18.07.2008

Nalog supervizora o Izbornoj komisiji Distrikta Brčko i kojim se Skupštini Distrikta Brčko nalaže da imenuje nove članove Izborne komisije Distrikta Brčko

U skladu saovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 9. Aneksa Konačne odluke od 19. avgusta 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;

Pozivajući se na Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06 i 24/06)i Izborni zakon Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Distrikta Brčko BiH br. 20/03), (u daljem tekstu: “Izborni zakon Distrikta Brčko”), kojima se utvrđuje postupak izbora i sastav Izborne komisije Distrikta Brčko;

Konstatujući da je 16. aprila 2008. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 33/08) kojim su izmjenjena dosadašnja pravila u vezi sa postupkom izbora i sastavom Izborne komisije Distrikta Brčko; i da je nalogom supervizora od 06. maja 2008. godine donijet novi Izborni zakon Distrikta Brčko (Službeni glasnik Distrikta Brčko BiH br. 17/08);

Podsjećajući da je mandat Izborne komisije Distrikta Brčko, koja je imenovana u februaru 2002. godine, istekao u februaru 2007. godine; da je 23. maja 2007. godine Skupština Distrikta Brčko BiH donijela Odluku o raspuštanju članova Izborne komisije Distrikta Brčko BiH br. 0-02-022-59/07; i da je Skupština Distrikta Brčko imenovanala nove članove Odlukom o imenovanju članova Izborne komisije Distrikta Brčko BiH, br. 0-02-022-60/07 od 23. maja 2007. godine;

Nadalje podsjećajući da je odlukom od 14. juna 2007. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu, “Centralna izborna komisija”) iskoristila svoja ovlaštenja prema članu 2.14, stavu 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i odbila da da saglasnost na imenovanje novih članova Izborne komisije Distrikta Brčko smatrajući da to imenovanje nije u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine;

Izražavajući zabrinutost što od tada ni Skupština Distrikta Brčko ni Centralna izborna komisija nisu imenovale nove članove kako je Zakonom propisano.

Konstatujući da se i izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko, kao i Odlukom o kriterijima za određivanje broja članova Izborne komisije, koju je Centralna izborna komisija donijela 08. maja 2008. godine, zahtjeva da se sastav Izborne komisije Distrikta Brčko proširi za dva člana na ukupno sedam članova;

Izražavajući zabrinutost što ta dva dodatna člana još uvijek nisu imenovana;

Izražavajući žaljenje zbog trenutnog zastoja u rješavanju radnog statusa sadašnjih članova Izborne komisije Distrikta Brčko i u imenovanju novih članova;

Imajući u vidu činjenicu da odlazeći članovi Izborne komisije Distrikta Brčko nastavljaju sa obavljanjem svojih zakonskih dužnosti dok ne budu zamjenjeni; da je takva situacija u skladu sa opštim principom kontinuiteta u obavljanju javnih dužnosti; te da bi imenovanje novih članova u toku trenutnog izbornog procesa samo omelo taj proces;

Konstatujući da je Centralna izborna komisija u pismu od 24. oktobra 2007. godine podsjetila Izbornu komisiju Distrikta Brčko na potrebu da izvršava svoje profesionalne dužnosti sve dok ne budu imenovani novi članovi Izborne komisije Distrikta Brčko;

Uvažavajući, uz izraze zahvalnosti,profesionalnu posvećenost i visoke standarde u radu koje je u proteklom periodu iskazala sadašnja Izborna komisija Distrikta Brčko i u potpunosti uvjeren u njihovu sposobnost da svoje obaveze i dalje izvršavaju sa istom posvećenošću i standardima u radu;

Nakon što sam pažljivo razmotrio niz mogućnosti za rješavanje ovog pitanja i nakon što sam zaključio da u ovim okolnostima nadležni organi neće biti u stanju da ovo pitanje riješe na vrijeme;

Nakon što sam se konsultovao sa Centralnom izbornom komisijom, Izbornom komisijom Distrikta Brčko, predsjednikom Skupštine, zamjenikom predsjednika Skupštine i šefovima poslaničkih klubova u Skupštini Distrikta Brčko;

Nakon što sam stoga odlučio da riješim ovo pitanje putem naloga supervizora sa ciljem otklanjanja bilo kakve pravne nesigurnosti ili nedoumice u vezi sa statusom Izborne komisije Distrikta Brčko i pravilnim održavanjem predstojećih izbora.

 

 

Stoga nalažem sljedeće:

1.              Skupština Distrikta Brčko će bez odlaganja pokrenuti postupak izbora i imenovanja dva nova člana Izborne komisije Distrikta Brčko u skladu sa procedurama i principima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.

2.              Skupština Distrikta Brčko će što je prije moguće nakon što usvoji izvještaj o radu za 2008. godinu i finansijski izvještaj za 2008. godinu Izborne komisije Distrikta Brčko, pokrenuti postupak izbora i imenovanja pet članova Izborne komisije Distrikta Brčko u skladu sa procedurama i principima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko i okončaće postupak imenovanja najkasnije do 01. januara 2010. godine.

3.              Sadašnji članovi Izborne komisije Distrikta Brčko će nastaviti da obavljaju sve dužnosti i obaveze koje imaju kao članovi Izborne komisije Distrikta Brčko sve dok Skupština Distrikta Brčko ne imenuje nove članove u skladu sa stavom 2 ovog Naloga.

4.              Institucije Distrikta Brčko će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurale da ovaj nalog bude primjenjen.

5.              Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.

6.              Ovaj nalog supervizora se objavljuje u Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

 

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko

prvi zamjenik visokog predstavnika