25.06.2007

DOPUNA KONAČNE ODLUKE

1. Dešavanja u ovom postupku nakon donošenja Odluke su kompleksna, međutim, mogu se sažeti na sljedeći način: putem pisma od 04.04.2005. godine tadašnji visoki predstavnik Bosne i Hercegovine obratio se predsjedavajućem arbitru i zatražio da mu Tribunal pomogne time što će izraziti svoje «pažljivo razmotrene stavove» u svezi sa određenim pravnim pitanjima koja su se ticala pojedinačnih pravnih ovlasti dva bosanska entiteta (Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske) i Brčko Distrikta koji je uspostavljen sukladno Konačnoj odluci Tribunala. U svom odgovoru predsjedavajući arbitar je odbio izraziti mišljenje o bilo kom takvom pitanju prije nego sagleda stavove (u pogledu kako postupka tako i predmeta) onih na koje se to najizravnije odnosi, odnosno dva entiteta i Brčko Distrikta. Nakon toga visoki predstavnik je nevoljno pristao, barem načelno, na prijedloge od strane predsjedavajućeg arbitra u svezi postupka, a zanteresiranim stranama je data prilika da predoče svoje stavove.

 

2.    U tijeku prethodnog postupka Brčko Distrikt je podnio zvaničnu žalbu glede: (a) 5.12.2003. godine kada su dva entiteta pristala da prenesu sve ovlasti na državu Bosnu i Hercegovinu («BiH») uključujući i ovlasti Distrikta u svezi s ubiranjem i raspodjelom prihoda od neizravnih poreza, da pokušaj da se Distriktu uskrate ovlasti oporezivanja bez njegovog pristanka čini «ozbiljno nepoštivanje» Konačne odluke Tribunala i (b) da je time žalba, sukladno Konačnoj odluci, dospjela u nadležnost Tibunala da sasluša i donese odluku o pitanjima koja se tiču «ozbiljnog nepoštivanja». Kada su u pitanju činjenice, žalba Distrikta se suštinski ticala toga da su nakon pristanka entiteta a bez suglasnosti Distrikta da se ovlasti koje su se ticale neizravnog oporezivanja prenesu na državu (uključujući i one ovlasti neizravnog oporezivanja koja su entiteti prethodno prenijeli na Distrikt sukladno Konačnoj odluci), entiteti zatim uredili stvari na način da sebi dodijele prihode od neizravnog oporezivanja koji su sukladno Konačnoj odluci pripadali Distriktu. U propisanom vremenskom roku stavovi svih zainteresiranih strana (uključujući Ured visokog predstavnika, dva entiteta i Brčko Distrikt) su predočeni Tribunalu u nizu podnesaka u pisanom obliku od kojih je posljednji predočen krajem travnja 2007. godine.

 

3. Tijekom proteklog postupka dostavljanja podnesaka visoki predstavnik je, ispostavilo se, odlučio da izravno riješi pitanje mogućih financijskih nejednakosti u raspodjeli prethodnih prihoda od neizravnog oporezivanja između entiteta i Distrikta. On je očigledno obavio razgovore i pregovore u koje su bile uključene te tri strane i 04.05.2007 izdao je tri dokumenta-dvije odluke i «Prikaz činjenica» u privitku tih dokumentata – koji su zajedno utjecali na uspostavljanje, sa izvjesnom suglasnošću Distrikta, novog načina raspodjele prihoda od neizravnih poreza između entieta i Distrikta. Prikaz činjenica koji je sastavio Ured visokog predstavnika izgleda da priznaje ne samo pravni status Distrikta sukladno Konačnoj odluci i njegovo pravo da ubira prihode od neizravnih poreza (Prikaz činjenica, stavak (1)) već i činjenicu da je Distrikt u proteklom preriodu primio manje od propisanog dijela prihoda od neizravnih poreza (Prikaz činjenica, stavak (4))

 

4. Dokumenti koje je izdao visoki predstavnik 04.05.2007. godine predočavaju da je Brčko Distrikt dao sugasnost – zapravo da «podržava» – novi način raspodjele onako kako je to naložio visoki predstavnik. U suštini, izgleda da je žalba Distrikta, kako je to napisano u neriješenoj žalbi, riješena u korist Distrikta što predstavlja ishod koji, naravno, Tribunal mora pozdraviti. Sukladno tome 22.05.2007. godine Tribunal je obavijestio sve zainteresirane strane da će osim ukoliko neki prigovori u pisanom obliku budu primljeni u roku od trideset (30) dana Tribunal izdati nalog kojim se odbacuje neriješena žalba Distrikta koja se tiče «značajnog nepoštivanja» i u nalog će uključiti «one komentare koji mogu biti neophodni za razumijevanje odbijanja žalbe». Pošto nijedna zainteresirana strana nije podnijela bilo kakav prigovor na ove predložene mjere u propisanom roku od 30 dana, ovim putem Tribunal daje suglasnost na dogovoreni način raspodjele koji je propisan u dokumentima od 04.05.2007. godine, odbacuje podnesenu žalbu Distrikta i okončava neriješeni postupak.

 

5. Da bi se izbjegli nepotrebni budući sporovi Tribunal se, ipak, smatra obaveznim da razjasni da njegovo prihvatanje rješenja visokog predstavnika o načinu raspodjele ne predstavlja suglasnost sa jednom konkretnom pravnom pretpostavkom koja je implicitna u radnim dokumentima Ureda visokog predstavnika. Naročito stavak (3) dvije odluke Ureda visokog predstavnika podrazumijeva da, sukladno Konačnoj odluci, ako i kada bi dva entiteta trebala prenijeti svoje ovlasti u svezi sa neizravnim oporezivanjem (što su entieti i uradili 05.12.2003) da se time automatski oduzimaju istovjetne ovlasti Brčko Distrikta u svezi neizravnog oporezivanja čime se isključiva kontrola nad takvim oporezivanjem daje državi. Takođe treba pogledati prijedlog u stavku (1) Prikaza činjenica Ureda visokog predstavnika da je automatski pravni ishod radnji koje su produzeli entiteti 05.12.2003. godine bio da je «Brčko izgubilo» sve svoje ovlasti u svezi sa neizravnim oporezivanjem. Kako ove izjave ne bi bile uzete kao ispravno razumijevanje svrhe Konačne oduke, Tribunal se ipak smatra obaveznim da izrazi važno upozorenje u svezi sa pravnim utjecajem prijenosa ovlasti na državu od strane dva etniteta bez istovjetnog prijenosa ili suglasnosti od strane Brčko Distrikta. Upozorenje je sljedeće: Dokle god entiteti nastave da postoje u Ustavu BiH bilo koji pristanak dva entiteta da izvrše prijenos na državu bez istovjetnog prijenosa ili suglasnosti od strane Brčko Distrikta bit će suprotan i nezakonit sukladno Konačnoj odluci ako taj prijenos ovlasti u znatnoj mjeri utiče na smanjenje sposobnosti Distrikta da funkcionira kao jedinstvena, multietnička, demokratska uprava za općinu Brčko. Na primjer, ako odobreni prijenos ovlasti rezultira znatnim smanjenjem multietničnosti u nekoj sadašnjoj instituciji Brčkog (na primjer policija, škole, pravosuđe) time bi se prekršila Konačna odluka. Uz ovo upozorenje Tribunal, ipak, daje suglasnost na način raspodjele koji je donio visoki predstavnik.

 

Roberts B. Onjen

presjedavajući arbitar