19.12.2006

Одлука о продужењу мандата г. Питера Никола на функцији иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

31/06

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XИ.2) “мјере којима се обезбјеђује имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Констатујући да је Савјет за имплементацију мира у својој Декларацији донесеној у Бриселу 24. маја 2000. године, у контексту наглашавања кључних економских реформи потребних за стварање јединственог економског простора и омогућавање раста приватног сектора, између осталога, позвало органе власти Босне и Херцеговине да утврде и успоставе адекватне домаће изворе финансирања за државни буџет, те даље апеловало на органе власти Босне и Херцеговине да наставе са свеобухватним реформама система опорезивања и царина;

Узимајући у обзир коминике који је на нивоу политичких директора донио Управни одбор Савјета за имплементацију мира дана 21. новембра 2002. године, у којем се Босна и Херцеговина позива да хитно усвоји економске реформе укључујући: “Уједињење царинског система како би се зауставило дуплицирање послова и проневјера”, те “увођење ПДВ-а на државном нивоу како би се поједноставио и учинио ефикаснијим систем опорезивања, те помогло у смањењу цјелокупних пореских обавеза”;

Узимајући у обзир такође Декларацију Управног одбора Савјета за имплементацију мира донесену дана 30. јануара 2003. године којом је, у вези са процесом економских реформи, објављено “да увођење јединствене царинске управе и пореза на додану вриједност (у даљем тексту: ПДВ-а) на државном нивоу представљају суштински дио овог процеса реформи”;

Узимајући у обзир такође коминике који је на нивоу политичких директора донио Управни одбор Савјета за имплементацију мира дана 15. марта 2006. године, у којем се органи власти Босне и Херцеговине позивају да обезбиједе своју подршку Управи за индиректно опорезивање и њеном Управном одбору;

Имајући на уму да је провођење Закона о порезу на додану вриједност (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 9/05 и 35/05) започело 1. јануара 2006. године, те да је стога постојање одговарајуће управе кључна компонента за осигурање правилне примјене ПДВ-а, и да, нарочито у почетној фази примјене, могу бити потребне брзе реакције и дјеловање Управног одбора Управе за индиректно опорезивање;

Упознат с коминикеом Управног одбора Савјета за имплементацију донесеним 23. јуна 2006. године, у којем је истакнуто да би органи власти у БиХ што хитније требали ријешити спор око расподјеле и припадности прихода;

Узимајући у обзир коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира донесен 7. децембра 2006. године, у којем је Управни одбор изразио забринутост због чињенице да, успркос претходним ургенцијама да се пронађе задовољавајуће рјешење питања расподјеле прихода оф ПДВ-а, Управни одбор Управе за индиректно опорезивање до сада није успио утврдити начин за рјешавање овог питања на систематичан начин;

Узимајући у обзир такође члан 28. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/03 и 52/04), у којем се предвиђа могућност именовања додатног члана Управног одбора који би обављао функцију предсједавајућег овог одбора и у којем се захтијева од наведеног лица да посједује стручност у одговарајућој области те да је показало високе стандарде поштења и савјесности у обављању свог посла;

Позивајући се на Одлуку високог представника бр. 177/04 (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 3/04 од 19. фебруара 2004. године), према којој је именован први предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање на први мандат у трајању годину дана, и члан 2 исте Одлуке којим се предвиђа могућност продужења мандата према нахођењу високог представника;

С обзиром на Одлуку високог представника бр. 20/06 (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 54/06 од 17. јула 2006. године), којом је именован г. Питер Никол на функцију иницијалног предсједавајућег Управог одбора Управе за индиректно опорезивање до 31. децембра 2006. године, закључно с тим датумом, под истим условима утврђеним и дефинисаним у Одлуци високог представника бр. 177/04 о именовању првог предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање;

Свјестан потребе да се осигура неометано руковођење Управом за индиректно опорезивање правовременим именовањем предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање;

Имајући на уму свеукупност горе наведених питања, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о продужењу мандата г. Питера Никола на функцији иницијалног
предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Члан 1.

Господин Питер Никол се овом Одлуком именује на функцију иницијалног предсједавајућег Управног одбора система индиректног опорезивања (у даљем тексту: предсједавајући), утврђену у ставовима 1. и 2. члана 28. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 44/03 и 52/04), до 31. маја 2006. године, укључујући и тај датум.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, ако након 31. марта 2007. године Савјет министара именује иницијалног предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање у складу с процедуром утврђеном у ставу 3. члана 28. Закона о индиректном опорезивању, мандат г. Питера Никола ће истећи првог дана мандата иницијалног предсједавајућег именованог од стране Савјета министара.

Члан 2.

Г. Питер Никол ће наставити да дјелује у функцији предсједавајућег под истим условима који су утврђени и дефинисани у Одлуци високог представника бр. 177/04 о именовању првог предсједавајућег Управног одбора система индиректног опорезивања.

Члан 3.

Изузетно од одредаба било којег закона којим се супротно прописује, иницијални предсједавајући ће уживати потпуни имунитет током читавог раздобља од свих поступака покренутих пред било којим судом у вези с радњама које изврши у оквиру мандата који му је додијељен овом Одлуком и у току обављања дужности које врши према овој Одлуци, пред било којим судом.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у Службеном гласнику Босне и Херцеговине, Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине, и у Службеном гласнику Републике Српске.

Сарајево, 19. децембра 2006.

Др. Кристијан Шварц-Шилинг

Високи представник