Politički i financijski odjel

Politički i financijski odjel OHR-a daje savjete visokom predstavniku o civilnim aspektima provedbe mira u Bosni i Hercegovini. U toj ulozi, politički odjel surađuje sa velikim brojem domaćih i međunarodnih sugovornika, uključujući državne, entitetske i međuresorne institucije.

Politički i financijski odjel predstavlja centralnu točku za koordiniranje procesa kreiranja međunarodne politike u BiH, kao i za planiranje i provedbu unutar samog OHR-a. Ovaj Odjel je organiziran u četiri odsjeka.

Odsjek za strategiju i planiranje osigurava visokom predstavniku i njegovim zamjenicima potrebite popratne informacije o raznim pitanjima, političke analize i savjete o strateškim opcijama. Ovaj odsjek također pruža savjete o općoj strategiji i provedbi strategije i politike.

Odsjek za organe vlasti i parlament uspostavlja veze sa državnim i entitetskim parlamentima i organima vlasti u BiH, prateći zakone u proceduri od izvršnih do zakonodavnih organa i lobirajući za zakone koji se smatraju od odlučujućeg značaja za tranziciju zemlje prema euroatlantskim integracijama. Također, ovaj odsjek visokom predstavniku osigurava političku analizu i informativne materijale. Odsjek se sastoji od četiri manje jedinice koje se bave različitim pitanjima: jedinica za državne institucije, jedinica za tijela Federacije BiH i jedinica za institucije Republike Srpske.

Odsjek za veze sa međunarodnom zajednicom priprema, zajedno sa odjelima OHR-a i drugim međunarodnim organizacijama, sastanke Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i Odbora šefova međunarodnih organizacija (koji okuplja šefove vodećih međunarodnih agencija u BiH). Ovaj Odsjek također osigurava potrebite veze sa ovim međunarodnim organizacijama. Uz to, ovaj odsjek organizira inozemne posjete visokog predstavnika te obavlja organizaciju posjeta dužnosnika koji dolaze u BiH.

Odsjek za politička/vojna pitanja pruža strateške savjete o reformi sigurnosnog sektora visokom predstavniku i njegovim zamjenicima. Ovaj Odsjek je odgovoran za nadziranje dva ključna projekta OHR-a, reformu obrambenog i obavještajnog sektora, kao i za pružanje političke i praktične potpore u osiguranju realizacije ovih reformi.

Jedinica za ekonomska pitanja

Jedinica za ekonomska pitanja informira visokog predstavnika o dešavanjima vezanim za funkcionalnost i održivost daytonskih institucija kao i pitanjima definiranim u okviru mandata visokog predstavnika i plana 5+2. Jedinica za ekonomska pitanja zadržava svoju informativnu, analitičku i savjetodavnu ulogu, te pruža činjenične, sveobuhvatne i strateške informacije i potporu visokom predstavniku i Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira.

Savjetodavna jedinica za sektor sigurnosti

Prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik vodi Jedinicu za savjetodavnu podršku u sektoru sigurnosti (SSAU) koja ima zadatak da vrši interne političke analize i daje savjete o funkcioniranju dejtonskih institucija u oblasti vojno-političke problematike, obrane, obavještajne djelatnosti i javne sigurnosti, odnosno provedbe zakona. Konkretnije, ova Jedinica prati stanje institucionalne stabilnosti i druge aktivnosti u gore pomenutim poljima koje se mogu negativno odraziti na političku klimu; osigurava interne aktivnosti osoblja po ad hoc pitanjima koja zahtijevaju pažnju visokog predstavnika; vrši interne analize i obrađuje informacije o ozbiljnim sigurnosnim incidentima koji mogu podići političke tenzije ili imati negativan utjecaj na implementaciju Dejtona. U skladu sa koordinacijskom funkcijom visokog predstavnika, SSAU održava široku mrežu kontakata sa relevantnim domaćim institucijama i ključnim multilateralnim i bilateralnim agencijama koje su aktivne u BiH.

Odjel za pravna pitanja

Odjel za pravna pitanja čini tim domaćih i međunarodnih pravnika koji se bave pravnim pitanjima u svim oblastima u vezi s provedbom civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), uključujući i, između ostalog, javno pravo, ustavno pravo, te pitanja iz oblasti kaznenog, upravnog i fiskalnog prava. Ovaj odjel funkcionira kao pravna služba za sve druge odjele OHR-a i ima glavnu ulogu u pružanju mjerodavnih pravnih savjeta visokom predstavniku i njegovim zamjenicima.

Odjel ima posebnu odgovornost u svjetlu obveza visokog predstavnika prema članu V Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), u njegovoj funkciji konačnog autoriteta u regiji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi mirovnog rješenja. Ovaj odjel također pruža pravne savjete o odlukama koje su donijeli dosadašnji visoki predstavnici, kao i o drugim pitanjima iz oblasti međunarodnog i domaćeg prava. Od pravnika iz ovog odjela često se traži da izvrše analizu nacrta pravnih akata kojima se potencijalno osporava Opći okvirni sporazum za mir (GFAP).

Odjel također ostvaruje blisku suradnju s domaćim institucijama na svim razinama vlasti i međunarodnom zajednicom u širem smislu, a posebice s Upravnim odborom Vijeća za provedbu mira i Odborom šefova vodećih međunarodnih organizacija u BiH u pogledu različitih pravnih tema.

Odjel također održava bazu podataka u kojoj su pohranjeni pravni dokumenti, izrađuje periodična izvješća o statusu zakona u proceduri i održava odnose sa predstavnicima službenih glasnika u cilju promoviranja pravovremenoga objavljivanja pravnih akata, priprema za objavljivanje odluka visokog predstavnika i drugih pitanja.

Odjel za stratešku komunikaciju i medije 

Odjel za stratešku komunikaciju i medije predstavlja politiku visokoga predstavnika i OHR-a kroz intervjue i brifinge, konferencije za medije, priopćenja za javnost i novinske članke, te odgovara na upite domaćih i međunarodnih medija. Cilj je javnosti pružiti sveobuhvatne informacije i na taj način osigurati razumijevanje i podršku za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), kako u Bosni i Hercegovini tako i u inozemstvu. Odjel za strateške komunikacije i medije također objavljuje osnovne tekstove koji se odnose na Opći okvirni sporazum za mir, održava web stranicu i platforme OHR-a na društvenim mrežama, te organizira i vodi informativne kampanje kako bi informirao građane Bosne i Hercegovine o njihovim pravima i dužnostima, te promovirao pomirenje, toleranciju, dobru upravu i civilno društvo.

Odjel za administrativno-financijske poslove i transformaciju

Odjel za administrativno-financijske poslove i transformaciju pruža neophodnu podršku i infrastrukturu za provedbu aktivnosti i ciljeva OHR-a, te je odgovoran za upravljanje svim financijskim, materijalnim i ljudskim resursima u okviru OHR-a.

Ovaj odjel brine da OHR slijedi politike i procedure upravljanja i financijskog poslovanja koje je odobrio Upravni odbor PIC-a.

Odjel za administrativno-financijske poslove i transformaciju obuhvaća:
– Pododjel za financije
– Pododjel za kadrovska pitanja (uključujući i Prevoditeljsku jedinicu)
– Pododjel za informacijske i komunikacijske tehnologije
– Pododjel za logistiku
– Pododjel za poslove sigurnosti