20.09.2001

Statut Fondacije Srebrenica-Potocari spomen obiljezje i mezarje

Definicije

Odbor sponzora: tijelo sastavljeno od onih koji su dali značajan doprinos Fondaciji.

Izvršni odbor: tijelo sastavljeno od najmanje pet i ne više od sedam pojedinaca koji će upravljati Fondacijom i preuzeti fiducijarnu odgovornost za Fondaciju.

Savjetodavna radna grupa: tijelo koje sačinjava najmanje pet i ne više od sedam pojedinaca koji će biti odgovorni za pružanje savjeta Izvršnom odboru vezano za rad Fondacije.

Ime i sjedište

Clan 1

 1. Ime Fondacije je: “Fondacija Srebrenica- Potočari Spomen obilježje i mezarje ” (u daljem tekstu: Fondacija).
 2. Sjedište Fondacije je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
 3. Fondacija je pravno lice.

Clan 2

Fondacija ima svoj pečat i žig.

Clan 3

Fondacija može kreirati svoje vlastite simbole.

Ciljevi

Clan 4

 1. Cilj Fondacije je da:

 • prima novčana sredstva i vrši isplate za Spomen obilježje i mezarje;

 • izgradi i održava Spomen obilježje i mezarje;

 • obavlja i druge aktivnosti vezane za Fondaciju.

 1. Fondacije može primati sredstva iz:

 • poklona;

 • posljednjih želja i testamenata;

 • dotacija;

 • ugovora sa ili donacija od građanskih, profesionalnih ili vladinih organizacija

 • drugih izvora;

 1. Sredstva će biti namijenjena ciljevima navedenim u stavu 1, tačka 2 i 3 ovoga člana i to onako kako to detaljno utvrdi Izvršni odbor.

Osnivanje i imovina Fondacije

Clan 5

Fondaciju osniva Odbor sponzora kojim predsjedava Visoki predstavnik.

Clan 6

Početna imovina Fondacije je 1000 konvertibilnih maraka.

Clan 7

Sva sredstva data Fondaciji se isključivo koriste za namjene navedene u članu 4, stav 1, tačke 2 i 3 ovog Statuta.

Rukovodstvo, uprava i drugi rukovodni organi

Odbor sponzora

Clan 8

 1. Visoki predstavnik imenuje početni sastav Odbor sponzora.

 2. Kada se konstituiše Odbor sponzora, Visoki predstavnik može pozvati i druge pojedince da učestvuju u radu Odbora.

Clan 9

Odbor sponzora se može sastati jednom godišnje kako bi razmotrio napredak Fondacije.

Odbor sponzora može, konsensusom, dati preporuke Izvršnom odboru vezane za Fondaciju. Posebno, Odbor sponzora može preporučiti Izvršnom odboru promjenu u obimu rada Fondacije.

Izvršni Odbor

Clan 10

 1. Visoki predstavnik, po savjetu Odbora sponzora, imenuje početni Izvršni odbor koji sačinjava 5-7 pojedinaca koji rukovode Fondacijom na osnovu savjeta i preporuka Savjetodavne radne grupe i koji preuzima fiducijarnu odgovornost za Fondaciju.

 2. Madant članova Izvršnog odbora je 2 godine. Postupak za uzastopno obnavljanje mandata i imenovanja se reguliše podzakonskim aktom.

 3. Izvršni odbor može, većinom glasova, po potrebi, izabrati predsjedavajućeg koji će biti odgovoran za zastupanje Fondacije i Izvršnog odbora.

 4. Clanovi Izvršnog odbora obavljaju svoje dužnosti u skladu sa zakonom, ovim Statutom, podzakonskim aktima usvojenim na osnovu istih i opštim aktima Fondacije.

Clan 11

Visoki predstavnik može razriješiti dužnosti članove Izvršnog odbora iz opravdanih razloga, ukoliko drugačije nije regulisano podzakonskim aktom.

Clan 12

Izvršni odbor obavlja svoje dužnosti i donosi odluke u skladu sa ovim Statutom, podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega i opštim aktima Fondacije.

Clan 13

 1. Izvršni odbor obavlja svoje zadatke na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, ali najmanje jednom u tri mjeseca.

 2. Većina članova Izvršnog odbora predstavlja kvorum.

 3. Izvršni odbor donosi sve odluke konsensusom onih koji su prisutni i koji glasaju.

 4. Na zahtjev članova Izvršnog odbora glasanje se vrši tajnim glasanjem.

 5. Osim redovnih sjednica Izvršnog odbora, na zahtjev 3 ili više članova Odbora mogu se sazivati posebne sjednice Izvršnog odbora.

 6. Obavijest o sjednicama iz stava 5 ovoga člana daje se u pismenoj formi i to putem pošte, faksa ili elektronske pošte. Uz takvu obavijest dostavlja se i okvirni dnevni red sjednice.

 7. Sjednice iz stava 5 ovoga člana mogu se održavati u formi tele-konferencija.

 8. Izvršni odbor može na takvim sjednicama donositi odluke.

 9. Sve odluke Izvršnog odbora se bilježe.

Clan 14

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Odboru sponzora.

Clan 15

 1. Izvršni odbor obavlja slijedeće zadatke:

 • postupa po prijedlozima koje je dala Savjetodavna radna grupa vezano za mjere kojim se osigurava zakonita i efikasna realizacija ciljeva Fondacije,

 • usvaja podzakonske akte za Fondaciju, po potrebi,

 • održava odnose sa Odborom sponzora,

 • odgovoran je Odboru sponzora za obavljanje aktivnosti Fondacije,

 • najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj Odboru sponzora o rezultatima rada,

 • predlaže Odboru sponzora promjene ili proširenje obima aktivnosti Fondacije

Savjetodavna radna grupa

Clan 16

 1. Visoki predstavnik, po savjetu Izvršnog odbora, imenuje početni sastav Savjetodavne radne grupe od 5-7 članova. Postupak za naknadna imenovanja i obnavljanje mandata će se detaljnije regulisati podzakonskim aktom.

 2. Mandat članova Savjetodavne radne grupe je 2 godine.

 3. Visoki predstavnik može razriješiti članove Savjetodavne radne grupe zbog opravdanog razloga. Razrješenje se može regulisati pozakonskim aktom.

Clan 17

Clanovi Savjetodavne radne grupe obavljaju svoje dužnosti u skladu sa zakonom, kao i ovim Statutom, podzakonskim aktima donesenim na osnovu istih i opštim aktima Fondacije.

Clan 18

Savjetodavna radna grupa obavlja slijedeće zadatke:

 • predlaže Izvršnom odboru mjere kojima se osigurava zakonita i efikasna realizacija ciljeva Fondacije, uključujući i mjere koje se tiču:

 1. organizacije i upravljanja Fondacijom

 2. godišnjeg programa rada Fondacije

 • priprema podzakonske akte za usvajanje od strane Izvršnog odbora

 • priprema godišnji finansijski plan i usvaja godišnje finansijske izvještaje

 • podnosi izvještaj Izvršnom odboru u vezi sa razvojem u organizacijskom pogledu, finansijskim pitanjima kao i o napretku aktivnosti Fondacije, u cilju osiguranja efikasnog upravljanja

 • druga pitanja regulisana detaljno podzakonskim aktima, opštim aktima Fondacije ili relevantnim zakonom.

Izmjene i dopune i raspuštanje

Clan 19

Fondacija se može baviti i drugim aktivnostima osim onih navedenih u ovom Statutu bez izmjena i dopune registracije uz uslov da su te aktivnosti vezane za ili podržavaju aktivnosti za koje je Fondacija registrovana, ako se te aktivnosti vrše zajedno sa aktivnostima za koje je Fondacija osnovana, ako su manjeg obima, ako se vrše periodično ili ako doprinose efikasnijem korištenju resursa koji su dostupni za registrovane aktivnosti.

Clan 20

Ovaj Statut se može mijenjati, dopunjavati ili modifikovati ukoliko za to glasa većina Savjetodavne radne grupe i podliježe ratifikaciji od strane Izvršnog odbora.

Clan 21

Ovaj Statut stupa na snagu na dan registracije Fondacije.