19.06.2023 OHR

Puna suradnja sa visokim predstavnikom je temeljna obaveza prema Dejtonu

Narodna skupština RS se priprema za razmatranje nacrta zakona kojim se pokušava ukinuti obaveza objavljivanja akata visokog predstavnika u Službenom glasniku RS.

Ovim nacrtom zakona se ne može i neće ostvariti tako pogrešno smišljen cilj. Strane potpisnice Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući RS, imaju obavezu da u potpunosti surađuju sa visokim predstavnikom. Nikakva politička retorika ili izmjena zakona ne mogu osloboditi institucije i njihove uposlenike ove obaveze.

Nadalje, zakoni koje donosi visoki predstavnik imaju isti status kao i zakoni koje donose domaći parlamenti i podrazumijevaju istu ustavnu obavezu objavljivanja, bez obzira na bilo koji podređeni akt ili propis.

Neobjavljivanje i nepoštivanje odluka visokog predstavnika stavlja Republiku Srpsku, njene institucije i one koji u njima rade, u položaj kršenja njihovih obaveza prema Općem okvirnom sporazumu za mir. Službenici koji činjenjem ili nečinjenjem zanemare svoje zakonske dužnosti, kao i ove obaveze, snose ličnu odgovornost za svoje odluke i za posljedice takvih odluka.

„Oni trebaju biti svjesni da će ploviti u uzburkanim vodama“, rekao je visoki predstavnik.