23.10.2005

Koncept i sadržaj

Druga faza OHR-ove medijske kampanje i kampanje informiranja javnosti započeta 1. aprila 2005. teče zajedno sa kampanjom informiranja javnosti koju je pokrenuo EUPM. Cilj kampanje je informirati javnost i policiju o prednostima reforme policije.

U Bosni i Hercegovini trenutno postoji petnaest različitih policijskih organa. Za državu veličine BiH takva organizacija neodrživa je i nelogična u pogledu borbe protiv kriminala. Revizijom policijskog sektora koju je u junu 2004. godine provela Evropska komisija utvrđeno je da su policijske snage u BiH podijeljene, da imaju previše zaposlenih, te da ne mogu efikasno funkcionirati preko entitetskih i kantonalnih granica. Takvo mišljenje kasnije je potvrdila i Komisija za reformu policije u čijem sastavu su radili domaći i međunarodni policijski stručnjaci. Komisija je trenutni sistem ocijenila kao preskup i nedovoljno efikasan u borbi protiv kriminala. Predložila je da se brojne policijske snage širom zemlje organizuju u jedinstvenu strukturu, gdje će sve nadležnosti za provođenje zakona biti na državnom nivou.

Reforma policije je sredstvo za prevladavanje sistemskih nedostataka u organizaciji policije u BiH. Njome se osigurava postizanje najboljih primjera iz evropske prakse u efikasnom radu policijskih službi za građane BiH. EU je naglasila da je reforma policije uslov da BiH počne pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

U kampanji se naglašava da jedinstvena policijska struktura:

  • osigurava da policija bude oslobođena političkog uticaja;
  • osigurava policajcima i policajkama profesionalnu službu, uz pristup modernoj opremi, odgovarajuće mogućnosti napredovanja u karijeri i bolje plaće, beneficije i obuku;
  • predstavlja uslov za ulazak u EU;
  • kreirana je na osnovu tehničkih kriterija i kriterija za sprovođenje zakona i ima za cilj efikasniju borbu protiv kriminala.

Ova kampanja informiranja javnosti će se odvijati tokom aprila i maja, i činit će je: TV, posteri, novinske obavijesti, radijski džinglovi i radijske emisije (uživo s javljanjem slušalaca u program) organizovane širom BiH.