19.11.2009 PIC SB Political Directors

Communique Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) na razini političkih direktora sastao se u Sarajevu 18. i 19. studenog 2009. godine. Dijelovima sjednice prisustvovali su i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) i lideri sedam političkih stranaka – HDZ BiH, HDZ 1990, PDP, SBiH, SDA, SDP BiH i SNSD.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio je značajne pomake koje su vlasti BiH načinile u posljednje vrijeme u cilju ispunjenja uvjeta za liberaliziranje viznog režima i ohrabrio je daljnje napore na realiziranju tog cilja. Upravni odbor je također istaknuo značaj potrebe da vlasti BiH nastave sa provedbom Europskog partnerstva i Privremenog sporazuma, te razriješe nedostatke utvrđene u Izvješću Europske komisije.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira nastavio je razgovore o izgledima za tranziciju OHR-a u ojačani ured EUSR-a. Pozvao je političare u BiH da se na konstruktivan način angažiraju u realizaciji ovoga cilja i suzdrže od maksimalističkih pozicija koje bi mogle ometati napredak BiH prema euro-atlantskoj integraciji. Članovi Upravnog odbora PIC-a iz zemalja članica EU ponovili su da se aplikacija BiH za članstvo u EU ne može razmatrati sve dok postoji OHR.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog nedovoljnog napretka vlasti BiH u realizaciji pet ciljeva i dva uvjeta koji ostaju nužni za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je lidere političkih stranaka i nadležne organe da zaključe sporazume između vlada o državnoj i vojnoj imovini, čime će se riješiti pitanje vlasničkih prava između državne i ostalih razina vlasti. Upravni odbor pozdravlja činjenicu da se popis imovine koji provodi OHR privodi kraju i da se sada na temelju njega mogu nastaviti pregovori između političkih lidera o njezinoj raspodjeli. Upravni odbor je apelirao na Predsjedništvo BiH da unaprijedi nedavno usvojeni plan o raspolaganju municijom, oružjem i eksplozivom, tako što će dati prednost uništenju nad prodajom, u potpunosti koristiti postojeće kapacitete za uništavanje, a ovaj proces držati pod strogom kontrolom. Upravni odbor je pozvao vlasti Republike Srpske da ispune svoju zakonsku obvezu i objave u Službenom glasniku RS odluke visokog predstavnika od 18. rujna 2009. godine, kako bi se omogućilo da supervizor za Distrikt Brčko izvijesti Arbitražno vijeće o okončanju provedbe Konačne arbitražne odluke. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je istaknuo potrebu jačanja fiskalne koordinacije tako što će biti osigurano ispravno funkcioniranje Uprave za neizravno oporezivanje i Državnog fiskalnog vijeća. Upravni odbor je pozvao vlasti BiH da ubrzaju provedbu Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina i Državne strategije za reformu pravosudnog sektora.

Iako Vijeće ponavlja da ustavna reforma ne predstavlja dio ciljeva i uvjeta za zatvaranje OHR-a, neki ustavni amandmani su i dalje od suštinskog značenja da bi se osigurala usuglašenost sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, u sukladnosti sa obvezama preuzetim u okviru Sporazuma o stabiliziranju i pridruživanju, unaprijedila funkcionalnost zemlje i olakšalo ostvarivanje europskih težnji BiH. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je pozdravio trenutačni angažman političkih lidera BiH u razgovorima o ustavnim promjenama i dao im poticaj da i dalje ostanu ozbiljno angažirani i postignu trajne sporazume, na temelju potrebnog političkog koncenzusa, koji će unaprijediti političku funkcionalnost i bolje pripremiti institucije BiH za izazove integracije u EU.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio je sporazum od 6. studenog 2009. godine postignut između entitetskih premijera o Elektroprijenosu BiH i očekuje da dođe do ponovnog uspostavljanja rukovodnih struktura i poslovanja u sukladnosti sa važećim zakonima.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira istaknuo je značaj iznalaženja efikasnog rješenja za situaciju u Mostaru. Riječ je o tome da su lideri političkih stranaka nastojali ostvariti sopstvene interese na račun ustavnih prava građana BiH. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dao je potporu mjerama visokog predstavnika donesenim s ciljem rješavanja političke blokade u Mostaru i pozvao ga da razmotri daljnje korake koji bi se mogli poduzeti kako bi se omogućilo rješenje političke blokade u Mostaru.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira istaknuo je da pruža punu potporu visokom predstavniku i podsjetio sve vlasti u BiH da poštuju i osiguraju puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i odluka visokog predstavnika u svezi s tim.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio je usvajanje Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 1895, kojom je produžen mandat EUFOR-a u sukladnosti sa Poglavljem VII.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira istaknuo je značaj slobode izražavanja, uključivši slobodne i neovisne medije, s posebnim akcentom na predstojeće izbore.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je vlasti BiH da hitno usvoje zakon na temelju kojeg će se moći provesti popis stanovništva 2011. godine, u sukladnosti sa relevantnim propisima EU. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ponovio je značaj usvajanja i provedbe, bez daljnjeg odlaganja, revidirane Strategije za provedbu Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), podržane od strane UNHCR-a. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, u svojoj Rezoluciji br. 1895 od 18. studenog 2009. godine, također ističe potrebu da se riješi pitanje raseljenih lica i izbjeglica.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ponovno je uputio poziv vlastima BiH da nastave punu suradnju sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira poziva nadležne vlasti BiH da ispune svoje obveze iz međunarodnog prava u smislu pune suradnje sa Haškim tribunalom, tako što će omogućiti uhićenje svih osoba protiv kojih je Tribunal podigao optužnice, uključivši Ratka Mladića, bez daljnjeg odlaganja, te tako što će uništiti njihove mreže potpore. Upravni odbor također je izrazio ozbiljne zabrinutosti u svezi sa činjenicom da bi nerješavanje pitanja međunarodnih sudaca i tužitelja od strane vlasti BiH imalo negativan efekt na cijeli pravosudni sustav u BiH, da bi se to kosilo sa međunarodnim obvezama BiH i ometalo realiziranje strategije Vijeća sigurnosti UN-a za okončanje rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je vlasti BiH da financiraju pravosudni sustav kako bi se omogućila zamjena međunarodnih pravnih stručnjaka domaćim sucima i tužiteljima. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je visokog predstavnika da razmotri koji se daljnji koraci mogu poduzeti da se riješe ova pitanja.

U svjetlu teške ekonomske situacije, Upravni odbor apelira na organe vlasti da pojačaju napore na provođenju mjera dogovorenih u okviru stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, uključivši i reforme čiji je cilj da sustav socijalnih davanja postane održiv, učinkovitiji i pravedniji, kao što je rečeno u razgovorima sa Svjetskom bankom.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je lidere u BiH da se suzdrže od retorike koja potiče podjele i ponašanja koje dalje polarizira političku atmosferu u BiH; osobni napadi i prijetnje tužbama protiv visokog predstavnika i njegovog osoblja su neprihvatljivi.

Konačno, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pohvaljuje visokog predstavnika i njegovo osoblje za doprinos miru i stabilnosti u BiH.

Naredni sastanak Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na razini političkih direktora bit će održan u Sarajevu 24. i 25. veljače 2010. godine.