25.06.2008

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Prisjećajući se takođe da se Deklaracijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesenom na nivou političkih direktora, u Sarajevu 24. septembra 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje “trajnog rješenja” u vezi s “pitanjem državne imovine”;

Konstatirajući da je, na osnovu spomenute deklaracije, Komisija za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Komisija), u čijem se sastavu nalaze stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, formirana u decembru 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljem tekstu: Odluka);

Smatrajući da je Komisija, u skladu sa navedenom Odlukom, bila zadužena za, između ostalog, predlaganje zakona kojima se uređuje utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kojima se određuju njihova prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom;

Podsjećajući da se Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik Federacije Bosne i Hercegovine” 20/05, 17/06, 62/06, 40/07, 70/07, 94/07) privremeno zabranjuju raspolaganja državnom imovinom do stupanja na snagu gore spomenutih zakona o vlasničkim pravima i upravljanjem državnom imovinom, ili do 30. juna 2008. godine, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije;

Prisjećajući se da je u svojoj Deklaraciji od 19. juna 2007. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio duboko nezadovoljstvo činjenicom da “državni i entitetski organi u tri godine nisu uspjeli postići sporazum o raspolaganju državnom imovinom”;

Prisjećajući se takođe da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na sastanku održanom 30. i 31. oktobra 2007. godine podsjetio “tri premijera na hitnu potrebu da se između vlada postigne sporazum o ovom pitanju i traži od visokog predstavnika da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi se ovo pitanje riješilo”;

Konstatirajući da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, na svom sastanku od 27. februara 2008. godine definirao “Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između državnog i drugih nivoa vlasti” kao prvi od pet ciljeva koje organi Bosne i Hercegovine trebaju realizirati prije tranzicije Ureda visokog predstavnika u Ured Specijalnog Predstavnika Evropske Unije, pozvao organe vlasti u Bosni i Hercegovini “da što je prije moguće ostvare ove ciljeve”, te je nadalje zahtijevao od “visokog predstvnika da preduzme sve neophodne mjere kako bi osigurao ispunjenje navedenih ciljeva”;

Uz žaljenje što, u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Federacije Bosne i Hercegovine” broj 94/07), privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom prestaje 30. juna 2008. godine, prije stupanja na snagu gore pomenutih zakona o pravima vlasništva i nadležnostima za upravljanje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa državnom imovinom;

Prisjećajući se Kominikea Vijeća za implementaciju mira of 25. juna 2008. godine kojim su Politički direktori Upravni odbor konstatirali “da državni i entitetski organi vlasti već četiri godine ne uspjevaju postići sporazum o prvom cilju, zbog čega je bilo neophodno da visoki predstavnik još jednom produži zabranu raspolaganja državnom imovinom”, te su pozvali političke vođe da se “nastave sa napretkom koji je postignut u drugim oblastima te preuzmu vođstvo i postignu dogovor o ovom pitanju kojim bi se omogućilo državi da vrši svoje ustavne obaveze”;

Priznajući da je za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i njenih administrativnih jedinica od potencijalne štete koju bi predstavljalo dalje raspolaganje državnom imovinom prije donošenja odgovarajućih zakona potrebno još jedno produženje važenja zakona kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje državnom imovinom od strane Bosne i Hercegovine, entiteta ili svih njenih administrativnih jedinica;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Federacije Bosne i Hercegovine, na dan predviđen članom 2. tog Zakona.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

  

Sarajevo, 25. juna 2008. godine                                                  Miroslav Lajčak
                                                                                                  Visoki predstavnik
 
 
 
 

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U članu 4. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 20/05, 17/06, 62/06, 40/07, 70/07 i 94/07) riječi: “i to najkasnije do 30. juna 2008. godine”, mijenjaju se riječima: “odnosno do potvrđivanja prihvatiljvog i održivog rješenja pitanja raspodjele državne imovine između države i drugih nivoa vlasti od strane Upravnog odbora Vijeća  za implementaciju mira, ili dok visoki predstavnik drugačije ne odluči”.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.