OHRPR-170619-PIC1
18.06.2019 OHR

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 17. i 18. lipnja 2019. godine  kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obvezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokoga predstavnika. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu potporu visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata sukladno Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava nužne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Upravni odbor PIC-a je naglasio potrebu da se program 5+2 u potpunosti provede, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je objavljivanje Mišljenja Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u EU u kojem stoji preporuka da Bosna i Hercegovina napravi  suštinske promjene i unaprijedi svoj zakonodavni i institucionalni okvir i navode se sveobuhvatne preporuke s ključnim prioritetima za buduće reforme koje će pomoći da BiH dosegne stupanj na kojem joj više neće biti potrebna međunarodna supervizija.

Upravni odbor PIC-a je s istinskim žaljenjem konstatirao da, nakon što je od općih izbora održanih u listopadu 2018. godine proteklo više od osam mjeseci, još uvijek nisu formirani odgovarajući organi vlasti na državnoj razini, na razini Federacije BiH i u nekoliko kantona u Federaciji BiH. Zbog toga se kasni s provedbom demokratske volje građana BiH i onemogućava se provedba nužnih reformi.

Upravni odbor PIC-a se sastao sa Zajedničkim kolegijem Parlamentarne skupštine BiH kako bi se upoznao s prioritetima novoformiranih organa vlasti i potaknuo ih da zajednički rade na provedbi reformi potrebnih za osiguranje boljeg života za građane BiH.

Upravni odbor PIC-a osudio je činjenicu da je i nakon općih izbora 2018. godine nastavljeno s neodgovornom retorikom kojom se produbljuju podjele i s političkim potezima, uključujući i osporavanje teritorijalnog integriteta BiH i državnih institucija, kao što su pozivanje na odcjepljenje, zagovaranje podjele BiH na tri teritorijalne jedinice i najavljivanje namjere da se ospori naziv entiteta Republika Srpska (RS). Takve inicijative i izjave dovele su do ozbiljnog urušavanja uzajamnog povjerenja i suradnje među ključnim čimbenicima i one nemaju potporu Upravnog odbora PIC-a. Nadalje, putem takvih inicijativa i izjava stvara se osjećaj nestabilnosti koji obeshrabruje strane ulagače i ubrzava odlazak građana iz BiH u potrazi za sigurnošću i vladavinom prava.

Upravni odbor PIC-a smatra da potpuna suradnja s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MRMKS) uključuje i poštivanje presuda koje su donijeli Haški tribunal i ovaj mehanizam. U tom kontekstu, Upravni odbor osuđuje odluku Vlade RS o uspostavi Komisije za Srebrenicu i slične revizionističke izjave date u kontekstu ovoga pitanja. Upravni odbor PIC-a podsjetio je da su događanja u Srebrenici u periodu od 10. do 19. srpnja 1995. godine nedvojbeno kvalificirana kao genocid u presudama međunarodnih sudova, a i sudova u BiH.

Upravni odbor PIC-a je pozvao organe vlasti u cijeloj BiH da usklade svoje zakone o javnom okupljanju s međunarodnim standardima. Konkretnije, Upravni odbor PIC-a je osudio aktivnosti koje su poduzete u RS kako bi se dodatno ograničile demokratske slobode, kao što su pravo na slobodu govora i mirno okupljanje.

Uz to, aktivnosti usmjerene na formiranje pričuvnog sastava policije rezultirale su negativnom spiralom nepovjerenja u BiH. Umjesto ovakvih poteza, organi vlasti na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini trebali bi raditi na poboljšanju suradnje u oblasti provedbe zakona i osigurati da postojeće policijske snage imaju na raspolaganju adekvatne resurse i odgovarajuću obuku kako bi mogli rješavati niz izazova s kojima se suočava BiH i njeni građani, uključujući i pitanje migracija.

Upravni odbor PIC-a je dobio informacije o najnovijim zabrinjavajućim događanjima u okviru Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV), što potvrđuje potrebu za žurnom provedbom suštinskih reformi.

Članice NATO-a iz Upravnog odbora PIC-a i Japan pozdravili su priliku da organi vlasti Bosne i Hercegovine predaju svoj prvi Godišnji nacionalni plan (Annual National Program – ANP), instrument koji je lokalno osmišljen, a koji će dalje pomoći BiH da unaprijedi svoje obrambene kapacitete, u korist svih građana BiH.

Upravni odbor PIC-a apelirao je na političke i institucionalne lidere BiH na odgovarajućim razinama vlasti da:

 • Unaprijede dijalog i suradnju između zajednica te potaknu razvoj okružja koje nije opterećeno nacionalističkom retorikom podjela. Jačaju okružje koje pogoduje stabilnosti i napretku, uključujući poduzimanje konkretnih koraka na najvišoj političkoj razini ka postizanju stvarnog pomirenja u cijeloj zemlji. Pruže potporu naporima lokalnih vlasti i zajednica u tom smislu.
 • Okončaju formiranje parlamentarnih i izvršnih organa na svim razinama bez daljnjeg odlaganja. Prestanu blokirati, odnosno opstruirati provedbu izbornih rezultata zbog uskih stranačkih interesa, čime drže taocima budućnost zemlje i njenih građana. Što prije uspostave parlamentarne komisije, kako bi Parlamentarna skupština BiH mogla početi obavljati svoju zakonodavnu funkciju.
 • Jasno i aktivno dokažu svoje deklarirano opredjeljenje za integraciju zemlje u EU, tako što će poduzeti neodgodive i konkretne korake ka provedbi ključnih prioriteta i reformi navedenih u mišljenju Europske komisije u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, reforme javne uprave, kao i demokracije i funkcionalnosti. To su osnove na temelju kojih će zemlje članice EU donijeti odluku u vezi sa sljedećim koracima BiH na putu integracije u EU, sukladno težnjama njenih građana.
 • Suzdrže se od svake daljnje retorike podjela i nacionalizma. Osiguraju da se temeljna prava svih građana jednako štite u cijeloj zemlji.
 • Suzdrže se od podrivanja institucija na državnoj razini. Podrže te institucije i rade na jačanju njihove funkcionalnosti, unutarnje kohezije i osiguranja resursa. Oružane snage BiH jedina su obrambena struktura ove zemlje i kao takva uživa punu potporu Upravnog odbora PIC-a.
 • Značajno pojačaju napore na poboljšanju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa tako što će implementirati temeljne promjene izbornog zakona koje su preporučili Ured za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a (ODIHR) i Skupina država protiv korupcije (GRECO) te razmotriti druge nužne izmjene. Usvoje te izmjene što prije, kako bi se osiguralo da se one mogu blagovremeno primijeniti na lokalne izbore 2020. godine.
 • Prioritetno riješe dugogodišnji izborni zastoj u Mostaru kako bi se građanima omogućilo glasovanje na općinskim izborima 2020. godine, bez uvjetovanja drugim pitanjima i uz očuvanje Mostara kao jedinstvenoga grada.
 • Provedu odluku iz predmeta Sejdić-Finci i slične odluke Europskog suda za ljudska prava, te se suzdrže od poduzimanja zakonodavnih ili političkih koraka koji bi otežali provedbu tih odluka.
 • Imajući na umu da je oblast migracija u isključivoj nadležnosti države BiH, da zajedno, između ostalog i kroz značajno bolju suradnju i komunikaciju, rade na rješavanju problema u vezi s migracijom u cijeloj zemlji. Upravni odbor PIC-a poziva Ministarstvo sigurnosti BiH da ubrza napore na koordinaciji između agencija za provedbe zakona u cijeloj BiH, od kojih se očekuje da surađuju kako bi odgovorili na sigurnosne izazove koje donosi ovo pitanje.
 • Podrže vladavinu prava na svim razinama vlasti u BiH, osobito jačanjem institucija odgovornih za borbu protiv korupcije i sprečavanje i borbu protiv terorizma. Suzdrže se od podrivanja pravosudnih institucija na svim razinama, i provode njihove odluke.
 • Izmijene Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću (VSTV) da bi se funkcioniranje Vijeća uredilo na način koji jamči profesionalnost i odgovornost svih njegovih članova. Strukturalne izmjene sukladne preporukama EU neophodne su da bi se uredilo imenovanje, ocjena i stegovne procedure kako bi se vratilo povjerenje javnosti u tu instituciju. Upravni odbor PIC-a također poziva Vijeće da žurno završi proces preostalih imenovanja.
 • Ojačaju fiskalnu stabilnost i ubrzaju ekonomske i socijalne reforme. Razina siromaštva, nezaposlenosti i odlazaka iz zemlje ne doprinosi ukupnoj stabilnosti i zahtijeva neodgodive ciljane mjere, uključujući i održive javne investicije.
 • Osiguraju slobodu i neovisnost medija, i podrže profesionalne i odgovorne medije. Javni emiteri trebaju omogućiti jednak pristup svim političkim strankama, kao i otvorene debate između različitih gledišta, te im treba dodijeliti stabilan i neovisan izvor financiranja.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak 3. i 4. prosinca 2019. godine.


* Ruska Federacija se ne slaže s ovim Komunikeom.