30.04.1998

Uputstvo O Primjeni Clana 4. Zakona o Prestanku Primjene Zakona o Napustenim Stanovima

Na osnovu clana 17. Zakona o prestanku izmjene Zakona o napustenim stanovima (“Sluzbene novine BiH”, broj 11/98), federalni ministar prostornog uredenja i okolisa, donosi

UPUTSTVO
O PRIMJENI CLANA 4. ZAKONA O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O NAPUSTENIM STANOVIMA

 1. Ovim uputstvom ureduje se postupak podnosenja zahtjeva za vracanje stan u posjed i postupak po zahtjevu, u skladu sa clanom 4. Zakona o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima.

 2. Zahtjev podnosi osoba koja je bila nosilac stanarskog prava u vrijeme kada je stan proglasen napustenim ili clan njenog porodicnog domacinstva (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva). Zahtjev moze podnijeti i punomocnik podnosioca zahtjeva.

 3. Zahtjev se podnosi na formularu za podnosenje zahtjeva za vracanje u posjed stana na kojem stoji stanarsko pravo (u daljem tekstu: Formular), a koji je sastavni dio ovog uputstva. Opcinski organ ce primiti I (rijesiti) I zahtjev koji nije podnesen na Formularu.

 4. Zahtjev se podnosi u dva primjerka.

 5. Opstinski organ ce prilikom prijema zahtjeva staviti pecat na oba primjerka zahtjeva, oznaciti datum prijema i vratiti jedan ovjeren i datiran primjerak Podnosiocu zahtjeva ili njegovom punomocniku. Zahtjev se moze podnijeti i postom.

 6. Zahtjev sadrzi ime, prezime i sadasnju adresu podnosioca zahtjeva, ime, prezime i adresu nosioca stanarskog prava, adresu stana za koji se podnosi zahtjev, naziv davaoca stana na koristenje (ukoliko je poznat), datum kada se podnosilac zahtjeva namjerava vratiti i izjavu da je Podnosilac zahtjeva bio ili nosilac stanarskog prava ili clan porodicnog domacinstva nosioca stanarskog prava u vrijeme kada je stan proglasen napustenim.

 7. Podnosilac zahtjeva ili njegov punomocnik prilazu uz zahtjev jedan od navedenih dokumenata:
  1. ugovor o koristenju stana;
  2. ugovor o zamjeni stana;
  3. sudsku odluka kojom se potvrduje stanarsko pravo;
  4. rjesenje nadleznog organa uprave koje zamjenjuje ugovor o koristenju stana.

  Clan porodicnog domacinstva nosioca stanarskog prava, kao Podnosilac zahtjeva, duzan je dostaviti potvrdu o prijevi prebivalista u virjeme proglaSavanja stana napustenim ili uvjerenje o kretanju izdato od nadleznog organa.

 8. Ako Podnosilac zahtjeva nije u mogucnosti da dostavi dokumentaciju iz tacke 7 ovog uputstva, moze dostaviti drugi dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac stanarskog prava ili clan njegovog porodicnog domacinstva (npr. odluku kojom se stan proglasava napustenim, ili dodjeljuje na privremeno koristenje drugoj osobi, potvrdu o prijavi prebivalista, uvjerenje o kretanju, racune za komunalne usluge, izjave svjedoka).

 9. Nadlezni organ ce primiti zahtjev bez obzira da li je prilozena dodatna dokumentacija. U slucaju kada podnosilac zahtjeva nije u mogucnosti da dostavi potrebnu dokumentaciju, opstinski organ uprave provjerava evidenciju davaoca stana na koristenje, nadleznog suda ili organa uprave ili drugu dostupnu dokumentaciju kojom se potvrduje stanarsko pravo podnosioca zahtjeva.

 10. U roku predvidenom zakonom, opstinski organ uprave ce :

  1. potvrditi status stanarskog prava na stanu naznacenom u zahtjevu;
  2. potvrditi status stana (neuslovan za stanovanje, prazan, nastanjen);
  3. potvrditi status sadasnjeg stanara (bespravni korisnik, privremeni korisnik, korisnik-nosilac stanarskog prava stecenog prije 7. februara 1998. koji je uselio u stan prije 7. februara 1998.); i
  4. izdati rjesenje u skladu sa clanom 7. Zakona. Podnosiocu zahtjeva i sadasnjem korisniku stana rjesenje se dostavlja u roku od 5 dana od dana donosenja.

 11. Osoba koja je ranije podnijela zahtjev opstinskom ili drugom nadleznom organu uprave, po kojem nije donesena pravosnazna odluka prije izdavanja ovog uputstva, moze podnijeti novi zahtjev po ovom uputstvu. Ukoliko takva osoba ne podnese novi zahtjev, njen ranije podneseni zahtjev smatrace se zahtjevom podnesenim u skladu sa odredbama Zakona o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima i ovog uputstva. Smatrat ce se da su ovi zahtjevi podneseni posljednjeg dana roka iz clana 5 Zakona. Ukoliko ranije podneseni zahtjev nije potpun u smislu odredbi Zakona, od podnosioca zahtjeva ce se traziti da osigura dodatne podatke predvide ovim uputstvom.

 12. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u “Sluzbenim novinama Federacije BiH”.

   No. D/02-021-1139/98
   30 April 1998
   Sarajevo

   Minister
   Ibrahim Morankic