02.12.2002 78

Odluka o izmjenama i dopunama strukture rashoda Regulatorne agencije za komunikacije za 2002 godinu

Koristeći seovlastima koja su data Visokom predstavniku člankom V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II. 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni potrebitim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi sa provedbom civilnog dijela”;

Pozivajućise na stavak XI. 2. Zaključaka sa konferencije Vijeća za provedbu mira koje se sastalo u  Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji za tumačenje Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora da bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao potrebitim,” u svezi sa određenim pitanjima, uključujući (sukladno sa podstavkom (c) ovog stavka) i “druge mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Pozivajući sena činjenicu da je Visoki predstavnik donio Odluku ( “ Službeni glasnik Bosne i Hercegovine “ 8/01, “ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine 11/01, Službeni glasnik Republike Srpske 12/01) kojom se objedinjavaju nadležnosti Neovisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije a osniva Regulatorna agencija za komunikacije;

Imajući na umu  da je Regulatorna agencija za komunikacije institucija koja sama sebe finanicira i prikuplja prihode za svoje funkcioniranje po osnovu naknada za izdavanje dozvola za rad koje se naplaćuju od operatora telekomunikacija i emitera  radio i televizijskih programa, te čiji proračun odobrava, a potom i usvaja Vijeće ministara;

Konstatirajući daje proračunRegulatorne agencije za komunikacije za 2002. godinu, usvojen na Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 31. svibnja 2002. godine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine 14/02), jednak proračunu usvojenom 2001. godine; međutim, taj proračun iz 2001. godine ograničen je na devet (9) mjeseci funkcioniranja počevši sa travnjem 2001. godine; tako je proračun Regulatorne agencije za komunikacije za 2002. godinu smanjen za dvadeset pet posto (25%) u poređenju sa 2001. godinom; 

Nadalje konstatirajući da Vijeće ministara  nakon nekoliko pokušaja nije uspjelo usvojiti Odluku o promjeni strukture rashoda Regulatorne agencije za komunikacije za 2002. godinu koju je predložilo Ministarstvo za trezor institucija Bosne i Hercegovine, a kojom se ispravlja smanjenje proračuna Regulatorne agencije za komunikacije preraspodjelom proračunskih stavki održavanjem ukupnog iznosa proračuna Regulatorne agencije za komunikacije u granicama usvojenim na Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;

Imajući na umu činjenicu da je kao rezultat gore navedenog Regulatorna agencija za komunikacije ostala bez sredstava za djelotvorno funkcioniranje od 1 studenog 2002 godine;

Podsjećajući da su funkcije Regulatorne agencije za komunikacije od temeljnog značaja za dalji gospodarski razvoj i sektora telekomunikacija i sektora emitiranja;

Nadalje podsjećajući da je u nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije da vrši praćenje i upravljanje frekventnim spektrom Bosne i Hercegovine, što je od izuzetne važnosti za  adekvatno funkcioniranje  radio-navigacijskih i ostalih sigurnosnih službi, što je  od posebnog značaja za zaštitu sigurnosti i zdravlja građana Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir i imajući na umu sve gore navedeno, ovim donosim sljedeću odluku:

ODLUKA

Izmjenama i dopunama strukture rashoda Regulatorne agencije za komunikacije za 2002 godinu

Izmijenjena struktura rashoda Regulatorne agencije za komunikacije za 2002 godinu nalazi se u prvitku ove Odluke, predstavlja njen sastavni dio i stupa na snagu retroaktivno sukladno točci III same Odluke na način  koji je naveden i jednako kao da ju je u roku i odgovarajućem obliku sukladno svim potrebitm procedurama usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a Izmjene i dopune strukture rashoda Regulatorne agencije za komunikacije za 2002. godinu primjenjuju se retroaktivno na način prethodno naveden. Odluka se bez odlaganja objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine te Službenom glasniku Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Sarajevo,  2. prosinca 2002 godine
 
Paddy Ashdown, potpis.
Visoki predstavnik  

Izmjene i dopune strukture rashoda Regulatorne agencije za komunikacije za 2002 godinu

I

U 2002 godini rashodi korisnika proračuna – Regulatorne agencije za komunikacije prestrukturiraju se kako slijedi:

Br.

Vrsta rashoda

Ekonom- ski kod

Proračun za 2002 godinu*

Sredstva potrebna u proračunu za 2002 godinu

Razlika

(4-5)

1

2

3

4

5

6

1

Plate zaposlenih

6111-6120

2.250.000,00

2.784.092,00

534.092,00

2

Naknade troškova zaposlenih

6112

130.000,00

347.150,00

217.150,00

3

Izdaci za materijal i usluge

6130-6137

950.000,00

328.438,00

-621.562,00

4

Izdaci za osiguranje i bankarske usluge 

6138

50.000,00

16.620,00

-33.380,00

5

Ugovorene usluge

6139

120.000,00

23.700,00

-96.300,00

6

Kapitalni izdaci

6880

 

UKUPNO

 

3.500.000,00

3.500.000,00

* Proračun za 2002. godinu koji je usvojilo Vijeće ministara i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine koji je identičan devet (9) mjesečnom proračunu Regulatorne agencije za komunikacije za 2001. godinu.

II 

Ministarstvo trezora zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine i Materijalno financijska služba Regulatorne agencije za komunikacije provode izmjene i dopune strukture rashoda iz točke I.

Od Ministarstva za trezor institucija Bosne i Hercegovine se zahtijeva da ove promjene unese u informativni sustav financijskog poslovanja čim ova Odluka stupi na snagu.

III

Izmjene i dopune strukture rashoda opisane u točki I primjenjuju se retroaktivno i stupaju na snagu 1 studenog 2002 godine.