15.12.2006 30/06

Odluka kojom se se okončava imenovanje privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom se prebacuje nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog sporazuma; i posebno uzimajuci u obzir član II.1.(d) prema kojem Visoki predstavnik “pruža pomoć kada to cijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se jave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem konačnih odluka, kada to bude smatrao neophodnim” u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) “mjere u svrhu obezbjeđenja implementacije Mirovnog Sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Zapažajući važnost koju je Međunarodna zajednica pridala pravilnom upravljanju bankovnim sistemom u Bosni i Hercegovini, kao sastavnom dijelu procesa implementacije mira;

Napominjući, u vezi sa primjerom pomenutog pridavanja važnosti, da je Vijeće za implementaciju mira na konferenciji održanoj u Londonu 4. i 5. decembra 1996. godine pozdravilo riješenost vlasti u Bosni i Hercegovini da usvoji zakone u oblastima poput, između ostalog, i oblasti bankarstva; nadalje napominjući član 44.a) Deklaracije sa sastanka na nivou ministara Upravnog odbora pomenutog Vijeća, održanog u Luksemburgu 9. juna 1998. godine, a na kojem je Odbor istakao da bi oba entiteta trebalo da usvoje nove zakonske propise u oblasti bankarstva; te napominjući i poziv upućen vlastima Bosne i Hercegovine od strane pomenutog Vijeća, na zasjedanju održanom u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, da usklade, širom zemlje, svoj pristup u velikom broju područja, uključujući i bankarstvo;

S obzirom na stalnu i duboku zabrinutost međunarodne zajednice iskazanu, između ostalog, i kroz Deklaraciju gore navedenog Vijeća, na sastanku održanom 23. i 24. maja 2000. godine u Briselu, zbog ukorjenjene korupcije u Bosni i Hercegovini, koja osim što ometa razvoj tržišne privrede, podriva demokratsko upravljanje i rasipa javne resurse;

Podsjećajući da je Vijeće za provedbu mira, na već pomenutom sastanku u Briselu održanom 23. i 24 maja 2000. godine, pozvalo Visokog predstavnika da iskoristi svoja ovlaštenja, u skladu sa mandatom, kako bi osugurao potpunu i brzu provedbu u svim sektorima civilne implementacije, uključujući i otklanjanje prepreka koje stoje na putu privrednoj reformi.

Napominjući da je trajanje mandata privremene upraviteljice, kako je utvrđeno Odlukom Visokog predstavnika broj 96/01 od 05. aprila 2001. godine i dopunjeno Odlukom Visokog predstavnika broj 144/02 od 04. aprila 2001. godine, bilo dovoljno za realizaciju planiranih aktivnosti koje su preduslov za predaju “Hercegovačke banke” Mostar Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, radi eventualnog nastavka privremene uprave ili bilo kojeg drugog postupka u skladu sa Zakonom o bankama Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadalje imajući u vidu konačni izvještaj privremene upraviteljice Visokom predstavniku od 14. decembra 2006. godine, kojim zaključuje da “nakon konsultacija sa Agencijom za bankarstvo Federacije BiH,… privremena upraviteljica preporučuje da se bankarska dozvola “Hercegovačke banke” Mostar ukine i da se banka stavi u likvidaciju”;

Svjesni potrebe da se osigura da upravljanje “Hercegovačkom bankom” Mostar učinkovito nastavi, bez nelegitimnog vanjskog utjecaja;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, ovim donosim i zahtijevam da se objavi sljedeća:

 

ODLUKA

Kojom se se okončava imenovanje privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom se prebacuje nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 

Član 1

Ovom Odlukom se okončava mandat gospođe Toby Robinson kao Privremenog upravitelja “Hercegovačke banke” Mostar, za što je bila imenovana Odlukom Visokog predstavnika broj 96/01 od 05. aprila 2001. godine i što je bilo dopunjeno Odlukom Visokog predstavnika broj 144/02 od 04. aprila 2001. godine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 14/02).

Član 2

Gospođa Toby Robinson će, na dan donošenja ove Odluke, Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti, u pisanoj formi, primjerak konačnog izvještaja privremene upraviteljice o finansijskom stanju, pravnom statusu i izgledima za budućnost “Hercegovačke banke” Mostar (u daljem tekstu banka).

Navedeni konačni izvještaj će se podnijeti zajedno sa kompletnom dokumentacijom vezanom za privremenu upravu banke, te svim relevantnim podacima na osnovu kojih je privremena upraviteljica preporučila ukidanje bankarske dozvole i likvidaciju banke.

Član 3

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine će prema ovoj Odluci preuzeti odgovornost daljeg upravljanja “Hercegovačkom bankom” Mostar u skladu sa Zakonom o bankama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 39/98, 32/00, 48/01, 41/02, 58/02, 13/03, 28/03).

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i biće objavljena bez odlaganja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Sarajevo, 15. decembar 2006. godine
 
 
Dr. Christian Schwarz – Schilling
Visoki predstavnik