07.10.2010 OHR

Obavještenje o Odluci visokog predstavnika da ukine Nalog o oduzimanju ili predaji putnih isprava određenim osobama

Br.  06/10

Dana 10 jula/srpnja 2007. godine, visoki predstavnik je koristeći se svojim ovlaštenjima prema članu V Aneksa 10  Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, naložio oduzimanje putnih isprava koje pripadaju određenim osobama, u cilju sprečavanja aktivnosti koje opstruiraju ili prijete da opstruiraju proces provedbe mira koji se odvija pod okriljem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Nakon obavljenih konsultacija s relevantnim partnerima odgovornim za sigurnost i provođenje zakona, zaključio sam da više ne postoje razlozi za oduzimanje ili predaju putnih isprava na osnovu naloga visokog predstavnika u vezi s pojedinim osobama. Stoga sam ovim putem odlučio da se nalozi o oduzimanju ili predaji putnih isprava ukinu za osobe navedene u Prilogu A ovog Obavještenja (u daljem tekstu: Prilog).

Osobe navedene u Prilogu će imati pravo da im se vrate putne isprave, uključujući i lične karte, a koje su oduzete ili predate na osnovu naloga visokog predstavnika, osim ako postoje razlozi prema domaćem pravu da se to ne učini.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravednosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite procesa provedbe mira i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost nalogâ o oduzimanju ili predaji putnih isprava i ti nalozi ostaju na snazi osim u slučaju izričitog ukidanja ovom Odlukom.

Ovom Odlukom se ne daje pravo bilo kojoj osobi navedenoj u Prilogu na odštetu po osnovu bilo koje naknade, beneficija, privilegija odnosno statusa koje je izgubila kao rezultat primjene nalogâ o oduzimanju ili određivanju predaje putnih isprava.

Ovom Odlukom se prospektivno ukidaju nalozi o oduzimanju ili predaji putnih isprava. Nalozi se ne brišu i ostaju kao sastavni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utječe na bilo koji tekući ili budući pravni postupak ili mjeru preduzetu od strane domaćih organa protiv osoba navedenih u Prilogu.

Ovom Odlukom se ne utječe na pravo visokog predstavnika da u budućnosti preduzme radnje protiv bilo koje od osoba navedenih u Prilogu, ukoliko se ustanovi da osoba opstruira ili prijeti da opstruira provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne iziskuje preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Sarajevo, 7. oktobra / listopada 2010.

Dr. Valentin Inzko

    Visoki predstavnik