02.09.2010

Odluka kojom se poništava Odluka Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona o potvrđivanju Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, donesena na njenoj sjednici održanoj 27. avgusta 2010. godine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Uzimajući u obzir član V.3.8.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim se predviđa, između ostalog, sljedeće:Ministri zajedno sa premijerom čine vladu kantona.“, te da: „Vladu kantona potvrđuje zakonodavni organ kantona većinom glasova ”;

S obzirom da je, svojim pismom od 28. novembra 2002. godine, visoki predstavnik odlučio da evoluirajuća priroda mirovnog procesa iziskuje produženje “procesa provjere” i shodno tome iziskuje od organa vlasti Bosne i Hercegovine da saopšte Uredu visokog predstavnika imena podobnih kandidata za određena ministarska mjesta na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou prije njihovog imenovanja i/ili potvrđivanja;

Imajući na umu da je kandidat za poziciju premijera Vlade Zapadnohercegovačkog kantona uputio pismo visokom predstavniku 26. avgusta 2010. godine, u kojem od njega traži da pokrene „proces provjere“ za kandidate na tri ministarske pozicije u Vladi koje podliježu provjeri;

Konstatirajući da je, 26. avgusta 2010. godine, visoki predstavnik uputio pismo kandidatu za poziciju premijera Vlade Zapadnoherecegovačkog kantona, u kojem je pojasnio da će procedura provjere za tražene pozicije biti pokrenuta u skladu s redovnom praksom i zatražio od organa vlasti Zapadnohercegovačkog kantona da ne preduzimaju nikakve korake u pravcu imenovanja nove Vlade sve dok se ne odgovori na njegov zahtjev za provjerom tri spomenuta kandidata;

Konstatirajući nadalje da rok od deset radnih dana u okviru kojeg visoki predstavnik nastoji da okonča proces provjere prema njegovoj Odluci od 28. novembra 2002. godine ističe 9. septembra 2010. godine;

Osuđujući stoga to što je Skupština Zapadnoherecegovačkog kantona, na svojoj sjednici održanoj 27. avgusta 2010. godine, donijela Odluku o potvrđivanju Vlade Zapadnoherecegovačkog kantona prije okončanja procesa provjere;

Uz potpuno shvatanje da je institut provjere neophodan kako bi se ojačao sistem podrobnog ispitivanja nominiranih kandidata za ministarske pozicije i spriječila zloupotreba ovlasti od strane javnih zvaničnika, te da je navedeni institut stoga i dalje od suštinskog značaja za proces provedbe mira;

Ističući da ova Odluka ni na koji način ne utječe na izglasavanje nepovjerenja od strane Skupštine Zapadnoherecegovačkog kantona i da inače nema nikakav utjecaj na predmet koji se u tom pogledu nalazi u postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine;  

Svjestan da institut provjere treba prenijeti na domaće institucije i uz žaljenje što nijedan pravni propis nisu u tom pogledu donijeli organi vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno spomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se poništava Odluka Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona o potvrđivanju Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, donesena na njenoj sjednici održanoj 27. avgusta 2010. godine

 

Član 1.

Odluka Skupštine Zapadnoherecegovačkog kantona o potvrđivanju Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, donesena na njenoj sjednici održanoj 27. avgusta 2010. godine (u daljem tekstu: Odluka o potvrđivanju), ovim se proglašava ništavnom ab initio, i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.

 

Član 2.

Radi otklanjanja svake sumnje, ovim se posebno izjavljuje da će Vlada Zapadnohercegovačkog kantona iz prethodnog saziva i njeni članovi nastaviti da djeluju u tehničkom mandatu sve dotle dok na snagu ne stupi nova Odluka o potvrđivanju Vlade Zapadnohercegovačkog kantona u skladu s članom 3. ove Odluke.

 

Član 3.

Skupština Zapadnohercegovačkog kantona može donijeti novu Odluku o potvrđivanju Vlade Zapdnohercegovačkog kantona isključivo nakon izričitog obavještenja od strane visokog predstavnika da su kandidati predloženi za imenovanje na pozicije koje podliježu procesu provjere podobni. 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”.

 

Sarajevo, 2. septembar, 2010.                                                    Dr. Valentin Inzko 

                                                                                                   Visoki predstavnik