06.06.2009

Odluka kojom se smjenjuje g. Radislav Jovičić sa svog sadašnjeg položaja u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA)

ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA

– Radni prijevod –

Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dana u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i prema točki (c) stavka XI .2 “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”, koje “mogu uključivati poduzimanje mjera protiv osoba koje obnašaju javne funkcije;

Konstatirajući da je u stavku X. 4 Aneksa Deklaracije Vijeća za provedbu mira sačinjenoj u Madridu 16. prosinca 1998. godine navedeno da Vijeće potvrđuje kako se čelnicima kojima Visoki predstavnik zabrani obnašanje javnih funkcija “može takođe zabraniti da se do daljnjeg kandidiraju na izborima i da obnašaju bilo koju drugu izbornu ili imenovanu javnu funkciju i obnašaju funkciju u političkoj stranci”;

Nadalje konstatirajući da jačanje vladavine prava i dalje ključni cilj u okviru mandata visokog predstavnika da promovira puno poštivanje civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Svjestan zabrinutosti koju je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira iskazao na svom posljednjem sastanku u svezi s pokušajima odbacivanja prethodno dogovorenih reformi i podrivanja postojećih institucija na državnoj razini;

Pozivajući se takođe na to što je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira osudio postupke i izjave onih aktera u Bosni i Hercegovini koji predstavljaju prijetnju za osoblje Ureda visokog predstavnika, i primjećujući da takvi postupci i izjave pokazuju otvoreno nepoštivanje temeljnih načela Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te da su neprihvatljivi;

Pozivajući se napunu podršku koju je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dao visokom predstavniku i njegovoj mogućnosti da iskoristi puni djelokrug svojih ovlasti kako bi osigurao puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Svjestan potrebe za uspostavljanjem odgovarajuće srazmjerne ravnoteže između općeg dobra i individualnih prava;

Iz razloga utvrđenih u nastavku, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se smjenjuje g. Radislav Jovičić sa svog sadašnjeg položaja u

Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA)

i zabranjuje mu se obnašanje svake službene, izborne ili imenovane javne dužnosti, kao i kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u političkoj stranci, ukoliko ili sve dotle dok ga visoki predstavnik naknadnom odlukom eventualno izričito ne ovlasti da iste obavlja.

Radislav Jovičić mora odmah napustiti svoj ured i od ovdje navedenog datuma zabranjuje mu se dalji pristup u isti. Odmah mu prestaju sva prava na naknade odnosno privilegije ili status koji proizilaze iz njegovog položaja. Ova odluka stupa na snagu odmah i neće zahtijevati poduzimanje dodatnih proceduralnih mjera.

Ova Odluka odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”. 

 

RAZLOZI ZA SMJENJIVANJE

Radislav Jovičić postupa izvan zakonskog zapovjednog lanca unutar SIPA-e, čime se onemogućava zakonito funkcioniranje ove agencije. Postupajući izvan zakonskog zapovjednog lanca i bez propisne ovlasti, on se poslužio osobljem i resursima SIPA-e kako bi obnašao nadzor nad Uredom visokog predstavnika i njegovim osobljem.

Budući da Radislav Jovičić ima pristup osjetljivim informacijama na svom sadašnjem položaju u SIPA-i, opravdano i osnovano se smatra da se Radislavu Jovičiću ne može povjeriti čuvanje tajnosti takvih informacija zbog ozbiljnih i pouzdanih navoda da se  uključio u korupciju koja obuhvata primanje novčanih sredstava u zamjenu za otkrivanje povjerljivih informacija. Slijedom navedenog, Radislav Jovičić je ozbiljno ugrozio integritet i profesionalni kredibilitet SIPA-e.

Pored toga, g. Radislav Jovičić ne posjeduje neophodne kvalifikacije za svoj sadašnji položaj i bio je izabran na položaj na osnovu političkih razloga, a ne na osnovu zakonskih kriterija.          

Na osnovu prethodno pomenutog, smatram da je Radislav Jovičićopstruirao aktivnosti na jačanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini i da je neposredno ugrozio provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

 

 Sarajevo, 6. juna 2009.

                   Dr. Valentin Inzko

 

Visoki predstavnik