05.12.2018 UO PIC-a

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 4. i 5. prosinca kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obvezu da u potpunosti poštivaju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Mirovnog sporazuma i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu potporu visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu s Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava nužne instrumente za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma. Naglasio je potrebu za punu provedbu programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a je izrazio žaljenje zbog činjenice da je preuranjena predizborna kampanja, koja je produbljivala podjele, zaustavila napredak u provedbi socio-ekonomskih reformi, zatrovala političku atmosferu, te onemogućila da se pregovorima dođe do rješenja za prevazilaženje praznine u Izbornom zakonu, a koja se odnosi na Dom naroda Federacije BiH. PIC je konstatirao da je Ured za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR), koji je predvodio Međunarodnu promatračku misiju na izborima u BiH, okarakterizirao izbore u BiH kao “istinski konkurentne”, te je primio k znanju i  zabrinutost misije i lokalnih nevladinih organizacija u vezi s brojnim nepravilnostima  zabilježenim širom zemlje za vrijeme odvijanja izbornog procesa. Upravni odbor PIC-a također je osudio prijetnje neovisnosti medija, uključujući zastrašivanje i fizičke napade na novinare, osudivši i pokušaje pojedinih medija i političara da iskrive činjenice i utječu na rad Središnje izborne komisije. Neovisnost Središnje izborne komisije je od suštinskog značaja za provedbu slobodnih i fer izbora i implementaciju izbornih rezultata.

Upravni odbor PIC-a je izrazio stav da puna suradnja s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MRMKS) uključuje i poštivanje presuda koje su donijeli Haški tribunal i ovaj mehanizam. U tom kontekstu, Upravni odbor osuđuje zaključak koji je 14. kolovoza donijela Narodna skupština RS o izvješću Komisije za Srebrenicu Vlade RS, ponovno potvrđujući da su događanja u Srebrenici od 10. do 19. srpnja 1995. godine nesumnjivo kvalificirana kao genocid u presudama i međunarodnih sudova, a i sudova u BiH.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku BiH usvojene u Parlamentu BiH u vezi sa sposobnošću države da se bori protiv korupcije, terorizma i organiziranog kriminala. Ovo postignuće je pokazalo da kompromis i dijalog među političkim čimbenicima mogu dovesti do konkretnih pozitivnih rezultata.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a sastali su se i pozvali novoimenovane članove Predsjedništva BiH da poduzmu sve napore u ime BiH da zaštite interese i ravnopravnost svih građana i daju doprinos reformskom putu BiH. Upravni odbor PIC-a izražava žaljenje povodom odluke jednog člana Predsjedništva BiH da napusti sastanak prije no što su razgovori počeli. Upravni odbor PIC-a pozvao je članove Predsjedništva da pokažu jedinstvo, rade zajedno i poštivaju zakone ove zemlje, uključujući i Zakon o zastavi.

Upravni odbor PIC-a pozvao je političke i institucionalne lidere na svim odgovarajućim razinama vlasti da:

  • Odmah se uključe u konstruktivan dijalog, u duhu kompromisa, kako bi omogućili pravodobno formiranje funkcionalnih zakonodavnih i izvršnih organa na svim razinama vlasti. Da se suzdrže od blokiranja ili opstruiranja provedbe izbornih rezultata zbog uskostranačkih interesa i da budućnost ove zemlje i njenih građana ne budu njihovi taoci.
  • Djeluju u pravcu dijaloga i suradnje, bez pribjegavanja neodgovornoj retorici koja vodi ka podjelama, nego na način koji pogoduje postizanju stabilnosti i napretka, posebno putem poduzimanja konkretnih mjera, počevši od najviše političke razine, ka pomirenju u BiH, između ostalog i zajedničkom nazočnošću komemoracijama.
  • Dostave preostale odgovore na pitanja iz Upitnika, čime bi se Europskoj komisiji omogućilo da donese procjenu spremnosti Bosne i Hercegovine da napreduje na putu k integracijama u EU i da pravodobno pripremi svoje mišljenje. Mišljenje Komisije predstavljat će sveobuhvatnu mapu puta za buduće reforme u BiH usmjerene prema EU, u kojoj će se osobita pozornost pokloniti dobrom upravljanju, vladavini prava, borbi protiv korupcije, naporima na značajnom povećanju procesuiranja slučajeva korupcije, te reformi javne uprave – što će predstavljati ono na osnovu čega će zemlje članice EU donijeti odluku o sljedećim koracima Bosne i Hercegovine u integraciji u EU, sukladno težnjama građana BiH.
  • Podržavaju vladavinu prava na svim razinama vlasti u BiH, posebno putem jačanja institucija nadležnih za borbu protiv korupcije i sprečavanje i borbu protiv terorizma. Da se suzdrže od osporavanja pravosudnih institucija na državnoj i entitetskoj razini i provode njihove odluke.
  • Fokusiraju se na donošenje žurnih i konkretnih socio-ekonomskih i drugih reformi kako bi se poboljšao kvalitet života građana, putem rješavanja nezaposlenosti, jačanja poslovnog okruženja i restrukturiranja državnih poduzeća te poboljšanja javnih usluga.
  • Prioritetno pristupe usvajanju proračuna za 2019. godinu od strane domaćih organa vlasti u zakonski predviđenim rokovima, kako bi se osiguralo da institucije vlasti mogu nastaviti raditi i ispunjavati obveze koje imaju prema građanima BiH.
  • Intenziviraju napore na poboljšanju kredibiliteta i transparentnosti izbornog procesa bez daljnjeg odlaganja. Poduzmu veće napore od onih koji su uslijedili poslije prošlih izbora na provedbi suštinskih promjena koje je preporučio Ured za demokratske institucije i ljudska prava (Office of Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR), Grupa država protiv korupcije (Group of States against Corruption – GRECO) i drugi, uključujući i preporuke s prethodnih izbora, posebno tako što će riješiti probleme u vezi s biračkim odborima, točnost Središnjeg biračkog popisa, brojanje glasačkih listića, jednak pristup medijima, netransparentno financiranje stranaka te zlouporabu javnih i drugih resursa. Što prije usvojiti ove promjene, kako bi se osiguralo da se mogu primijeniti na narednim lokalnim izborima 2020. godine.
  • Usvoje odgovarajuće akte u vezi s formiranjem Doma naroda Federacije. Riješe, bez daljnjih odlaganja, izborni zastoj u Mostaru, gdje je građanima već više od deset godina uskraćeno pravo da biraju svoje lokalne predstavnike.
  • Provedu odluku u predmetu Sejdić-Finci i slične odluke Europskog suda za ljudska prava, i suzdrže se od poduzimanja zakonodavnih ili političkih koraka kojima bi se dodatno otežala provedba ovih odluka.
  • Osiguraju slobodu i neovisnost medija te podrže profesionalne i odgovorne medije, između ostalog i osiguranjem stabilnih i neovisnih izvora financiranja za javne RTV emitere.

Upravni odbor PIC-a će svoj sljedeći sastanak održati u Sarajevu, u lipnju 2019. godine.


*Ruska Federacija se ne pridružuje ovom komunikeu.