Foto: Arhiv OHR-a
10.02.2022 Ambasadori UO PIC-a

Zajednička izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Posljednji potezi entitetskih vlasti Republike Srpske (RS) u cilju donošenja zakona kojim se uspostavlja paralelno Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) su jasan  pokušaj ovog entiteta da jednostrano preuzme ustavne nadležnosti države, što bi predstavljalo kršenje Ustava i pravnog poretka BiH.

Usvajanje zakona o VSTV-u RS bilo bi nespojivo s procesom evropskih integracija BiH, predstavljalo bi neprihvatljivo miješanje u nezavisnost pravosuđa i signaliziralo nazadovanje cijele zemlje u odnosu na poštivanje evropskih standarda u okviru vladavine prava. Provođenje zakona o VSTV-u RS stvorilo bi neustavno tijelo, čime bi se ugrozila osnovna zakonska prava svih građana BiH, posebno onih koji žive u RS.

Uspostava jedinstvenog VSTV-a na državnom nivou 2004. godine bila je ključna reforma u modernizaciji pravosuđa BiH u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Uloga državnog VSTV-a je jačanje profesionalizma, transparentnosti i efikasnosti u pravosuđu uz istovremeno unapređenje nepristrasnog, nezavisnog i djelotvornog provođenja pravde u cijeloj zemlji.

Profesionalno i nezavisno pravosuđe, oslobođeno političkih pritisaka i utjecaja, ključno je za razvoj pravednog i demokratskog društva. Svi organi vlasti u BiH trebali bi odlučno napredovati u provođenju reformi koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, što ima ključni značaj za ponovno zadobijanje povjerenja građana i unapređenje procesa priključivanja EU.

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (SBA) pozivaju Republiku Srpsku da odustane od ovih neustavnih poteza kojima se širi prostor za korupciju i da se radije fokusira na poboljšanje postojećih institucija djelujući na konstruktivan način. Konkretnije, SBA poziva poslanike izabrane iz RS-a u Parlament BiH – i sve druge izabrane predstavnike – da usvoje izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH u skladu sa preporukama Evropske komisije. Tim izmjenama i dopunama će se ojačati integritet i poboljšati transparentnost pravosuđa. Rad na unapređenju VSTV-a BiH na najbolji bi način zadovoljio potrebe svih građana u skladu sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Visoki predstavnik i SBA neće dozvoliti da bilo koji akter ugrožava Dejtonski mirovni sporazum. SBA će poduzeti neophodne odgovore u koordinaciji sa visokim predstavnikom, uzimajući u obzir njegove nadležnosti i instrumente koji su mu na raspolaganju za osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i suvereniteta i integriteta BiH.


* Ruska Federacija se ne pridružuje ovoj izjavi.