12.04.2022 OHR

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

radni prijevod-

Br. 01/22

Koristeći se ovlastima koje su mi dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja spomenutog Sporazuma o civilnoj provedbi navedenog Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni nužnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi s civilnom provedbom”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Vijeća za provedbu mira koje se sastalo u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao nužnim,” u svezi s određenim pitanjima, uključujući (u skladu s točkom (c) ovog stavka) i “mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na čitavom području Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Prisjećajući se također da se Deklaracijom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesenom na razini političkih direktora, u Sarajevu 24. rujna 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje “trajnog rješenja” u svezi s “pitanjem državne imovine”;

Konstatirajući da je na osnovu navedene deklaracije Povjerenstvo za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u čijem su se sastavu nalazili stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, bilo formirano u prosincu 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljnjem tekstu: Odluka);

Smatrajući da je Povjerenstvo u skladu s navedenom Odlukom bilo zaduženo za, između ostalog, predlaganje zakona kojima se uređuje utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kojima se određuju njihova prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom;

Konstatirajući da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svom sastanku od 27. veljače 2008. godine definirao “Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između državne i drugih razina vlasti” kao prvi od pet ciljeva koje tijela Bosne i Hercegovine trebaju realizirati prije tranzicije Ureda visokog predstavnika u Ured Specijalnog Predstavnika Evropske Unije, pozvao tijela vlasti u Bosni i Hercegovini “da što je prije moguće ostvare ove ciljeve i doprinesu ispunjavanju ovih uvjeta”, te je nadalje zahtijevao od “visokog predstavnika da poduzme sve nužne mjere kako bi osigurao ispunjenje navedenih ciljeva”;

S obzirom da je 13. srpnja 2012. godine Ustavni sud BiH donio odluku u predmetu br. U-1/11 kojom je utvrdio da je država Bosna i Hercegovina titular državne imovine te da isključiva nadležnost države BiH, tj. Parlamentarne skupštine BiH da regulira pitanje državne imovine proizlazi iz članka I(1), članka III(3)(b) i članka IV(4)(e) Ustava BiH;

Uzimajući u obzir također da je Ustavni sud BiH ova načela i stavove ponovio u kasnijim odlukama koje se odnose na poljoprivredno zemljište (U-8/19), rijeke i vode (U-9/19) i šume i šumsko zemljište (U-4/21);

Priznajući da je, u nedostatku relevantnog zakonodavstva na državnoj razini, za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i njenih administrativnih jedinica od potencijalne štete koju bi predstavljalo dalje raspolaganje državnom imovinom prije donošenja odgovarajućih zakona potrebno postojanje mehanizma privremene zabrane raspolaganja državnom imovinom;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću odluku:

 

ODLUKA

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07 i 58/08)

 

  1. Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članku 4. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo,

12. travnja 2022.

Christian Schmidt
visoki predstavnik

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

U Zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07 , 99/07 i 58/08), članak 1. stavak (2) mijenja se i glasi:

“U smislu ovog Zakona, pod državnom imovinom podrazumijeva se:

  1. nepokretna imovina koja pripada državi Bosni i Hercegovini na osnovi međunarodnog Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji su 29. lipnja 2001. god. potpisale države Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Slovenija i Savezna Republika Jugoslavija;
  2. nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31. prosinca 1991. godine;
  3. poljoprivredno zemljište, za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da predstavlja državnu imovinu u svojoj odluci u predmetu br. U-8/19;
  4. rijeke, šume i šumsko zemljište, za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da predstavljaju državnu imovinu u svojim odlukama u predmetima br. U-9/19 i br. U-4/21.

Članak 2.

Članak 2. stavak (1) mijenja se i glasi:

“Bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati isključivo država Bosna i Hercegovina, kao njen titular, u skladu s odredbama ovog zakona.”

 

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

“Privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom u skladu s ovim zakonom ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona na državnoj razini kojim se uređuju prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom, a koji bi usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno sve dok visoki predstavnik ne odluči drukčije.”

 

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, ili prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, koji god od tih dana nastupi ranije.