14.09.2007

Odluka o povlačenju Autentičnog tumačenja člana 3. Zakona o prijenosu sredstava društvene u državnu svojinu Republike Srpske

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog [...]