23.10.2012 OHR

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izre?enu Radislavu Jovi?i?u Odlukom visokog predstavnika, od 6. lipnja 2009. godine

Svojom Odlukom od 6. lipnja 2009. godine (“Odluka iz 2009. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Radislava Jovi?i?a sa položaja u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA). Ovom Odlukom, tako?er je zabranjeno g. Jovi?i?u obnašanje svake zvani?ne, izborne ili imenovane javne dužnosti, kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u politi?kim strankama (“zabrana”). Odlukom iz 2009. godine je dalje izri?ito utvr?ena mogu?nost ukidanja zabrane prema isklju?ivom naho?enju visokog predstavnika.

Na temelju pažljivog razmatranja predmeta g. Jovi?i?a i nakon što je zaklju?eno da više ne postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on više ne predstavlja prijetnju za provedbu mira, institucionalnu cjelovitost odnosno demokraciju u Bosni i Hercegovini, odlu?io sam da ovu zabranu ukinem. Radislavu Jovi?i?u se ovim izri?ito dozvoljava obnašanje zvani?ne, izborne ili imenovane javne dužnosti, kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u politi?kim strankama.

Ovakav ishod opravdavaju na?ela pravi?nosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja me?unarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža izme?u zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 2009. godine. Ovom Odlukom se ne ovlaš?uje g. Jovi?i? da se vrati na dužnost sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2009. godine. Tako?er, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih nov?anih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2009. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2009. godine. Odluka iz 2009. godine se ne briše i ostaje integralnim dijelom zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utje?e na pravo visokog predstavnika da ponovno smijeni g. Jovi?i?a ukoliko se ustanovi da je on, tijekom budu?eg obnašanja javne dužnosti, prekršio svoju prisegu da ?e poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati u skladu s Op?im okvirnom sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, prisegu koja je slobodno data kao uvjet koji prethodi ukidanju zabrane.

Ovom se Odlukom ne utje?e na rješenje niti se njome na drugi na?in ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili ?e se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s doma?im zakonodavstvom po bilo kojem od predmeta koji su njom obuhva?eni, ova Odluka ?e biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju ve?u pravnu snagu i prednost u odnosu na doma?e zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhva?aju postoje?e i budu?e odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.Sarajevo, 23. listopada, 2012. Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik