19.11.2009 PIC SB Political Directors

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC) na nivou političkih direktora sastao se u Sarajevu 18. i 19. novembra 2009. godine. Dijelovima sjednice prisustvovali su i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) i lideri sedam političkih stranaka – HDZ BiH, HDZ 1990, PDP, SBiH, SDA, SDP BiH i SNSD.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio je značajne pomake koje su vlasti BiH načinile u posljednje vrijeme u cilju ispunjenja uslova za liberalizaciju viznog režima i ohrabrio je daljnje napore na realizaciji tog cilja. Upravni odbor je također podvukao značaj potrebe da vlasti BiH nastave sa implementacijom Evropskog partnerstva i Privremenog sporazuma te razriješe nedostatke utvrđene u Izvještaju Evropske komisije.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira nastavio je razgovore o izgledima za tranziciju OHR-a u ojačani ured EUSR-a. Pozvao je političare u BiH da se na konstruktivan način angažiraju u realizaciji ovog cilja i suzdrže od maksimalističkih pozicija koje bi mogle ometati napredak BiH prema evroatlantskoj integraciji. Članovi Upravnog odbora PIC-a iz zemalja članica EU ponovili su da se aplikacija BiH za članstvo u EU ne može razmatrati sve dok postoji OHR.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog nedovoljnog napretka vlasti BiH u realizaciji pet ciljeva i dva uslova koji ostaju nužni za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je lidere političkih stranaka i nadležne organe da zaključe sporazume između vlada o državnoj i vojnoj imovini, čime će se riješiti pitanje vlasničkih prava između državnog i ostalih nivoa vlasti. Upravni odbor pozdravlja činjenicu da se popis imovine koji provodi OHR privodi kraju i da se sada na osnovu njega mogu nastaviti pregovori između političkih lidera o njenoj raspodjeli. Upravni odbor je apelirao na Predsjedništvo BiH da unaprijedi nedavno usvojeni plan o raspolaganju municijom, oružjem i eksplozivom, tako što će dati prednost uništenju nad prodajom, u potpunosti koristiti postojeće kapacitete za uništavanje, a ovaj proces držati pod strogom kontrolom. Upravni odbor je pozvao vlasti Republike Srpske da ispune svoju zakonsku obavezu i objave u Službenom glasniku RS odluke visokog predstavnika od 18. septembra 2009. godine, kako bi se omogućilo da supervizor za Distrikt Brčko izvijesti Arbitražno vijeće o okončanju provedbe Konačne arbitražne odluke. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je podvukao potrebu jačanja fiskalne koordinacije tako što će biti osigurano ispravno funkcioniranje Uprave za indirektno oporezivanje i Državnog fiskalnog vijeća. Upravni odbor je pozvao vlasti BiH da ubrzaju provedbu Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina i Državne strategije za reformu pravosudnog sektora.

Iako Vijeće ponavlja da ustavna reforma ne predstavlja dio ciljeva i uslova za zatvaranje OHR-a, neki ustavni amandmani su i dalje od suštinskog značaja da bi se osigurala usaglašenost sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, u skladu sa obavezama preuzetim u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, unaprijedila funkcionalnost zemlje i olakšalo ostvarivanje evropskih težnji BiH. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je pozdravio trenutni angažman političkih lidera BiH u razgovorima o ustavnim promjenama i dao im podsticaj da i dalje ostanu ozbiljno angažirani i postignu trajne sporazume, na osnovu potrebnog političkog konsenzusa, koji će unaprijediti političku funkcionalnost i bolje pripremiti institucije BiH za izazove integracije u EU.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio je sporazum od 6. novembra 2009. godine postignut između entitetskih premijera o Elektroprijenosu BiH i očekuje da dođe do ponovnog uspostavljanja rukovodnih struktura i poslovanja u skladu sa važećim zakonima.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira naglasio je značaj iznalaženja efikasnog rješenja za situaciju u Mostaru. Riječ je o tome da su lideri političkih stranaka nastojali ostvariti sopstvene interese na račun ustavnih prava građana BiH. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira dao je podršku mjerama visokog predstavnika donesenim s ciljem rješavanja političke blokade u Mostaru i pozvao ga da razmotri daljnje korake koji bi se mogli poduzeti kako bi se omogućilo rješenje političke blokade u Mostaru.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira podvukao je da pruža punu podršku visokom predstavniku i podsjetio sve vlasti u BiH da poštuju i osiguraju puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i odluka visokog predstavnika u vezi s tim.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio je usvajanje Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija br. 1895, kojom je produžen mandat EUFOR-a u skladu sa Poglavljem VII.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira podvukao je značaj slobode izražavanja, uključujući slobodne i nezavisne medije, sa posebnim akcentom na predstojeće izbore.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je vlasti BiH da hitno usvoje zakon na osnovu kojeg će se moći provesti popis stanovništva 2011. godine, u skladu sa relevantnim propisima EU. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira ponovio je značaj usvajanja i implementacije, bez daljnjeg odlaganja, revidirane Strategije za implementaciju Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), podržane od strane UNHCR-a. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, u svojoj Rezoluciji br. 1895 od 18. novembra 2009. godine, također ističe potrebu da se riješi pitanje raseljenih lica i izbjeglica.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira ponovo je uputio poziv vlastima BiH da nastave punu saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira poziva nadležne vlasti BiH da ispune svoje obaveze iz međunarodnog prava u smislu pune saradnje sa Haškim tribunalom, tako što će omogućiti hapšenje svih osoba protiv kojih je Tribunal podigao optužnice, uključujući Ratka Mladića, bez daljnjeg odlaganja, te tako što će uništiti njihove mreže podrške. Upravni odbor također je izrazio ozbiljne zabrinutosti u vezi sa činjenicom da bi nerješavanje pitanja međunarodnih sudija i tužilaca od strane vlasti BiH imalo negativan efekat na cijeli pravosudni sistem u BiH, da bi se to kosilo sa međunarodnim obavezama BiH i ometalo realizaciju strategije Vijeća sigurnosti UN-a za okončanje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je vlasti BiH da finansiraju pravosudni sistem kako bi se omogućila zamjena međunarodnih pravnih stručnjaka domaćim sudijama i tužiocima. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je visokog predstavnika da razmotri koji se daljnji koraci mogu poduzeti da se riješe ova pitanja.

U svjetlu teške ekonomske situacije Upravni odbor apelira na organe vlasti da pojačaju napore na provođenju mjera dogovorenih u okviru standby aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, uključujući i reforme čiji je cilj da sistem socijalnih davanja postane održiv, efikasniji i pravedniji, kao što je rečeno u razgovorima sa Svjetskom bankom.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je lidere u BiH da se suzdrže od retorike koja podstiče podjele i ponašanja koje dalje polarizira političku atmosferu u BiH; lični napadi i prijetnje tužbama protiv visokog predstavnika i njegovog osoblja su neprihvatljivi.

Konačno, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pohvaljuje visokog predstavnika i njegovo osoblje za doprinos miru i stabilnosti u BiH.

Naredni sastanak Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na nivou političkih direktora biće održan u Sarajevu 24. i 25. februara 2010. godine.