07.06.2022 OHR

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Br. 03/22

Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II. 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Pozivajući se također na stavak 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. lipnja 1998. godine, prema kojem Vijeće sigurnosti, sukladno poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda “…ponavlja da je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje Aneksa 10 o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora i da u slučaju spora može davati svoja tumačenja i preporuke, te donositi obvezujuće odluke, kako god ocijeni da je neophodno, o pitanjima koja je obrazložilo Vijeće za provedbu mira u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine”;

Imajući u vidu da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda više puta potvrdilo, putem svojih rezolucija usvojenih sukladno poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda, da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u zemlji u pogledu provedbe Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir obuhvata “ovlast da donese obvezujuće odluke, kada procijeni da je to neophodno, o određenim pitanjima, kako je to obrazložilo Vijeće za provedbu mira u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine”;

Napominjući da Ustav Bosne i Hercegovine utvrđuje da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira sukladno zakonu i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora te da je načelo periodičnosti izbora čvrsto ugrađeno u međunarodno pravo, budući da mu se osigurava istaknuta pozicija kako na osnovu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima tako i Dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima;

Podsjećajući da su u dopisima upućenim ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine u siječnju i travnju 2022. članovi međunarodne zajednice ministra pozivali da osigura sredstva za održavanje Općih izbora 2022. godine, navodeći da nepostojanje proračuna za 2022. i privremeno financiranje ne moraju ograničiti ukupne kapacitete i obim aktivnosti koje je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine obvezno obaviti u cilju provođenja pripremnih radnji uključujući i nabave neophodne za provođenje Općih izbora, budući da su te aktivnosti već predviđene u odluci o privremenom financiranju;

S obzirom da je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 4. svibnja 2022. donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine, prema kojoj će se izbori održati u nedjelju, 2. listopada 2022. godine;

S obzirom i na to da je već uvelike istekao zakonski rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije bile dužne osigurati sredstva, a da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine nije omogućilo da nastavi s aktivnostima koje su potrebne za pravodobno održavanje izbora;

Svjesni činjenice da je Izbornim zakonom BiH, u članku 1.2a. st. (1) i (6) propisano da se u proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Središnjeg izbornog povjerenstva BiH iz članka 2.9 i članka 2.19 stavak (17) ovog Zakona i da ta sredstva moraju osigurati nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o raspisivanju izbora, kao i činjenice da nadležni organi Bosne i Hercegovine nisu blagovremeno osigurali potrebna sredstva, što predstavlja nedvojbeno kršenje navedenih obveza;

Izražavajući žaljenje zbog toga što su nadležni organi svoju nespremnost da postupe sukladno svojim obvezama iz Izbornog zakona BiH opravdavali time što su se, između ostalog, pozivali na postojanje tehničkih poteškoća i što su odredbe Izbornog zakona BiH tumačili na način da se navedene odredbe primjenjuju isključivo na situacije u kojima su institucije BiH proračun usvojile blagovremeno, uslijed čega se ugrožava osnovno pravo građana da sami biraju svoje predstavnike na periodičnim izborima; 

Ponovo potvrđujući da građanima Bosne i Hercegovine mora biti omogućeno da ostvaruju svoja demokratska prava na slobodnim, pravičnim i demokratskim izborima i da uvjeti za takve izbore postoje usprkos nemogućnosti njihovih političkih lidera da postignu kompromis po pitanju izborne reforme;

Imajući na umu istaknuto mjesto koje izbori imaju prema Općem okvirnom sporazumu za mir i njegovim aneksima i uvjereni u potrebu da se olakša rješavanje prethodno navedenih poteškoća kako bi se garantiralo održavanje slobodnih, pravičnih i demokratskih izbora 2. listopada 2022. godine;

Uzimajući u obzir, imajući u vidu i konstatirajući sve prethodno navedeno, ovim donosim sljedeću odluku:

ODLUKA

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

 

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odluka) koja je priložena u nastavku čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu na privremenoj osnovi, sve dok je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 7. lipnja 2022.

Christian Schmidt

Visoki predstavnik

Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

 

Članak 1.

U članku 1.2a, stavak (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/ 14, 31/16 i 41/20) mijenja se i glasi:

“(6) Ukupan iznos sredstava za provođenje izbora predviđen odgovarajućim proračunima, institucije iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog članka moraju staviti na raspolaganje najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o raspisivanju izbora.”

Iza stavka (6) dodaju se novi stavci (7), (8) i (9), koji glase:

“(7) U slučaju da proračun za fiskalnu godinu u kojoj se održavaju izbori nije usvojen, institucije iz stavka (9) ovog članka osiguravaju sredstva za vrijeme privremenog financiranja, bilo iz prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda preostalog nakon pokrića rashoda iz prethodnih fiskalnih godina, iz sredstava tekućih pričuva ili sredstava iz bilo kojeg drugog izvora ili kategorije prihoda.

(8) Nijedna odredba ovog članka ne smije se tumačiti na način na koji se sprječava raspodjela sredstava prije isteka roka iz stavka (6).

(9) Za provedbu odredbi ovog članka nadležno je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i institucije nadležne za izvršenje proračuna na relevantnoj razini vlasti.” 

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, ili prvog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, koji god od tih dana nastupi ranije.