21.12.2009

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (“Tribunal za Brčko”);

Takođersukladno  stavku 67 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine u kojoj se u odgovarajućim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko “sačuvati jurisdikciju nadovimsporomsve dok supervizor uz odobrenje visokog predstavnika ne obavijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcionirajuučinkovito i, po svemu sudeći, trajno”; 

Osobito napominjući na stavak 1 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine u kojem se u odgovarajućim dijelovima kaže da “svaki sadašnji ili budući stanovnik Distrikta koji je bio državljanin jednog od entiteta prije uspostavljanja Distrikta i dalje ostaje državljanin tog entiteta. Što se tiče svih drugih stanovnika Distrikta, uključujući lica rođena nakon uspostavljanja Distrikta, supervizor može Statutom vlasti Distrikta, nakon što je uzeo u obzir relevantne zakone BiH, da odredi da svako takvo lice ima pravo da izabere u odgovarajuće vrijeme državljanstvo jednog ili drugog entiteta. Nakon uzimanja u obzir relevantnih zakona BiH, supervizor također može u Statut Distrikta da unese mehanizam kojim bi se svakom stanovniku Distrikta dozvolilo da promijeni entitetsko državljanstvo, bez obzira na mjesto boravka u Distriktu…”

Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Statut”) donijet Nalogom supervizora od 08. ožujka 2000. godine kojim je uspostavljena prvobitna organizacija institucija Brčko Distrikta;

Nadalje podsjećajući da je od tada Statut mijenjan i dopunjavan nalozima supervizora od 23. kolovoza 2000. godine, 26. ožujka 2004. godine, 15.srpnja 2005. godine, 12. rujna 2005. godine, 02. veljače 2007. godine i 06. svibnja 2008. godine; i odlukom Skupštine Brčko Distrikta od 07. srpnja 2005. godine;

Podsjećajući da kada sam donio izmjene Statuta 06. svibnja 2008. godine kojima su uvedene mjere za poboljšanje učinkovitosti i funkcioniranja Skupštine Brčko Distrikta i kojima je zakonodavstvo Brčko Distrikta usklađeno sa državnim zakonodavstvom, sam zadržao pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnosti institucija Distrikta;

Ističući činjenicu da je 18. rujna 2009. godine visoki predstavnik donio tri odluke kojima je izmijenjeno entitetsko i državno zakonodavstvo u svezi sa entitetskim i državljanstvom Bosne i Hercegovine, čime je uspostavljen mehanizam kojim je stanovnicima Distrikta omogućeno da promjene svoje entitetsko državljanstvo te im je na taj način omogućeno da ostvare svoju biračku opciju i glasaju na izborima u jednom ili drugom entitetu;

Podsjećajući da je svrha tih izmjena entitetskog i državnog zakonodavstva da se dovrši sprovedba Konačne odluke i stvore uvjeti za okončanje supervizije;

Nadalje podsjećajući da je Skupština Brčko Distrikta jednoglasno usvojila Zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o izboru i promjeni entitetskog državljanstva na 15. redovitoj sjednici održanoj 28. oktobra 2009. godine koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH br. 32/09 i koji je u potpunosti usklađen sa entitetskim i državnim zakonima;

U smislu daljnjih aktivnosti nakon donošenja zakona Brčko Distrikta i izmjena zakonodavstava entiteta i države sa ciljem da se te pravne promjene adekvatno odraze u Statutu Brčko Distrikta;

Nakon što sam stoga odlučio da nalogom supervizora donesem neophodne izmjene Statuta i Naloga supervizora od 04. kolovoza 2006. godine uvjeren da je to neophodno i najprikladnije kako bi se stvorili uslovi za pravovremeno okončanje supervizije i učinkovito funkcioniranje institucija Brčko Distrikta nakon okončanja supervizije;

Ponovno zadržavajući  pravo da dodatno izmjenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnosti institucija Brčko Distrikta;

Ovim putem nalažem sljedeće:

  1. Ovim putem se donosi izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine priložena u Aneksu I ovog naloga supervizora. Ta izmjena Statuta stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
  2. Sve institucije i svi javni dužnosnici Brčko Distrikta pridržavati će se izmijenjenog Statuta od dana donošenja ovog naloga supervizora.
  3. Izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine iz stavka 1 ovog naloga supervizora može naknadno biti izvršena od strane Skupštine Brčko Distrikta sukladno Statutu i Prаvailniku Skupštine Brčko Distrika Bosne i Hercegovine.
  4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Odmah će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni dužnosnici u Brčko Distriktu poduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog supervizora bude sproveden u potpunosti i na vrijeme.
  5. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

6.      Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice, odredbe ovog naloga supervizora imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakone i pravne akte koji nisu sukladni njemu, u onoj mjeri u kojoj je potrebno da bi ovaj nalog supervizora bio u potpunosti sproveden.

  1. Izmjena Statuta koja se ovim putem donosi i koja je priložena uz ovaj nalog supervizora u Aneksu I, objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti:

(a) verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Brčko Distriktu;

(b) verzija na službenim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon okončanja supervizije.

 

 

dr Raffi Gregorian

supervizora za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika

 

 

Aneks I

Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta

 

 

Izmjena 

Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

 

U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08), članak 12 mijenja se i glasi:

 

Članak 12

Entitetsko državljanstvo

(1)   Stanovnici Distrikta mogu biti državljani entiteta i Bosne i Hercegovine.

(2)   Stanovnici Distrikta imaju pravo da izaberu i promijene svoje entitetsko državljanstvo.

(3)   Prava stanovnika Distrikta iz stavaka (1) i (2) ovog članka reguliraju se zakonima Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta.”