29.05.2007 45/07

Odluka kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH…

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gorenavedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta koje “mogu obuhvatati mjere protiv osoba na javnim funkcijama (…) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršile zakonske obaveze preuzete u skladu s Mirovnim ugovorom ili uvjete za njegovu provedbu”;

Svjestan da je prošlo gotovo osam mjeseci od održavanja općih izbora, a gotovo sedam od osnivanja kantonalnih skupština;

Konstatujući da su određeni politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima građana, te tako zloupotrijebili povjerenje svojih glasača i građana uopće;

Osuđujući što, kao rezultat ovog nedgovornog ponašanja političkih subjekata izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još uvijek nisu formirane i što je tokom cijelog tog perioda na dužnosti vlada u tehničkom mandatu;

Podsjećajući da je, na sjednici koja je održana na nivou političkih direktora 20. oktobra 2006. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio održavanje izbora od 1. oktobra i pozvao na što skorije okončanje formiranja vlasti.

Podsjećajući na pismo visokog predstavnika od 11. maja 2007. godine upućenog predstavnicima političkih stranaka, u kojem je istim predstavnicima ukazano na činjenicu da je situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu neodrživa i upozoreni su da bi visoki predstavnik mogao preduzeti određene mjere u cilju promjene takvog stanja;

Uvjeren da HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH, kao politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za stanje koje se pokazalo kao vrlo nezadovoljavajuće u pogledu izvršnih vlasti u tom kantonu;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH iz budžeta Bosne i Hercegovine, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona

 

Član 1.

Sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH iz budžeta Bosne i Hercegovine, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2007. godinu, odmah se obustavljaju.

Obustava isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka, utvrđena u stavu 1. ovog člana, ostaje na snazi sve dotle dok Kantonalnu vladu Hercegovačko–neretvanskog kantona ne potvrdi Kantonalna skupština u skladu s članom V.8 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

Član 2.

Sredstva sa utvrđenih budžetskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu, namijenjena za potrebe finansiranja političkih stranaka, koja treba da se isplate iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona u korist stranaka HDZ BiH i SDA, ovim se umanjuju za četrdeset posto (40%).

Sredstva sa utvrđenih budžetskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu, namijenjena za potrebe finansiranja političkih stranaka, koja treba da se isplate iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona u korist stranaka HDZ 1990–HZ i SBiH, ovim se umanjuju za dvadeset posto (20%).

Član 3.

Ukoliko Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona ne potvrdi Kantonalnu vladu nakon 7. juna 2007. godine, dodatnih dvadeset posto (20%) sredstava sa utvrđenih budžetskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu namijenjenih za potrebe finansiranja političkih stranaka, koja treba da se isplate u korist stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990–HZ i SBiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odbijat će se na sedmičnoj osnovi sve dotle dok Kantonalna vlada ne bude potvrđena.

Član 4.

Ukoliko Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona ne potvrdi Kantonalnu vladu do 28. juna 2007. godine, visoki predstavnik zadržava pravo da donese dodatnu odluku kojom će se umanjiti finansiranje za potrebe političkih stranaka predviđeno u čl. 1. do 3. ove Odluke iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i/ili budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ministrima finansija na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovačko-neretvanskog kantona, ili svakoj drugoj osobi koja bi eventualno mogla postupati u ime navedenih ministara, ovom se Odlukom naređuje da:

1)            realiziraju odredbe ove Odluke u mjeri u kojoj se ista na njih primjenjuje;

2)            u roku od najkasnije tri (3) radna dana od dana potpisivanja ove Odluke, dostave dokaz Uredu visokog predstavnika, u formi pismene garancije, o tome da su odredbe čl. 1. i 2. ove Odluke izvršene; i

3)            u roku od najkasnije tri (3) radna dana od dana potpisivanja ove Odluke, dostave dokaz Uredu visokog predstavnika, u formi pismene garancije, o tome da su odredbe člana 3. ove Odluke izvršene.

Ministri finansija, odnosno, u slučaju njihove odsutnosti sve druge osobe koje bi eventualno mogle postupati u njihovo ime, smatrat će se odgovornim za uredno izvršenje ove Odluke.

Član 6. 

Ova Odluka ne iziskuje preduzimanje dodatnih proceduralnih radnji i ima veću pravnu snagu u odnosu na bilo koji propis ili zakon koji eventualno može biti u suprotnosti s njom. Ovom Odlukom navedene političke stranke se ni na koji način ne oslobađaju svojih obaveza prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ili Zakonu o finansiranju političkih stranaka Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Radi otklanjanja svake sumnje, ovim se izričito izjavljuje i ukazuje da je ovdje sadržane odredbe, svaku od njih, utvrdio visoki predstavnik u skladu sa svojim međunarodnim mandatom i da ih, stoga, ne mogu osporavati sudovi Bosne i Hercegovine, niti sudovi njenih entiteta, niti na drugom mjestu, te da se pred bilo kojim sudom ni u jednom trenutku ne može pokrenuti postupak u vezi sa obavezama čije izvršenje iz njih proističe.

Član 8.

Iznos sredstava odbijenih u skladu s čl. 2. i 3. ove Odluke prenosi se na budžetske pozicije koje se odnose na fondove za socijalnu zaštitu/skrb kako slijedi: 614300/JAN17 (Kućna njega i pomoć u kući), 614300/JAN022 (Los Rossales), 614300/JAN010 (Sveta obitelj), 614300/JAM017 (Pomoć djeci oboljeloj od celijakije).

Preneseni iznosi iz stava 1. ovog člana smatraju se sredstvima za konkretne projekte, neće imati nikakav utjecaj na finansiranje koje je već predviđeno budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2007. godinu, i trošit će se isključivo za potrebe štićenika ovih ustanova.

Primatelji sredstava iz stava 1. ovog člana dužni su dostaviti izvještaj Uredu visokog predstavnika, putem Ministarstva finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, o načinu utroška dodatnih sredstava.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Službenim/narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona”.

 

Sarajevo, 29. maja 2007.
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik