15.12.2006

Odluka kojom se se okončava trajanje mandata likvidacijskog upravitelja za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo” i kojom se prebacuje nadležnost za postupak likvidacije za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo” na Agenciju za bankarstvo Republike Srpske

29/06

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku date u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se  na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravio nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Zapažajućiznačaj koji je međunarodna zajednica pridala pravilnom upravljanju bankovnim sustavom u Bosni i Hercegovini, kao sastavnom dijelu procesa provedbe mira;

Konstatirajući, u svezi s primjerom pomenutog pridavanja važnosti, da je Vijeće za provedbu mira na konferenciji održanoj u Londonu 4. i 5. prosinca 1996. godine pozdravio riješenost vlasti u Bosni i Hercegovini da usvoje zakone u oblastima poput, pored ostalog, i oblasti bankarstva; nadalje konstatirajući članak 44.a) Deklaracije sa sastanka na razini ministara Upravnog odbora pomenutog Vijeća, održanog u Luksemburgu 9. lipnja 1998. godine, a na kojem je Odbor istakao da bi oba entiteta trebala usvojiti nove zakonske propise u oblasti bankarstva; te nadalje konstatirajući i poziv upućen vlastima Bosne i Hercegovine od strane pomenutog Vijeća, na zasjedanju održanom u Briselu 23. i 24. svibnja 2000. godine, da usklade, širom zemlje, svoj pristup u velikom broju područja, uključujući i bankarstvo;

Podsjećajući da je “Privredna banka a.d. Srpsko Sarajevo” stavljena pod privremenu upravu odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske od 20. lipnja 2003. godine;

Konstatirajući također Odluku visokog predstavnika br. 299/04 od 7. studenog 2004. godine na temelju koje je “Privrednoj banci a.d. Srpsko Sarajevo” oduzeta dozvola za rad,asukladno kojoj je započet stečajni postupak od strane privremenog upravitelja;

Imajući na umu izviješće privremene upraviteljice “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” od 8. svibnja 2006. godine u kojem obavještava Agenciju za bankarstvo Republike Srpske i visokog predstavnika da je “Privredna banka a.d. Srpsko Sarajevo” zbog prodaje stečene imovine i prikupljenih značajnih sredstava putem naplate dugova solventna od 30. travnja 2006. godine, i u kojem privremena upraviteljica predlaže likvidaciju “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo”;

Vodeći računa o Odluci visokog predstavnika br. 17/06 od 21. lipnja 2006. god. prema kojoj je pokrenut postupak likvidacije “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” i, na pismeni zahtjev Agencije za bankarstvo Republike Srpske od 12. i 19. svibnja 2006. godine, imenovan likvidacijski upravitelj ove banke;

Također imajući na umu da je trajanje mandata likvidacijskog upravitelja, utvrđenog na temelju odredbi u Odluci visokog predstavnika br. 17/06 od 21. lipnja 2006. godine i produženog Odlukom visokog predstavnika br. 24/06 od 30. kolovoza 2006. godine, nedovoljno za realiziranje planiranih aktivnosti koje predstavljaju preduvjet za primopredaju “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” Agenciji za bankarstvo Republike Srpske radi mogućeg nastavka likvidacijskog postupka;

Svjesni potrebe da se osigura da likvidacija “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” sada započne učinkovito i bez nelegitimnog spoljnog utjecaja;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, ovim donosim i zahtijevam da se objavi sljedeća:

ODLUKA

Kojom se se okončava trajanje mandata likvidacijskog upravitelja za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo” i kojom se prebacuje nadležnost za postupak likvidacije za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo” na Agenciju za bankarstvo Republike Srpske

Članak 1

Ovom Odlukom se okončava mandat gospođe Toby Robinson kao likvidacijkog upravitelja “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo”, za što je bila imenovana Odlukom Visokog predstavnika broj 17/06 (Službeni glasnik Republike Srpske 63/06) i što je bilo produženo odlukama Visokog predstavnika br. 24/06 i br. 28/06 (Službeni glasnik Republike Srpske 89/06 i 100/06).

Članak 2

Gospođa Toby Robinson će, na dan donošenja ove Odluke, Agenciji za bankarstvo Republike Srpske podnijeti, u pisanoj formi, primjerak konačnog izvješća likvidacijskog upravitelja o finansijskom stanju, pravnom statusu i izgledima za budućnost “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” (u daljem tekstu banka).

Navedeno konačno izvješće će se podnijeti zajedno sa kompletnom dokumentacijom vezanom za postupak likvidacije banke, te svim relevantnim informacijama koje su poslužile kao temelj na kojem je likvidacioni upravitelj preporučio da za ostatak banke bude pokrenut stečajni postupak.

Članak 3

Agencija za bankarstvo Republike Srpske će sukladno Zakonu o bankama Republike Srpske biti odgovorna za banku i sve daljnje postupke likvidacije

Članak 4

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i bit će objavljena bez odlaganja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Sarajevo, 15. prosinca 2006. godine

Dr. Christian Schwarz – Schilling

Visoki predstavnik