25.06.2007 53/07

Odluka kojom se donosi Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet  za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) istog Aneksa, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se  na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet za tumačenje Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo kojih poteškoća kao što je gore rečeno „donošenjem obavezujućih odluka kakogod on ocijeni da je neophodno” o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) „mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

S obzirom da je presudom Međunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. godine u predmetu koji se tiče primjene Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore) utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid;

Konstatirajući da je prema članu VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini priznato “da su poštivanje ljudskih prava i zaštita izbjeglica i prognanika od vitalne važnosti za postizanje trajnog mira”, te da se prema članu II:1 Aneksa 4 istog navedenog Sporazuma od Bosne i Hercegovine i oba entiteta zahtijeva da “osiguraju najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda”;

Prisjećajući se Odluke visokog predstavnika od 25. oktobra 2000. godine, kojom se trajno određuje zemljišna lokacija u Potočarima u Općini Srebrenica za mezarje i svetište na kojem će se podići spomen obilježje onima koji su stradali u julu 1995. godine u Potočarima/Srebrenici;

Prisjećajući se i potvrđujući sve što je utvrđeno u preambuli navedene Odluke i imajući na umu da je namjera navedene Odluke visokog predstavnika bila da posluži kao prva u nizu odluka kojima se uređuju aranžmani neophodni kako bi se uspostavilo mezarje i spomen obilježje;

Konstatirajući da je, prema navedenoj Odluci od 25. oktobra 2000. godine, visoki predstavnik, u skladu s važećim domaćim zakonodavstvom, namjeravao osnovati fondaciju ili udruženje u cilju trajnog upravljanja mezarjem i spomen obilježjem te osiguravanja njihovog prvobitnog finansiranja; 

Imajući u vidu da je Fondacija “Srebrenica–Potočari”, Spomen obilježje i mezarje, ustanovljena Odlukom visokog predstavnika, br. 102/01 od 10. maja 2001. i upisana u Registar fondacija od javnog interesa, rješenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine br. 01/6–166–1–MP/02 od 11. decembra 2002. godine;

Svjestan značaja gradnje takvog mezarja i spomen obilježja kao sredstva ostvarivanja pomirenja među narodima Bosne i Hercegovine, kojim će se zauzvrat promovirati povratak raseljenih lica i izbjeglica i trajni mir;

Uzimajući u obzir činjenicu da je priznanje prirođenog digniteta kao i jednakih i neotuđivih prava svakog ljudskog bića temelj slobode, pravde i mira u svijetu;

Uzimajući nadalje u obzirsvečanu obavezu živih da osiguraju dostojanstven ukop mrtvih, te poštujući prava porodica preminulih da sahrane svoje najdraže u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima, odnosno pravo koje proističe iz člana 9. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda;

Potvrđujući, uz duboko žaljenje, da veliki broj žrtava ubijenih u Srebrenici/Potočarima i dalje ostaje da se pronađe i ekshumira sa još uvijek nepoznatih mjesta;

Potvrđujući takođe da je na Bosni i Hercegovini da osigura da se konačno mjesto počinka i lokacija za spomen obilježje za one koji su nestali u navedenom genocidu iznađe i da se njime dolično upravlja;

Svjetan takođe neophodnosti stalnog podsjećanja na to da se genocid nikada ne bi trebao ponovo dogoditi nijednom narodu u Bosni i Hercegovini.

Uzimajući u obzir, konstatujući i imajući u vidu gore navedeno,

ovim donosim sljedeću:

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

Zakon koji slijedi i čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kako je predviđeno u članu 29. ovog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i stupa na snagu danom objavljivanja.

 

 

Sarajevo, 25. juna 2007.                                     Dr. Christian Schwarz –Schilling

                                                                            Visoki predstavnik


ZAKON

OMEMORIJALNOM CENTRUSREBRENICA – POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA  IZ 1995. GODINE

 

PRVO POGLAVLJE – OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Ustanovljenje Memorijalnog centra)

Ovim Zakonom ustanovljava se Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (u daljem tekstu: Memorijalni centar), čiji status i struktura se definiraju ovim zakonom.

 

Član 2.

(Pravni slijednik)

Memorijalni centar je pravni slijednik Fondacije Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje (u daljem tekstu: Fondacija), ustanovljene odlukom visokog predstavnika br. 102/01 od 10. maja 2001. godine i upisane u Registar fondacija od javnog interesa, rješenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine broj: 01/6 –166–1–MP/02 od 11. decembra 2002. godine.

 

Član 3.

(Vlasnik imovine)

(1)        Memorijalni centar je vlasnik sve pokretne i nepokretne imovine koja je ranije pripadala Fondaciji.

(2)        Imovina iz stava 1. ovog člana ne može biti opterećena hipotekom kao sredstvo obezbjeđenja kredita ili biti pod drugim vidovima opterećenja.

 

Član 4.

(Registracija)

Memorijalni centar je pravno lice i registrirat će se u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 33/02 i 37/03).

 

Član 5.

(Sjedište)

Sjedište Memorijalnog centra je u Srebrenici–Potočarima.

 

Član 6.

(Pečat)

(1)        Memorijalni centar ima svoj pečat okruglog oblika, u koji je upisano: “Bosna i Hercegovina” i naziv Memorijalnog centra. Upotreba pečata će se urediti odlukom Upravnog odbora iz člana 8. ovog Zakona.

(2)        Upravni odbor Memorijalnog centra može odlukom usvojiti simbole Memorijalnog centra.

 

DRUGO POGLAVLJE – MANDAT MEMORIJALNOG CENTRA

Član 7.

(Mandat i ciljevi)

Mandat i ciljevi Memorijalnog centra su:

a)      izgradnja i održavanje Memorijalnog centra;

b)      prijem i isplata sredstava za Memorijalni centar;

c)      saradnja sa sličnim centrima, fondacijama i udruženjima širom svijeta; i

d)      obavljanje ostalih aktivnosti od značaja za Memorijalni centar.

 

TREĆE POGLAVLJE – INSTITUCIONALNA STRUKTURA

A. Upravni odbor

Član 8.

(Upravni odbor)

(1)        Država Bosna i Hercegovina upravlja Memorijalnim centrom putem Upravnog odbora Memorijalnog centra.

(2)        Upravni odbor je odgovoran Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

 

Član 9.

(Imenovanje članova Upravnog odbora)

(1)        Vijeće ministara imenuje članove Upravnog odbora Memorijalnog centra na period od četiri godine.

(2)        Vijeće ministara će odrediti način izbora članova Upravnog odbora. Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 7/03 i 37/03) ne primjenjuje se na imenovanje članova Upravnog odbora.

 

Član 10.

(Sukob interesa)

(1)        Član 4. stav (1) i član 11. stavovi (1) i (2) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04), ne primjenjuju se na članove Upravnog odbora.

(2)        Članovi Upravnog odbora nemaju pravo na bilo kakvu naknadu za svoj rad.

(3)        Putni troškovi, te troškovi hrane i smještaja mogu se nadoknaditi članovima Upravnog odbora i Savjetodavne radne grupe, u skladu s odlukom Upravnog odbora.

 

Član 11.

(Sastav Upravnog odbora)

(1)        Upravni odbor ima sedam članova.

(2)        Upravnim odborom predsjedava predsjedavajući Upravnog odbora, koji se bira većinom glasova članova Upravnog odbora,

(3)        Predsjedavajći Upravnog odbora predstavlja Memorijalni centar u svim pravnim i javnim odnosima.

 

Član 12.

(Nadležnosti Upravnog odbora)

Upravni odbor:

a)       donosi Statut, kao i ostale normativne i podzakonske akte Memorijalnog

centra;

b)       ima finansijsku odgovornost za rad Memorijalnog centra;

c)       donosi sve relevantne odluke vezane za rad Memorijalnog centra;

d)       usvaja godišnji budžet Memorijalnog centra na prijedlog Službe iz člana 18. ovog   Zakona;

e)       usvaja godišnji plan aktivnosti Memorijalnog centra na prijedlog Službe iz člana 18. ovog Zakona i osigurava njegovu zakonitu i efikasnu realizaciju;

f)        podnosi izvještaje o godišnjem aktivnom i pasivnom bilansu stanja Memorijalnog centra Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;

g)       bira direktora Službe iz člana 18. ovog Zakona; i

h)       obavlja ostale zadatke koji su neophodni za rad Memorijalnog centra.

 

Član 13.

(Glasanje)

(1)        Upravni odbor dužan je donositi svoje odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

(2)        Većina članova Upravnog odbora čini kvorum.

 

Član 14.

(Sjednice Upravnog odbora)

Upravni odbor izvršava svoje zadatke na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno.

 

Član 15.

(Posmatrači)

(1)        Upravni odbor može pozvati posmatrače da prisustvuju njegovim sjednicama.

(2)        Posmatrači mogu davati prijedloge te iznositi zapažanja, ali nemaju pravo glasa prilikom donošenja odluka.

 

B.  Savjetodavna radna grupa

Član 16.

(Savjetodavna radna grupa)

(1)        Upravni odbor odlukom imenuje članove Savjetodavne radne grupe.

(2)        Savjetodavna radna grupa sastoji se od najviše devet članova, i u njenom sastavu su predstavnici udruženjâ porodica žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, predstavnici Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i predstavnici izvršne vlasti Općine Srebrenica.

(3)        Savjetodavna radna grupa pomaže Upravnom odboru u izvršavanju njegovih nadležnosti iz člana 11. ovog Zakona.

(4)        Upravni odbor imenuje članove Savjetodavne radne grupe na period od četiri godine.

 

Član 17.

(Odluke Savjetodavne radne grupe)

Odluke koje donosi Savjetodavna radna grupa nisu obavezujuće za Upravni odbor.

 

C.  Služba

Član 18.

(Služba)

Memorijalni centar ima svoju Službu, koja je odgovorna Upravnom odboru.

 

Član 19.

(Nadležnosti Službe Memorijalnog centra)

Služba će pod nadzorom Upravnog odbora imati sljedeće nadležnosti u vezi s funkcioniranjem Memorijalnog centra:

a)       da izrađuje i provodi odluke Upravnog odbora;

b)       da obavlja finansijske, pravne, administrativne, tehničke i druge organizacione

            poslove neophodne za rad Memorijalnog centra;

c)       da obavlja ostale poslove i zadatake koje joj povjeri Upravni odbor.

 

Član 20.

(Direktor Službe)

(1)        Službom rukovodi direktor kojeg postavlja Upravni odbor na period od četiri godine.

(2)        Direktor Službe prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa.

 

Član 21.

(Osoblje)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona, zaposlenici koji su bili zaposleni od strane Fondacije postaju zaposlenicima Memorijalnog centra i na njih se primjenjuje Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 26/04, 7/05 i 48/05).

 

ČETVRTO POGLAVLJE – FINANSIRANJE

Član 22.

(Finansiranje)

(1)        Memorijalni centar ima status budžetskog korisnika u smislu člana 2. tačka b) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 61/04) i upisuje se Registar budžetskih korisnika, u skladu s Uputstvom o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 28/01).

(2)        Memorijalni centar ima vlastiti budžet.

(3)        Budžet Memorijalnog centra finansira se sredstvima dodijeljenim iz “Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine” i sredstvima dodijeljenim iz donacija i priloga donatora.

(4)        Sredstva dodijeljena Memorijalnom centru iz “Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine” ne smiju biti manja od iznosa operativnih troškova Memorijalnog centra predviđenih u budžetu Memorijalnog centra.

(5)        Memorijalni centar može primati donacije od domaćih i međunarodnih donatora u svoj operativni budžet i za posebne projekte izvan operativnog budžeta Memorijalnog centra.

(6)        Sve donacije iz stava 5. ovog člana prenose se na račun za posebne namjene kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Član 23.

(Kontrola nad radom Memorijalnog centra)

(1) Kontrolu nad zakonitošću rada Memorijalnog centra obavljat će institucije Bosne i Hercegovine i ostali nadležni organi kao i nezavisni revizori, najmanje jedanput godišnje.

(2) Izvještaji o kontroli obavljenoj u skladu sa stavom (1) ovog člana dostavljaju se Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

 

Član 24.

(Sigurnost)

Memorijalni centar i mezarje će se smatrati objektom i imovinom za koje je Bosna i Hercegovina obavezna pružati zaštitu u skladu sa stavom (1) člana 16. Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 27/04, 63/04 i 35/05).

 

PETO POGLAVLJE – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

(Statut)

Statut Memorijalnog centra, kojim će se urediti način rada Memorijalnog centra, donosi Upravni odbor Memorijalnog centra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a objavljuje se u Službenom glasniku Bosne i Herzegovine.

 

Član 26.

(Prenos vlasništva nad bankovnim računima)

Izuzetno od odredaba člana 22. ovog Zakona, sredstva Fondacije koja su namijenjena za projekte ukopa i podizanja nišana, a deponovana su na računima kod poslovnih banaka, ostaju na navedenim računima nakon prijenosa Memorijalnom centru, sve dotle dok se navedeni projekti ne okončaju.

 

Član 27.

(Upravni odbor Fondacije)

Upravni odbor Fondacije će obavljati funkciju Upravnog odbora Memorijalnog centra iz ovog Zakona sve do imenovanja članova Upravnog odbora Memorijalnog centra od strane Vijeća ministara.

 

Član 28.

(Prestanak postojanja Fondacije)

(1)        Danom stupanja na snagu ovog Zakona, Fondacija prestaje da postoji i briše se iz Registra fondacija od javnog interesa.

(2)        Danom stupanja na snagu ovog Zakona sva prava i obaveze Fondacije postaju pravima i obavezama Memorijalnog centra, a sva pokretna i nepokretna imovina koja je bila u vlasništvu Fondacije postaje vlasništvom Memorijalnog centra.

 

Član 29.

(Stupanje na snagu) 

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.