21.02.2023 OHR

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

– radni prijevod –

Br. 08/23

Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja spomenutog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi s civilnom provedbom”;

Pozivajući se na stavak XI. 2. Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim”, u svezi s određenim pitanjima, uključujući (sukladno točki (c) ovog stavka) i “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Pozivajući se također na stavak 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. lipnja 1998. godine, prema kojem Vijeće sigurnosti, sukladno poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda “…ponavlja da je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje Aneksa 10 o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora i da u slučaju spora može davati svoja tumačenja i preporuke, te donositi obvezujuće odluke, kako god ocijeni da je neophodno, o pitanjima koja je obrazložilo Vijeće za provedbu mira u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine”

Konstatirajući da su i međunarodni i domaći sudovi presudili da je u Srebrenici počinjen genocid;

Prisjećajući se Odluke visokog predstavnika od 25. listopada 2000. godine, kojom se trajno određuje zemljišna lokacija u Potočarima u općini Srebrenica za mezarje i svetište na kojem će se podići spomen obilježje onima koji su stradali u srpnju 1995. godine u Potočarima/Srebrenici;

Konstatirajući da je, prema navedenoj Odluci od 25. listopada 2000. godine, visoki predstavnik, sukladno važećem domaćem zakonodavstvu, namjeravao osnovati fondaciju ili udrugu u cilju trajnog upravljanja mezarjem i spomen obilježjem te osiguravanja njihovog prvobitnog financiranja;

Imajući u vidu da je Fondacija Srebrenica–Potočari Spomen obilježje i mezarje, ustanovljena Odlukom visokog predstavnika, br. 102/01 od 10. svibnja 2001. i upisana u Registar fondacija od javnog interesa, rješenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine br. 01/6–166–1–MP/02 od 11. prosinca 2002. godine;

Nadalje uzimajući u obzir Odluku visokog predstavnika od 25. lipnja 2007. godine, kojom se donosi Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, kojom je ustanovljen Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine kao pravni slijednik Fondacije Srebrenica–Potočari Spomen obilježje i mezarje, i nadovezujući se na proces koji su inicirali moji prethodnici;

Svjestan značaja koji uspostava mezarja i spomen obilježja ima u pogledu zatvaranja bolnog poglavlja za žrtve kao i u pogledu ostvarivanja pomirenja u Bosni i Hercegovini i u regionu, putem kojeg će se potom promovirati trajan mir;

Potvrđujući, uz duboko žaljenje, da veliki broj žrtava ubijenih u Srebrenici/Potočarima i dalje ostaje da se pronađe i ekshumira sa još uvijek nepoznatih mjesta;

Potvrđujući također da je na Bosni i Hercegovini da osigura da se konačno mjesto počinka i lokacija za spomen obilježje za one koji su nestali u navedenom genocidu utvrdi i da se njime dolično upravlja;

Svjestan također neophodnosti stalnog podsjećanja na to da nijedan genocid nigdje i nikada ne bi smio biti počinjen protiv bilo kojeg naroda;

Poštujući marljivo zalaganje u ostvarivanju pomirenja i obilježavanju sjećanja od strane onih koji su u genocidu izgubili svoje najmilije, svoje majke, očeve i djecu;

S obzirom da se Memorijalni centar također financira donacijama i prilozima donatora, te da su ta sredstva, koja su deponirana na računima kod komercijalnih banaka, prema članku 26. Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine od 25. lipnja 2007. godine, namijenjena isključivo u svrhu projekata ukopa i podizanja nišana;

S obzirom također da, nakon pažljivog prosuđivanja i uzimajući u obzir veliki broj žrtava koje još uvijek nisu dostojanstveno sahranjene, Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari procjenjuje da je manje od polovine sredstava raspoloživih iz donacija neophodno rezervirati za potrebe projekata ukopa i podizanja nišana, a da su Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari hitno potrebna i dodatna sredstva za druge namjene kako bi vršio svoj mandat i ispunjavao svoje ciljeve, uključujući između ostalog izgradnju i održavanje centra, aktivnosti suradnje sa sličnim centrima, fondacijama i udrugama širom svijeta, kao i aktivnosti u provođenju njegove uloge u promoviranju istine o genocidu;

Imajući u vidu to da bi, utoliko što je na samim donatorima da pristanu i izmijene namjenu svojih donacija, svaka intervencija u Odluci visokog predstavnika morala odražavati suglasnost donatora da izmijene namjenu svojih donacija i naknadnu preraspodjelu tih sredstava, čime se od Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari zahtijeva da traži takvu suglasnost;

Svjestan ključne uloge koju Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ima u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini i regionu kao i u educiranju mladih generacija o najvažnijoj potrebi da slijede zajedničko obećanje da se takvi događaji “nikad više” neće ponoviti;

Uvjeren u potrebu daljnjeg djelovanja kako bi se nastavilo s razvijanjem i proširivanjem aktivnosti Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, i to posebno onih u svezi sa sjećanjem na genocid i žrtve s ciljem da se spriječi poricanje i revizionizam, osigura prevencija ponovne pojave kršenja ljudskih prava i doprinese pomirenju;

Uz izraze zahvalnosti osoblju i volonterima Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine na organizaciji ukopa i na značajnom radu koji obavljaju kako bi doprinijeli pomirenju;

Spreman da pomognem i podržim da se Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine i dalje razvija;

Pozivajući sve u Bosni i Hercegovini da zajedno rade na izgradnji bolje budućnosti za sve;

Uzimajući u obzir, konstatirajući i imajući u vidu sve prethodno navedeno,

ovim donosim sljedeću:

ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN
OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE

  1. Zakon koji slijedi i čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kako je predviđeno u članku 2. ovog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.
  1. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 20. veljače 2023.

Christian Schmidt

Visoki predstavnik


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Memorijalnom
centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje
i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

Članak 1.

U Zakonu o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/07), članak 26. mijenja se i glasi:

“Članak 26.

(Prijenos vlasništva nad bankovnim računima)

(1) Izuzetno od odredaba članka 22. ovog Zakona, sredstva Fondacije koja su namijenjena za projekte ukopa i podizanja nišana, a deponirana su na računima kod poslovnih banaka, ostaju na navedenim računima nakon prijenosa Memorijalnom centru i sukladno stavku (2) ovog članka, sve dotle dok se navedeni projekti ne okončaju.

(2) Pored toga, ova sredstva se uz prethodnu pisanu suglasnost relevantnog/relevantnih donatora o namjeni i iznosu sredstava mogu koristiti i za druge namjene pored projekata ukopa i podizanja nišana, s tim da su osigurana sredstava za sve buduće projekte ukopa i podizanja nišana. U druge namjene se u smislu ove odredbe naročito ubrajaju aktivnosti za promoviranje istine o genocidu.”

Članak 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, ili narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, koji god od tih dana nastupi ranije.