18.09.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u svezi sa tumačenjem gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Imajući u vidu činjenicu da proces provedbe mira koji se nastavlja pod okriljem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini još uvijek nije okončan;

Nadalje imajući u vidu činjenicu da je potrebno da se mirovni proces okonča kako bi se uspostavilo stabilno političko i sigurnosno okruženje u Bosni i Hercegovini;

Naglašavajući da se Konačnom arbitražnom odlukom za Brčko i njenim Aneksom od 18. kolovoza 1999. godine, predviđa mogućnost za svakog stanovnika Distrikta da promijeni svoje entitetsko državljanstvo;

Prisjećajući se da se Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine, Zakonom o državljanstvu Republike Srpske i Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine predviđa međuentitetski sporazum kako bi se za pojedine kategorije državljana Bosne i Hercegovine osigurali mehanizmi za promjenu entitetskog državljanstva;

Uz žaljenje što takav međuentitetski sporazum, kojim bi se takođe osigurao mehanizam za stanovnike Brčko Distrikta da promijene svoje entitetsko državljanstvo, nikada nije zaključen unatoč ponovljenim pozivima entitetskim organima vlasti da to učine;

Prisjećajući se također da organi vlasti u Bosni i Hercegovini nisu donijeli nijedno drugo rješenje s ciljem da provedu Konačnu arbitražnu odluku za Brčko i njen Aneks u svezi s pravom stanovnika Brčko Distrikta da promijene svoje entitetsko državljanstvo;

S obzirom da je pravo stanovnika Brčko Distrikta da glasuju za članove Predsjedništva i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao i na entitetskim izborima povezano s njihovim entitetskim državljanstvom, te da neuspjeh organa vlasti da osiguraju održiv mehanizam za promjenu entitetskog državljanstva ima za posljedicu nemogućnost za stanovnike da ostvaruju svoju glasačku opciju i glasuju u jednom ili drugom entitetu;

Imajući u vidu činjenicu da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na svom zasjedanju održanom 27. veljače 2008. godine definirao “potpunu provedbu Konačne arbitražne odluke za Brčko” kao jedan od ciljeva koje organi Bosne i Hercegovine trebaju realizirati prije tranzicije Ureda visokog predstavnika u Ured specijalnog predstavnika Europske unije, pozvao organe vlasti u Bosni i Hercegovini da postignu ove ciljeve što je prije moguće i pored toga zahtijevao od visokog predstavnika da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da prethodno navedeni ciljevi budu ispunjeni;

Konstatirajući dase, u cilju okončanja supervizorskog režima i provedbe Konačne arbitražne odluke, supervizor za Brčko u ožujku 2008. godine pismom obratio premijeru Federacije BiH i predsjedniku Vlade Republike Srpske u kojem ih je podsjetio da nepostojanje međuentitetskog sporazuma stavlja određene kategorije stanovnika Distrikta u neravnopravan položaj, te od njih zatražio da razmotre mogućnost iznalaženja adekvatnog rješenja;

Prisjećajući se daje Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svom zasjedanju održanom u Sarajevu 25. i 26. ožujka 2009. godine, dodatno pozvao nadležne organe da osiguraju brzi napredak u pravcu okončanja provedbe Konačne arbitražne odluke za Brčko, rješavanjem preostalih pitanja prema Konačnoj arbitražnoj odluci, uključujući i pitanja entitetskog državljanstva;

Prisjećajući se također da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svojem zasjedanju u Sarajevu 29. i 30. lipnja 2009. godine, izjavio da institucije Distrikta kao cjelina sada funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno, ali da entiteti nisu ispunili svoje preostale obveze iz odluka Arbitražnog tribunala radi […] omogućavanja promjene entitetskog državljanstva za stanovnike Brčkog…” i pozvao je entitete, i državu po potrebi, da riješe ova pitanja najkasnije do 15. rujna 2009. godine;

Svjestan da je 10. srpnja 2009. godine supervizor za Brčko pozdravio jednoglasno usvajanje od strane Skupštine Brčko Distrikta rezolucije kojom se pozivaju relevantne državne i entitetske institucije da surađuju s organima vlasti Brčko Distrikta na rješavanju pitanja koja je ustanovilo Vijeće za provedbu mira i to u roku koji je odredilo Vijeće za provedbu mira;

Konstatirajući s razočarenjem da obveze entitetâ, čije bi ispunjavanje supervizoru omogućilo da konačno obavijesti Arbitražni tribunal da je provedba Konačne arbitražne odluke okončana i otvorilo put Vijeću za provedbu mira da donese odluku o prestanku supervizorskog režima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine na svojem zasjedanju zakazanom za studeni, nisu ispunjene do utvrđenog roka 15. rujna 2009. godine;

Shvaćajući žurnost, te

uzimajućiu obzir i imajući na umu sve prethodno spomenuto,

visoki predstavnik donosi sljedeću

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članku 4. tog Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu odmah.

Ova odluka se odmah objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

 

Sarajevo, 18. rujna 2009.                                                         Dr. Valentin Inzko

                                                                                    Visoki predstavnik

 

ZAKON

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU Bosne i Hercegovine

 

Članak 1.

(Dopuna u članku 6.)

U Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05 i 43/09; u daljnjem tekstu: Zakon), u članku 6., stavku 4., iza riječi “evidentiranja BiH državljana kod kompetentnih vlasti u BiH u zemlji ili inozemstvu;”, dodaje se riječ “ili”.   

 

Članak 2.

(Novi članak 29.a)

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a koji glasi:

“Članak29.a

(1) Državljanin BiH koji ima prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine a koji ima državljanstvo jednog od entiteta, ostaje državljanin tog entiteta, osim ako na svoj zahtjev ne promijeni svoje entitetsko državljanstvo.

(2) Državljanin BiH koji ima prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine a koji nema izjavljeno entitetsko državljanstvo, ima pravo da izabere svoje entitetsko državljanstvo.    

(3) Osobe s prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koje stječu državljanstvo BiH putem naturalizacije, biraju svoje entitetsko državljanstvo.”  

 

Članak 3.

(Dopune u članku 35.)

U članku 35. stavku (3) Zakona, iza riječi “nadležni organ entiteta”, dodaju se riječi “ili organ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine”.

U stavku (5) članka 35. Zakona, iza riječi “Kompetentni organi u entitetima”, dodaju se riječi “i organ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine”.

 

Članak 4.

(Stupanje na snagu ovog Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.