bilo dostatno za realizaciju planiranih aktivnosti koje su preduvjet za predaju “Hercegovačke banke” Mostar Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, radi eventualnog nastavka privremene uprave ili bilo kojeg drugog postupka sukladno Zakonu o bankama Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadalje imajući u vidu konačno izvješće privremene upraviteljice Visokom predstavniku od 14. prosinca 2006. godine, kojim zaključuje da “nakon konsultacija sa Agencijom za bankarstvo Federacije BiH,… privremena upraviteljica preporuča da se bankarska dozvola “Hercegovačke banke” Mostar ukine i da se banka stavi u likvidaciju”;

Svjesni potrebe da se osigura da upravljanje “Hercegovačkom bankom” Mostar učinkovito nastavi, bez nelegitimnog vanjskog utjecaja;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, ovim donosim i zahtijevam da se objavi sljedeća:

ODLUKA

Kojom se se okončava mandat privremene upraviteljice “Hercegovačke banke”
Mostar i kojom nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar
prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Članak 1

Ovom Odlukom se okončava mandat gospođe Toby Robinson kao Privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar, za što je bila imenovana Odlukom Visokog predstavnika broj 96/01 od 05. travnja 2001. godine i što je bilo dopunjeno Odlukom Visokog predstavnika broj 144/02 od 04. travnja 2001. godine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 14/02).

Članak 2

Gospođa Toby Robinson će, na dan donošenja ove Odluke, Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti, u pisanoj formi, primjerak konačnog izvješća privremene upraviteljice o financijskom stanju, pravnom statusu i izgledima za budućnost “Hercegovačke banke” Mostar (u daljem tekstu banka).

Navedeno konačno izvješće će se podnijeti zajedno sa kompletnom dokumentacijom u svezi sa privremenom upravu banke, te svim relevantnim podacima na osnovu kojih je privremena upraviteljica preporučila ukidanje bankarske dozvole i likvidaciju banke.

Članak 3

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine će temeljem ove Odluke preuzeti odgovornost daljeg upravljanja “Hercegovačkom bankom” Mostar sukladno Zakonu o bankama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 39/98, 32/00, 48/01, 41/02, 58/02, 13/03, 28/03).

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i bit će objavljena bez odlaganja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 15. prosinca 2006. godine

Dr. Christian Schwarz – Schilling

Visoki predstavnik