04.05.2007 43/07

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet za tumačenje Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo kojih poteškoća kao što je gore rečeno „donošenjem obavezujućih odluka kakogod on ocijeni da je neophodno” o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) „mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Svjesni daje odgovornost za indirektno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska 5. decembra 2003. godine kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacioni osnov za jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine, uključujući načela doznačavanja prihoda od indirektnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 55/04, u daljem tekstu: “Zakon o jedinstvenom računu”) koji sadržava metodologiju za doznačavanje i raspodjelu svih prihoda od indirektnog oporezivanja na državu Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt);

Prisjećajući se da se Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja predviđa da su udjeli prihoda od indirektnog oporezivanja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta određeni njihovim udjelom u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodanu vrijednost;

Prisjećajući se takođe da se Zakonom o jedinstvenom računu predviđa da će ovi udjeli biti zasnovani na koeficijentima doznačavanja koji će se ustanoviti kao odnos suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriji datog korisnika prihoda, i suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriji Bosne i Hercegovine, te da je na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da donese provedbene propise o kalkulaciji koeficijenta doznačavanja;

Sa žaljenjem što je u pregovorima i raspravama oko koeficijenata pripadnosti prihoda između institucija Bosne i Hercegovine, entitetâ i Brčko Distrikta utrošena alarmantna količina političkog vremena i energije, da još uvijek predstoji da se postigne sporazum o koeficijentima doznačavanja, te da je kao posljedica toga Brčko Distrikt uložio žalbe vezano za navedeni spor pred Arbitražnim tribunalom za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljem tekstu: Arbitražni tribunal za Brčko);

S obzirom na komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesen 23. juna 2006. godine, u kojem je naglašeno da bi organi BiH trebali hitno riješiti spor oko pripadnosti prihoda;

Imajući u vidu komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesen 7. decembra 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Sa žaljenjem što pomenutim neuspjehom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje u donošenju odluke o važećem koeficijentu pripadnosti prihoda praktično blokirano doznačavanje prihoda od indirektnog oporezivanja sa jedinstvenog računa u nekoliko navrata, te je time ugrožena fiskalna stabilnost Brčko Distrikta;

Konstatirajući da se Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja predviđa da Brčko Distrikt učestvuje u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje kao posmatrač bez prava glasa;

Prisjećajući se da se Konačnom odlukom Arbitražnog tribunala za sporo oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljem tekstu: Konačna odluka), donesenom u skladu s Općim okvirnim sporazumom, Aneks 2, uspostavlja Brčko Distrikt kao fiskalno samoodrživ dio Bosne i Hercegovine sa vlastitim autonomnim budžetom, i čime se priznaje potreba za koordinacijom među vladama BiH, entiteta i Brčko Distrikta u vezi sa različitim pitanjima, uključujući pitanja dijeljenja rashoda i prihoda;

Uzimajući u obzir da se Konačnom odlukom obavezuje Brčko Distrikt da uvrsti u okvir svog budžeta procjenu prihoda koji će se prikupljati unutar Distrikta i obavezuju se entiteti  da će finansirati svaku razliku između očekivanih prihoda i budžeta Brčko Distrikta u srazmjeri dvije trećine Federacija Bosne i Hercegovine i jedna trećina Republika Srpska;

S obzirom i na to da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, u svom komunikeu donesenom 27. februara 2007. godine, ponovio svoje urgencije za iznalaženje zadovoljavajućeg rješenja pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a i izrazio svoje nadanje da će, putem  pregovora, te putem usvajanja Nacrta zakona o Brčko Distriktu, zajedno sa srodnim ustavnim i zakonskim odredbama, sve tužbe koje se trenutno nalaze pred Arbitražnim tribunalom za oblast Brčko biti povučene;

S obzirom  na intenziviranu hitnost rješavanja spora oko pripadnosti prihoda za Brčko Distrikt uzrokovanu daljim postupkom pred Arbitražnim tribunalom za Brčko, koji je ušao u novu fazu 23. aprila 2007. godine kada je rok stranama za ulaganje pismenih podnesaka istekao;

Uvjereni da postoji potreba da se hitno donese odgovarajući zakon kako bi se riješio spor oko pripadnosti prihoda prije daljeg postupka pred Arbitražnim tribunalom za Brčko s ciljem da se osigura finansijska samoodrživost Brčko Distrikta; i

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 55/04)

 

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članu 5. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

U pogledu člana 25. stav 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, smatrat će se da je Odbor dao potrebno odobrenje.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 4. maja 2007.
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA

 

Član 1.

U članu 9. stav 2., riječi “entitetima i” brišu se i iza riječi “(u daljem tekstu: preostali iznos…)”, dodaje se riječ “Distrikta”, pa navedeni stav glasi:

“Prihod koji je na raspolaganju Distriktu je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH (u daljem tekstu: preostali iznos Distrikta)

Član 2.

U članu 9. iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

“Prihod koji je na raspolaganju entitetima je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH i iznosa za Distrikt (u daljem tekstu: preostali iznos entitetâ).

Dosadašnji stavovi 3, 4, i 5. postaju stavovi 4, 5. i 6.

Član 3. 

U članu 11. stav 1. riječi ” tačka i), ii) i iii)” brišu se i zamjenjuju riječima “tačka i), ii), iii) i  iv)”. 

U stavu 2. istog člana, riječi “12 i 13” brišu se i zamjenjuju riječima “12, 13, 13a i 13b”.

Član 4.

Član 13 briše se i novi članovi 13, 13a i 13b dodaju se i glase:

“Član 13.

(1) Udio Distrikta u preostalom iznosu Distrikta utvrđuje se primjenom koeficijenta na način predviđen stavovima 2-7. ovog člana (u daljem tekstu: koeficijent doznačavanja Distrikta).

(2) Koeficijent doznačavanja Distrikta će za 2007. godinu  iznositi 3,55%.

(3) Za svaku narednu godinu nakon 2007. godine, koeficijent doznačavanja Distrikta obračunava se u skladu sa stavovima 3-7. ovog člana, na osnovu podataka o registriranim osobama u Distriktu i u BiH, koji se vode u evidenciji o jedinstvenim matičnim brojevima Ministarstva civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: CIPS podaci), koje će Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavljati Odjeljenju za makroekonomske analize Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: OMA) najkasnije do posljednjeg radnog dana u decembru za svaku godinu nakon 2007. godine.

(4) Koeficijent Distrikta za svaku narednu godinu nakon 2007. godine utvrđuje se na osnovu udjela Distrikta u CIPS podacima o osobama registriranim u BiH nakon što se navedeni udio uveća za 29,3%, (u daljem tekstu: usklađeni udio Distrikta).

(5) Usklađeni udio Distrikta dijeli se brojem registriranih osoba u BiH na osnovu CIPS podataka (u daljem tekstu: korigovani udio Distrikta).

(6) Ako je korigovani udio Distrikta niži od koeficijenta doznačavanja navedenog u stavu 2. ovog člana, onda će koeficijent doznačavanja Distrikta za narednu godinu iznositi 3,55%.

(7) Ako je korigovani udio Distrikta veći od koeficijenta doznačavanja navedenog u stavu 2. ovog člana, onda će korigovani udio Distrikta predstavljati koeficijent doznačavanja Distrikta za narednu godinu.

Član 13a.

(1) Izuzetno od odredaba člana 13. ovog Zakona, za godine od 2007. do uključivo 2011. godine, ukupan iznos prihoda koji se za svaku godinu raspodjeljuju Distriktu ne smije biti manji od 124 miliona KM.

(2) Prvog radnog dana nakon 20. decembra svake godine, Uprava je dužna OMA-i dostaviti sve podatke o iznosu raspodijeljenih prihoda, koji će biti tekući za navedeni datum.

(3) Ako je iznos prihoda raspodijeljenih Distriktu za tekuću godinu, na osnovu procjena OMA u skladu sa stavom 2. ovog člana, manji od 124 miliona KM, razliku u iznosu prihoda raspodijeljenih Distriktu kompenziraju entiteti iz preostalog iznosa entitetâ u srazmjeri dvije trećine Federacija i jednu trećinu Republika Srpska.

(4) Najkasnije u roku od tri radna dana nakon 20. decembra svake godine, Uprava će obavještavati entitete o razlici u raspodijeljenim prihodima iz stava 3. ovog člana, te iznosima koji će se odbiti od preostalog iznosa enitetâ.

(5) Posljednjeg radnog dana svake godine, Uprava će dostaviti OMA-i sve podatke o ukupnim prihodima raspodijeljenim Distriktu za tekuću godinu. Uprava će izvršiti korekciju svakog viška u iznosu prihoda raspodijeljenih Distriktu nastalog na osnovu stava 3. ovog člana.  

Član 13b.

(1) Udjeli entitetâ u preostalom iznosu entitetâ izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen određenim koeficijentom (u daljem tekstu: koeficijent doznačavanja entitetâ).

(2) Koeficijent doznačavanja entitetâ utvrđuje se kao odnos suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost za robu i usluge na teritoriji datog korisnika prihoda i suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriji Bosne i Hercegovine, koje su unesene u evidenciju Uprave za isti period. Informacija o krajnjoj potrošnji unosi se u evidenciju Uprave na osnovu prijava poreza za koji obveznik nema pravo povrata, posebno za svaku stopu poreza na dodanu vrijednost.

(3) Krajnja potrošnja koja se utvrđuje iz prijava za porez na dodanu vrijednost iz stava 2. ovog člana definira se kao porez na dodanu vrijednost za koji poreski obveznik nema pravo na povrat.

(4) Upravni odbor će donijeti provedbene akte o izračunavanju koeficijenta doznačavanja entitetâ.”

Član 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine ili 1. juna  2007. godine, zavisno od toga šta nastupi kasnije.