19.12.2006 31/06

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Konstatujući da je Vijeće za implementaciju mira u svojoj Deklaraciji donesenoj u Briselu 24. maja 2000. godine, u kontekstu naglašavanja ključnih ekonomskih reformi potrebnih za stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i omogućavanje rasta privatnog sektora, između ostaloga, pozvalo organe vlasti Bosne i Hercegovine da utvrde i uspostave adekvatne domaće izvore finansiranja za državni budžet, te dalje apelovalo na organe vlasti Bosne i Hercegovine da nastave sa sveobuhvatnim reformama sistema oporezivanja i carina;

Uzimajući u obzir kominike koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira dana 21. novembra 2002. godine, u kojem se Bosna i Hercegovina poziva da hitno usvoji ekonomske reforme uključujući: “Ujedinjenje carinskog sistema kako bi se zaustavilo dupliciranje poslova i pronevjera”, te “uvođenje PDV-a na državnom nivou kako bi se pojednostavio i učinio efikasnijim sistem oporezivanja, te pomoglo u smanjenju cjelokupnih poreskih obaveza”;

Uzimajući u obzir takođe Deklaraciju Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira donesenu dana 30. januara 2003. godine kojom je, u vezi sa procesom ekonomskih reformi, objavljeno “da uvođenje jedinstvene carinske uprave i poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a) na državnom nivou predstavljaju suštinski dio ovog procesa reformi”;

Uzimajući u obzir takođe kominike koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira dana 15. marta 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju podršku Upravi za indirektno oporezivanje i njenom Upravnom odboru;

Imajući na umu da je provođenje Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 9/05 i 35/05) započelo 1. januara 2006. godine, te da je stoga postojanje odgovarajuće uprave ključna komponenta za osiguranje pravilne primjene PDV-a, i da, naročito u početnoj fazi primjene, mogu biti potrebne brze reakcije i djelovanje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje;

Upoznat s kominikeom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju donesenim 23. juna 2006. godine, u kojem je istaknuto da bi organi vlasti u BiH što hitnije trebali riješiti spor oko raspodjele i pripadnosti prihoda;

Uzimajući u obzir kominike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira donesen 7. decembra 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda of PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Uzimajući u obzir takođe član 28. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obavljao funkciju predsjedavajućeg ovog odbora i u kojem se zahtijeva od navedenog lica da posjeduje stručnost u odgovarajućoj oblasti te da je pokazalo visoke standarde poštenja i savjesnosti u obavljanju svog posla;

Pozivajući se na Odluku visokog predstavnika br. 177/04 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 3/04 od 19. februara 2004. godine), prema kojoj je imenovan prvi predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na prvi mandat u trajanju godinu dana, i član 2 iste Odluke kojim se predviđa mogućnost produženja mandata prema nahođenju visokog predstavnika;

S obzirom na Odluku visokog predstavnika br. 20/06 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 54/06 od 17. jula 2006. godine), kojom je imenovan g. Peter Nicholl na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravog odbora Uprave za indirektno oporezivanje do 31. decembra 2006. godine, zaključno s tim datumom, pod istim uvjetima utvrđenim i definiranim u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje;

Svjestan potrebe da se osigura neometano rukovođenje Upravom za indirektno oporezivanje pravovremenim imenovanjem predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje;

Imajući na umu sveukupnost gore navedenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

 

Član 1.

Gospodin Peter Nicholl se ovom Odlukom imenuje na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema indirektnog oporezivanja (u daljem tekstu: predsjedavajući), utvrđenu u stavovima 1. i 2. člana 28. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03 i 52/04), do 31. maja 2006. godine, uključujući i taj datum.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ako nakon 31. marta 2007. godine Vijeće ministara imenuje inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje u skladu s procedurom utvrđenom u stavu 3. člana 28. Zakona o indirektnom oporezivanju, mandat g. Petera Nicholla će isteći prvog dana mandata inicijalnog predsjedavajućeg imenovanog od strane Vijeća ministara.

Član 2.

G. Peter Nicholl će nastaviti da djeluje u funkciji predsjedavajućeg pod istim uvjetima koji su utvrđeni i definirani u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema indirektnog oporezivanja.

Član 3.

Izuzetno od odredaba bilo kojeg zakona kojim se suprotno propisuje, inicijalni predsjedavajući će uživati potpuni imunitet tokom čitavog razdoblja od svih postupaka pokrenutih pred bilo kojim sudom u vezi s radnjama koje izvrši u okviru mandata koji mu je dodijeljen ovom Odlukom i u toku obavljanja dužnosti koje vrši prema ovoj Odluci, pred bilo kojim sudom.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, i u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

Sarajevo, 19. decembra 2006.
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik
 
 
Saopštenje za javnost