25.06.2007

DOPUNA KONAČNE ODLUKE

1. Dešavanja u ovom postupku nakon donošenja Odluke su kompleksna, međutim, mogu se sažeti na sljedeći način: putem pisma od 04.04.2005. godine tadašnji visoki predstavnik Bosne i Hercegovine obratio se predsjedavajućem arbitru i zatražio da mu Tribunal pomogne time što će izraziti svoje «pažljivo razmotrene stavove» u vezi sa određenim pravnim pitanjima koja su se ticala pojedinačnih pravnih ovlaštenja dva bosanska entiteta (Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske) i Brčko Distrikta koji je uspostavljen u skladu sa Konačnom odlukom Tribunala. U svom odgovoru predsjedavajući arbitar je odbio da izrazi mišljenje o bilo kom takvom pitanju prije nego što sagleda stavove (u pogledu kako postupka tako i predmeta) onih na koje se to najdirektnije odnosi, odnosno dva entiteta i Brčko Distrikta. Nakon toga visoki predstavnik je nevoljno pristao, barem načelno, na prijedloge od strane predsjedavajućeg arbitra koji su se ticali postupka a zanteresovanim stranama je data prilika da predoče svoje stavove.

 

2.    U toku prethodnog postupka Brčko Distrikt je podnio zvaničnu žalbu u pogledu: (a) 5.12.2003. godine kada su dva entiteta pristala da prenesu sva ovlaštenja na državu Bosnu i Hercegovinu («BiH») uključujući i ovlaštenja Distrikta u vezi sa ubiranjem i raspodijelom prihoda od indirektnih poreza, da pokušaj da se Distriktu uskrate ovlaštenja oporezivanja bez njegovog pristanka čini «ozbiljno nepoštovanje» Konačne arbitražne odluke Tribunala i (b) da je time žalba, u skladu sa Konačnom odlukom, dospjela u nadležnost Tibunala da sasluša i donese odluku o pitanjima koja se tiču «ozbiljnog nepoštovanja». Kada su u pitanju činjenice, žalba Distrikta se suštinski ticala toga da su nakon pristanka entiteta a bez saglasnosti Distrikta da se ovlaštenja koja su se ticala indirektnog oporezivanja prenesu na državu (uključujući i ona ovlaštenja indirektnog oporezivanja koja su entiteti prethodno prenijeli na Distrikt u skladu sa Konačnom odlukom), entiteti zatim uredili stvari na način da sebi dodijele prihode od indirektnog oporezivanja koji su u skladu sa Konačnom odlukom pripadali Distriktu. U propisanom vremenskom roku stavovi svih zainteresovanih strana (uključujući Kancelariju visokog predstavnika, dva entiteta i Brčko Distrikt) su predočeni Tribunalu u nizu podnesaka u pisanom obliku od kojih je posljednji predočen krajem aprila 2007. godine.

 

3. U toku proteklog postupka dostavljanja podnesaka visoki predstavnik je, ispostavilo se, odlučio da direktno riješi pitanje mogućih finansijskih nejednakosti u raspodjeli prethodnih prihoda od indirektnog oporezivanja između entiteta i Distrikta. On je očigledno obavio razgovore i pregovore u koje su bile uključene te tri strane i 04.05.2007 izdao je tri dokumenta-dvije odluke i «Prikaz činjenica» u prilogu tih dokumentata – koji su zajedno uticali na uspostavljanje, sa izvjesnom saglasnošću Distrikta, novog načina za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza između entieta i Distrikta. Prikaz činjenica koji je sastavila Kancelarija visokog predstavnika izgleda da priznaje ne samo pravni status Distrikta u skladu sa Konačnom odlukom i njegovo pravo da ubira prihode od indirektnih poreza (Prikaz činjenica, stav (1)) već i činjenicu da je Distrikt u proteklom preriodu primio manje od propisanog dijela prihoda od indirektnih poreza (Prikaz činjenica, stav (4))

 

4. Dokumenti koje je izdao visoki predstavnik 04.05.2007. godine predočavaju da je Brčko Distrikt dao sagasnost – zapravo da «podržava» – novi način raspodjele onako kako je to naložio visoki predstavnik. U suštini, izgleda da je žalba Distrikta, kako je to napisano u neriješenoj žalbi, riješena u korist Distrikta što predstavlja ishod koji, naravno, Tribunal mora da pozdravi. U skladu sa tim 22.05.2007. godine Tribunal je obavijestio sve zainteresovane strane da će osim ukoliko neki prigovori u pisanom obliku budu primljeni u roku od trideset (30) dana Tribunal izdati nalog kojim se odbacuje neriješena žalba Distrikta koja se tiče «značajnog nepoštovanja» i u nalog će uključiti «one komentare koji mogu biti neophodni za razumijevanje odbijanja žalbe». Pošto nijedna zainteresovana strana nije podnijela bilo kakav prigovor na ove predložene mjere u propisanom roku od 30 dana, ovim putem Tribunal daje saglasnost na dogovoreni način raspodjele koji je propisan u dokumentima od 04.05.2007. godine, odbacuje podnesenu žalbu Distrikta i okončava neriješeni postupak.

 

5. Da bi se izbjegli nepotrebni budući sporovi Tribunal se, ipak, smatra obaveznim da razjasni da njegovo prihvatanje rješenja visokog predstavnika o načinu raspodjele ne predstavlja saglasnost sa jednom konkretnom pravnom pretpostavkom koja je implicitna u radnim dokumentima Kancelarije visokog predstavnika. Naročito stav (3) obje odluke Kancelarije visokog predstavnika podrazumijeva da, u skladu sa Konačnom odlukom, ako i kada bi dva entiteta trebalo da prenesu svoja ovlaštenja u vezi sa inidrektnim oporezivanjem (što su entieti i uradili 05.12.2003) da se time automatski oduzimaju istovjetna ovlaštenja Brčko Distrikta u vezi sa indirektnim oporezivanjem čime se isključiva kontrola nad takvim oporezivanjem daje državi. Takođe treba pogledati prijedlog u stavu (1) Prikaza činjenica Kancelarije visokog predstavnika da je automatski pravni ishod radnji koje su preduzeli entiteti 05.12.2003. godine bio da je «Brčko izgubilo» sva svoja ovlaštenja u vezi sa indirektnim oporezivanjem. Kako ove izjave ne bi bile uzete kao ispravno razumijevanje svrhe Konačne oduke, Tribunal se ipak smatra obaveznim da izrazi važno upozorenje u vezi sa pravnim uticajem prijenosa ovlaštenja na državu od strane dva etniteta bez istovjetnog prijenosa ili saglasnosti od strane Brčko Distrikta. Upozorenje je sljedeće: Dokle god entiteti nastave da postoje u Ustavu BiH bilo koji pristanak dva entiteta da izvrše prijenos na državu bez istovjetnog prijenosa ili saglasnosti od strane Brčko Distrikta biće suprotan i nezakonit u skladu sa Konačnom odlukom ako taj prijenos ovlaštenja u znatnoj mjeri utiče na smanjenje sposobnosti Distrikta da funkcioniše kao jedinstvena, multietnička, demokratska uprava za opštinu Brčko. Na primjer, ako odobreni prijenos ovlaštenja rezultira značajnim smanjenjem multietničnosti u nekoj sadašnjoj instituciji Brčkog (na primjer policija, škole, pravosuđe) time bi se prekršila Konačna odluka. Uz ovo upozorenje Tribunal, ipak, daje saglasnost na način raspodjele koji je donio visoki predstavnik.

 

Roberts B. Onjen

presjedavajući arbitar