29.12.2005

Odluka o izmjenama Odluke o formiranju Direkcije za provođenje restrukturiranja policije

Na osnovu članova 17. i 22. stav 1. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/03, 42/03), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici održanoj 29. decembra 2005. godine, donio je 

ODLUKU 

O IZMJENAMA ODLUKE O FORMIRANJU DIREKCIJE ZA PROVOĐENJE RESTRUKTURIRANJA POLICIJE 

Član 1. 

(1)    U Odluci o formiranju Direkcije za provođenje restrukturiranja policije SM broj 241/05 od 8. 12. 2005. godine u članu 6. u stavu 1. broj “12” zamjenjuje se brojem “13”. 

(2)    U istom članu u stavu 1. tačka g) riječ “zamjenik” zamjenjuje se riječju “zamjenici”. 

Član 2. 

U članu 9. u stavovima 1. i 2. riječ ” zamjenik” zamjenjuje se riječju “zamjenici”. 

Član 3. 

U članu 12. u stavu 3. riječ “zamjenik” zamjenjuje se riječju “zamjenici”. 

Član 4. 

U dodatku “A” 2. “Zamjenik direktora Izvršnog tijela”, riječi: “1 izvršilac ” zamjenjuje se riječju “2 izvršioca”. 

Član 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od 1. 1. 2006. godine i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”. 

SM broj 261/05
29. decembra 2005. godine
Sarajevo  

Predsjedavajući
Savjeta ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.