21.12.2009

Dopuna Naloga supervizora od 04. kolovoza 2006. godine “kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu”

Sukladnostavcima8, 11, 13, 37 i 39 Konačne odluke koju je 05.ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (“Tribunal za Brčko”);

Osobitonapominjući na stavak 1 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine u kojem se u odgovarajućim dijelovima kaže da “svaki sadašnji ili budući stanovnik Distrikta koji je bio državljanin jednog od entiteta prije uspostavljanja Distrikta i dalje ostaje državljanin tog entiteta. Što se tiče svih drugih stanovnika Distrikta, uključujući lica rođena nakon uspostavljanja Distrikta, supervizor može Statutom vlasti Distrikta, nakon što je uzeo u obzir relevantne zakone BiH, da odredi da svako takvo lice ima pravo da izabere u odgovarajuće vrijeme državljanstvo jednog ili drugog entiteta. Nakon uzimanja u obzir relevantnih zakona BiH, supervizor također može u Statut Distrikta da unese mehanizam kojim bi se svakom stanovniku Distrikta dozvolilo da promijeni entitetsko državljanstvo, bez obzira na mjesto boravka u Distriktu…”

Podsjećajući da su 04. kolovoza 2006. godineNalogom supervizora “kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu” i dopunom tog naloga od 17. siječnja 2008. godine ukinuti entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i da je proglašen prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu;

Podsjećajući da je 18. rujna 2009. godine visoki predstavnik donio tri odluke kojima je izmijenjeno entitetsko i državno zakonodavstvo u svezi sa entitetskim i državljanstvom Bosne i Hercegovine, čime je uspostavljen mehanizam kojim je stanovnicima Distrikta omogućeno da promjene svoje entitetsko državljanstvo;

Nadalje podsjećajući da je Skupština Brčko Distrikta jednoglasno usvojila Zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o izboru i promjeni entitetskog državljanstva na 15. redovitoj sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH br. 32/09 i koji je u potpunosti usklađen sa entitetskim i državnim zakonima;

Odlučan da otklonim bilo kakvu pravnu nedoumicu u svezi sa primjenom entitetskih zakona kojima se regulira entitetsko državljanstvo na teritoriji Brčko Distrikta;

Ističući da Nalog supervizora od 04. kolovoza 2006. godine “kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu” i dopuna tog naloga od 17. siječnja 2008. godine ostaju na snazi;

Ovim putem nalažem sljedeće:

  1.  U Nalogu supervizora od 04. kolovoza 2006. godine “kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu” dodaje se novi stavak (5a) koji glasi:

“5a. Ništa iz ovog Naloga supervizora nema utjecaj na primjenu važećih entitetskih zakonodavstava u Distriktu kojima se regulira pitanje državljanstva sukladno ovom stavku 1 Aneksa Konačne odluke, odgovarajućim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.” 

  1. Institucije Brčko Distrikta poduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali sprovedbu ovog naloga.
  2. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
  3. Ovaj nalog supervizora objaviti će se odmah u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika