25.07.2003

Vojni savjetnik visokog predstavnika

Vojni savjetnik visokog predstavnika pruža nezavisne vojne savjete Uredu visokog predstavnika i koordinira pristup koji ima međunarodna zajednica u odnosu na proces reforme odbrane i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Osnovni zadatak vojnog savjetnika i njegovih saradnika je pružanje pomoći Komisiji za reformu sektora odbrane čiji je mandat da utvrdi ustavne i pravne prepreke koje onemogućavaju uspostavu efikasne komande i kontrole, na državnom nivou, nad oružanim snagama Bosne i Hercegovine i da do 1. januara 2004. godine predloži izmjene i dopune zakona u cilju uklanjanja ovih prepreka i barijera. p>

Vojni savjetnik je 2001. godine preuzeo dodatnu dužnost direktora Odjela za saradnju u oblasti sigurnosti (DSC) u Bosni i Hercegovini u okviru Misije Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE). Osnovni cilj DSC-a je stvaranje uslova u kojima vojna sila neće biti korištena kao sredstvo za rješavanje sukoba u BiH. U nastojanjima da ostvari ovaj cilj vojni savjetnik sarađuje sa OHR-om, SFOR-om i drugim organizacijama iz međunarodne zajednice.

Posao vojnog savjetnika i njegovih saradnika zahtijeva održavanje redovnih kontakata sa vojnim organima vlasti Bosne i Hercegovine, generalnim sekretarom Stalnog komiteta za vojna pitanja i sa njegova dva zamjenika, kao i sa Štabom NATO-a, Stabilizacijskim snagama NATO-a (SFOR),predstavnicima Evropske unije, drugim odjelima u okviru OSCE-a, kao i sa vojnim predstavnicima zemalja-članica Upravnog odbora u BiH i inostranstvu.

Vojni savjetnik takođe promovira mjere izgradnje povjerenja između oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, prati proces smanjivanja vojnih potencijala i broja vojnika u zemlji i bavi se sigurnosnim pitanjima koja bi se u budućnosti mogla pojaviti u ovoj oblasti. Dodatni poslovi obuhvataju su-predsjedavanje Međunarodnim odborom donatora za deminiranje i Odborom za pitanja u oblasti odbrane i sigurnosti.