IMG_0615
08.06.2016 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 7. i 8. juna 2016. kako bi razmotrili proces provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji ostaje osnova za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Ponovo je potvrdio svoju neupitnu opredijeljenost za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor PIC-a još jednom je istaknuo da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da zakonski postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor PIC-a podsjetio je vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće te da se moraju provoditi. Upravni odbor PIC-a još jednom je izrazio punu podršku visokom predstavniku za osiguravanje potpunog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i vršenje mandata iz Aneksa 10 i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, koji ostaje nepromijenjen. Podvukao je da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir. Upravni odbor PIC-a istaknuo je potrebu za punu provedbu programa 5+2, koji je i dalje neophodan preduslov za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a razmotrio je razvoj situacije u BiH od posljednjeg sastanka u decembru 2015. te posebno konstatirao sljedeće:

Upravni odbor PIC-a je naglasio značaj težnji BiH ka članstvu u EU izraženih u aplikaciji BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Upravni odbor PIC-a pozvao je lidere BiH da nastave sa potrebnim reformama: socijalno-ekonomskim, u oblasti vladavine prava, pravosuđa i javne uprave, što bi trebalo provoditi u skladu sa zahtjevima građana i u saradnji sa institucijama i civilnim društvom. Ove reforme bi omogućile, između ostalog, da BiH zadrži pozitivan trend i napreduje na putu ka EU, u skladu sa Izjavom o opredijeljenosti za integraciju u EU, koju su potpisali lideri BiH.

Upravni odbor PIC-a je pozdravio uspješne pregovore između MMF-a i vlasti BiH o dogovoru da se, uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora MMF-a, pokrene ekonomski program u trajanju od 36 mjeseci i iznosu od 550 miliona eura, uz podršku koja će se osigurati putem Proširenog fonda, u cilju održavanje fiskalne, ekonomske i financijske stabilnosti, kao i podsticanja daljnjeg razvoja infrastrukture i otvaranja novih radnih mjesta. Time će se također pomoći provedba reformi koje EU smatra neophodnim da bi se BiH omogućilo da napreduje na putu ka pridruživanju EU. Upravni odbor PIC-a je pozvao vlasti BiH da ispoštuju svoje obaveze prema MMF-u.

Upravni odbor PIC-a je naglasio važnost objavljivanja rezultata popisa provedenog 2013. godine u BiH u skladu s procedurama i vremenskim rokovima definiranim zakonom i međunarodnim standardima.

Upravni odbor PIC-a poziva nadležne organe vlasti da hitno donesu rješenje za Javni RTV sistem (PBS) kojim će se osigurati jedinstveni način financiranja u cijeloj BiH za cijeli Javni RTV sistem i osigurava njegova financijska održivost i nezavisnost. Upravni odbor PIC-a također poziva nadležne organe da konačno završe implementaciju Zakona o Javnom RTV sistemu, i to, između ostalog, putem osiguranja uspostave Korporacije Javnog RTV sistema čime će se omogućiti daljnje odvijanje procesa digitalizacije.

Upravni odbor  PIC-a primio je k znanju obavještenje Centralne izborne komisije da će se lokalni izbori u BiH održati u nedjelju, 2. oktobra. U svjetlu sastanka s Centralnom izbornom komisijom i Koalicijom za slobodne i fer izbore – “Pod lupom”, Upravni odbor PIC-a je pozvao sve političke stranke i političke lidere da svoje kampanje fokusiraju na lokalna pitanja i okrenu se budućnosti, djelujući konstruktivno i odgovorno. Upravni odbor PIC-a je pozvao građane BiH da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore i utiču na budućnost svoje zemlje.

Upravni odbor PIC-a je sa žaljenjem konstatirao krajnji neuspjeh političkih stranaka da, tokom proteklih pet i po godina, ispune svoje obaveze i provedu odluku Ustavnog suda BiH o izbornom sistemu u Mostaru, što je jedan od dejtonskih uslova. Upravni odbor je pozvao sve stranke, a posebno SDA i HDZ BiH, da do početka jula postignu kompromis koji će omogućiti biračima u Mostaru da prvi put nakon osam godina iskoriste svoje osnovno biračko pravo. Upravni odbor je još jednom potvrdio temeljni princip da Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, s određenim nivoom lokalnih ovlasti/uprave na nivou ispod nivoa grada. Upravni odbor je pozvao političke lidere da riješe pitanje izbora u Mostaru neovisno od drugih pitanja, kako bi ispunili svoje obaveze vezane za poštivanje međunarodnih demokratskih standarda, ljudskih prava i vladavine prava.

Upravni odbor PIC-a je naglasio da je obrazovanje izuzetno važno za pomirenje, održiv mir i ekonomski razvoj. On je pozvao organe u BiH da odlučno krenu dalje sa provedbom obrazovne reforme koja ima za cilj unapređenje obrazovnih standarda kako bi se ispunili zahtjevi tržišta rada 21. stoljeća, zasnovani na principima koji isključuju politizaciju, diskriminaciju, segregaciju, te principu inkluzivnosti. Ti principi treba da uključuju i to da i Republika Srpska (RS) i Federacija BiH (FBiH) osiguraju odgovarajuću nastavu iz nacionalne grupe predmeta i pripremu nastavnika za inkluzivno obrazovanje u kontekstu društvene i kulturne raznolikosti. Upravni odbor je prihvatio  odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj konstitutivni narodi i Ostali imaju ustavno pravo da daju ime svom jeziku, te da Ustav RS ne osporava to pravo. Upravni odbor PIC-a je pozvao sve nivoe vlasti da ovo pravo priznaju jednako za sve konstitutivne narode i Ostale. U FBiH, kantonalni ustavi treba da budu usklađeni sa Ustavom FBiH u pogledu statusa svih konstitutivnih naroda i njihovih jezika, a praksa “dvije škole pod jednim krovom” mora se ukinuti.

Upravni odbor PIC-a je uputio snažan apel svim političkim, društvenim i vjerskim vođama u BiH da rade na unapređenju pomirenja, međusobnog razumijevanja i tolerancije i da se suzdrže od negativne politike i politike podjela, radnji i izjava koje mogu imati samo efekat radikalizacije pojedinaca i zajednica, i koje samo odvlače energiju sa hitnih reformi koje su potrebne da se stvore ekonomske prilike za sve, te da mladim ljudima pruže nadu u budućnost unutar BiH. A posebno je u potpunosti neprimjereno da bilo ko, a osobito lideri, hvale ili veličaju ratne zločince.

Upravni odbor PIC-a izrazio je zabrinutost u pogledu prijetnji radikalizma i terorizma u BiH. Pozdravljajući napore organa BiH da se bore protiv radikalizma i terorizma i pozitivne inicijative koje je u tom cilju pokrenula Islamska zajednica u BiH, Upravni odbor PIC-a je uputio poziv relevantnim organima u BiH na svim nivoima da nastave ulagati napore u borbi protiv ovih prijetnji putem unapređenja koordinacije i u punoj saradnji, kako interno tako i sa međunarodnom zajednicom.

Upravni odbor PIC-a je procijenio da je duboko ukorijenjena korupcija u BiH i dalje ozbiljan problem koji ometa društveni, ekonomski i politički razvoj BiH. Upravni odbor PIC-a je ponovo pozvao lidere u BiH i nadležne organe da udvostruče svoje napore i zaštite i unaprijede vladavinu prava i da spriječe i bore se protiv korupcije i organiziranog kriminala u BiH. Upravni odbor PIC-a ponovo je potvrdio svoju punu podršku razvoju nezavisnih, efikasnih, nepristrasnih i profesionalnih pravosudnih, tužilačkih i institucija za provedbu zakona širom BiH. Upravni odbor PIC-a je pozvao ove institucije da istražuju i procesuiraju korupciju, posebno na visokim nivoima, i da implementiraju sudske odluke na svim nivoima, bez daljnjeg odlaganja.

Članice NATO-a u Upravnom odboru PIC-a i Japan konstatirali su da je od posljednjeg sastanka Upravnog odbora PIC-a ostvaren ograničen napredak u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvo države BiH. Oni su izrazili punu podršku svim nadležnim organima u procesu uknjižbe i pozvali ih da intenziviraju napore sa ciljem aktiviranja NATO-vog Akcionog plana za članstvo u skladu sa formalnim zahtjevom Predsjedništva BiH iz 2009. godine i Zakonom o odbrani iz 2006. godine. Upravni odbor je pozvao organe RS da omoguće uknjižbu perspektivne vojne imovine koja se nalazi na teritoriji RS. NATO članice Upravnog odbora PIC-a i Japan uputili su snažan apel Predsjedništvu BiH da postigne dogovor oko Pregleda odbrane kao okvira za jačanje i modernizaciju Oružanih snaga BiH.*

Upravni odbor PIC-a će održati narednu sjednicu u Sarajevu 6. i 7. decembra 2016.  godine.

*Ruska Federacija ne prihvata ovaj paragraf i u tom pogledu će dati posebnu izjavu.