14.03.2003 123

Odluku kojom se gospodin Edhem Bičakčić smjenjuje sa sadašnje dužnosti i isključuje iz svakog daljeg angažovanja u poslovanju

Koristeći se ovlaštenjima koja su data visokom predstavniku članom V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2. Zaključaka sa konferencije Vijeća za implementaciju mira koji se sastao u  Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji za tumačenje Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora da bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,” u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa podstavom (c) ovog stava) i druge mjere u svrhu obezbjeđenja implementacije Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, koje “mogu obuhvatati mjere protiv lica na javnim funkcijama”;

Podsjećajući da je visoki predstavnik u Odluci od 23. februara 2001. godine smijenio gospodina Edhema Bičakčića sa dužnosti generalnog direktora JP “Elektroprivreda” Sarajevo iz razloga navedenih u toj Odluci.

Uzimajući u obzir da je u stavu X.4 Aneksa Deklaracije Vijeća za implementaciju mira donesene u Madridu 16. decembra 1998. konstatirano da Vijeće prihvata da se osobama kojima visoki predstavnik zabrani obavljanje javne funkcije “može do daljeg zabraniti i kandidovanje na izborima te obavljanje bilo koje izabrane ili imenovane javne funkcije kao i dužnosti u okviru političkih stranaka”;

Konstatirajući takođe da je Vijeće za implementaciju mira na sjednicama održanim 10. septembra 1997. godine u Bonu, 16. decembra 1998. godine u Madridu i 23-24. maja 2000. godine u Briselu izrazio svoju duboku zabrinutost u vezi sa duboko ukorijenjenom korupcijom u Bosni i Hercegovini, koja može dovesti do podrivanja demokratskog upravljanja i rasipanja javnih resursa, te spriječiti razvoj tržišne privrede;

Imajući na umu da je Vijeće na sjednici koja je 16. decembra održana u Madridu izrazilo svoju zabrinutost kako slijedi: ”Vijeće izražava duboku zabrinutost zbog sveprisutne korupcije i izbjegavanja punjenja javnih fondova. Vijeće pozdravlja sveobuhvatnu strategiju visokog predstavnika za borbu protiv korupcije … Visoki predstavnik će voditi aktivnosti u koordinaciji napora međunarodne zajednice u cilju sprečavanja korupcije, izbjegavanja plaćanja poreza i preusmjeravanja javnih prihoda, osiguravajući transparentnost u svim fazama rada organa vlasti …”;

Konstatirajući dalje da je na konferenciji u Briselu koja je održana 23-24. maja 2000. godine Vijeće za implementaciju mira izdalo Deklaraciju u kojoj apeluje na “visokog predstavnika da iskoristi svoja ovlaštenja u cilju osiguranja potpune i ubrzane reforme u svim sektorima implementacije civilnog dijela Mirovnog ugovora, uključujući uklanjanje prepreka koje stoje na putu ekonomske reforme”. Konstatirajući dalje da je u vezi sa ključnim reformama Vijeće izričito dalo svoju snažnu podršku “provođenju trenutne reforme u sektoru javnih usluga sa naglaskom na sektor telekomunikacija i elektroenergetski sektor.”;

Uzimajući dalje u obzir da je u Deklaraciji iz Madrida od 23-24. maja 2000. godine Vijeće za implementaciju mira konstatiralo da “Vijeće ostaje duboko zabrinuto zbog duboko ukorijenjene korupcije u Bosni i Hercegovini koja podriva demokratsku upravu, rasipa javne resurse i sprječava razvoj tržišne privrede. Sveobuhvatna strategija OHR-a za borbu protiv korupcije predstavlja čvrstu osnovu za borbu protiv korupcije. Od svih javnih zvaničnika se očekuje da daju aktivnu i bezrezervnu podršku ovoj strategiji i institucijama koje je provode.”;

Uzimajući dalje u obzir izvještaj specijalnog revizora o aktivnostima JP “Elektroprivreda” (Sarajevo) objavljen 13. marta 2003. godine koji ukazuje na to da ima mnogo transakcija koje je ovo javno preduzeće obavilo a koje su sporne i zahtijevaju preduzimanje mjera kojima će se povratiti povjerenje javnosti;

Uzimajući u obzir sve gore navedeno i u daljem tekstu, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

ODLUKU

kojom se gospodin Edhem Bičakčić smjenjuje sa sadašnje dužnosti i isključuje iz svakog daljeg angažovanja u poslovanju JP “Elektroprivreda” (Sarajevo) i u bilo kojoj odnosno svim njenim supsidijarima, bez obzira da li je taj angažman direktan ili indirektan, plaćen ili neplaćen. Ovim mu odmah prestaje svako pravo na novčanu naknadu ili pak privilegije ili status koji proističu iz njegovog sadašnjeg položaja u JP “Elektroprivreda”. Gospodinu Edhemu Bičakčiću se u potpunosti zabranjuje obavljanje javne dužnosti i ostalih dužnosti iz ranije Odluke od 23. februara 2001. godine i, da se izbjegne svake nejasnoća, takođe mu se zabranjuje obavljanje savjetodavne funkcije ili zaposlenje u bilo kojem javnom preduzeću, bilo da je plaćeno ili ne, a koja mu omogućava ili bi mu moblo omogućiti da ima ili stekne ulogu u donošenju ili vršenju uticaja na odluke rukovodstva.

Ova odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje daljih proceduralnih mjera. Gospodin Bičakčić mora odmah napustiti svoju dužnost. Ova odluka ostaje na snazi ukoliko ili sve dotle dok visoki predstavnik ne odluči drugačije.

Ova odluka se odmah objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH”.

RAZLOZI ZA SMJENJIVANJE

Gospodin Edhem Bičakčić, koji je ranije bio na javnoj funkciji generalnog direktora JP “Elektroprivreda”, smijenjen je sa te dužnosti Odlukom visokog predstavnika br. 86/01 od 23. februara 2001. godine (“Službene novine Federacije BiH”, 09/01). Gospodinu Edhemu Bičakčiću je navedenom odlukom zabranjeno obavljanje bilo koje “zvanične, izabrane ili imenovane javne funkcije”.

G. Edhem Bičakčić, bez obzira na navedenu odluku, i dalje se nalazi na određenom položaju u navedenom javnom preduzeću, “Elektroprivredi” (Sarajevo), koji mu, zapravo, dopušta da, iako indirektno, između ostalog, upravlja portfolijem koji se odnosi na kupovinu novih preduzeća gdje se radi o značajnim sredstvima (približno 22,6 miliona KM izdvojenih u budžetu za 2002. godinu u ovu svrhu).

Koristeći svoj sadašnji položaj kako bi postupao na navedeni način, g. Edhem Bičakčić, zapravo, izigrava navedenu Odluku visokog predstavnika.

Samim tim, mirovni proces će biti ugrožen sve dok g. Edhem Bičakčić bude obavljao sadašnju dužnost ili bilo koju dužnost u JP “Elektroprivreda” ili bilo kojem njenom supsidijaru, te zato mora biti smijenjen sa te dužnosti te ga se mora isključiti i zabraniti mu se vraćanje na istu. Kako bi se vratilo povjerenje javnosti u JP “Elektroprivreda” (Sarajevo) i druga javna preduzeća, g. Bičakčiću se, prema tome, ne može dozvoliti da postupa kao da je nosilac javne funkcije čije mu je obavljanje zabranjeno, bez obzira na to kakav mu se status, položaj ili zaposlenje nominalno pripisuje u navedenom JP “Elektroprivreda” (Sarajevo) i drugim javnim preduzećima kako je ranije utvrđeno.

Sarajevo, 13. mart 2003. godine

Paddy Asdown
Visoki predstavnik