05.10.2005

Sporazum o restruktuiranju policijskih struktura u BiH

Svjesni potrebe da Bosna i Hercegovina ostvari konačan cilj učlanjenjem u Evropsku uniju, preko Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom Unijom a na osnovu Studije izvodljivosti kojom se tačkom 7.b. određuje da Bosna i Hercegovina mora postići strukturalnu reformu policije u pogledu racionalizacije policijskih snaga sa ciljem prevencije i borbe protiv svih vidova organizovanog kriminala;

U namjeri da reforma policije obezbjedi građanima BiH efikasniju policiju koja je osposobljena za borbu protiv svih oblika kriminala i koja je finansijski održiva, kao i da se reformama može ići dalje samo konsenzusom, prije faze implementacije;

Pozivajući se na pismo od 21. februara 2005. godine člana Evropske komisije Oli Rena, koji je naglasio da, kako bi Bosna i Hercegovina ispunila sve zahtjeve Studije izvodljivosti o strukturalnoj reformi policije, sva zakonodavna i budžetska ovlaštenja nad policijskim pitanjima moraju da se nalaze na državnom nivou a primjenjuju na funkcionalnim područjima, kako bi se dobila tehnički efikasna policija, te kako ne smije biti političkog uplitanja u operativni rad policije;

Opredjeljeni za prihvatanje evropskih standarda i principa u provođenju reforme policije, kroz sveobuhvatan politički sporazum koji u sebi treba da uključi i raspored za implementaciju neohodnih reformi, kako je to poručio član Evropske komisije Oli Ren pismom od 26.05.2005. godine,

Imajući u vidu Komunike Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 07. aprila 2005. godine u kojem je Upravni odbor ponovo naglasio da tri principa koje je definisao komesar Ren u pismu od 21. februara, moraju biti ispoštovana kako bi reforma policije bila uspješna, te da bi BiH dobila efikasnu, jedinstvenu strukturu policije u skladu sa najboljom evropskom praksom, i pozvao sve strane u BiH da postignu političku saglasnost o budućem ustroju policije u skladu sa pomenutim principima;

Vjerujući da prijedlozi mogućih riješenja iz aprilske zajedničke izjave političkih stranaka u BiH daju široku osnovu za postizanje uspješne policijske reforme;

Priznavajući da je ovo glavna reforma koju BiH treba da izvrši kako bi se pridružila državama regiona u napretku prema Evropskoj uniji, započinjući pregovore oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da parlamenti BiH i entiteta trebaju donijeti odluku o prihvatanju ovog sporazuma ili ga ratifikovati, kako bi ti pregovori otpočeli;

Imajući u vidu član 1.3. Aneksa 4. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH koji nalaže da se BiH sastoji od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, kao i da se u Komunikeu Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 07. aprila 2005. godine naglašava da je postojanje entiteta garantovano Dejtonskim sporazumom;

Mi predstavnici vlasti u BiH (strane) odlučujemo da zaključimo sledeći

SPORAZUM
O RESTRUKTUIRANJU POLICIJSKIH STRUKTURA

1.      Sporazumne strane su saglasne da prihvate osnovne Evropske principe koje je Evropska komisija odredila kao osnov za restruktuiranje policijskih struktura u BiH, a koji su definisani u Komunikeu Savjeta za implementaciju mira održanog u Briselu 07. aprila 2005. godine, i čije prihvatanje predstavlja uslov za otpočinjanje pregovora BiH o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom Unijom:

  • Sve nadležnosti za zakone i pitanja budžeta koja se tiču policije moraju biti utvrđene na državnom nivou
  • Nema političkog uplitanja u operativni rad policije
  • Funkcionalna lokalna policijska područja moraju biti utvrđena na temelju tehničkih kriterija relevantnih za rad policije, gdje bi operativna komanda ostala na lokalnom nivou.

2.      Prihvatamo potrebu da Bosna i Hercegovina nastavi svoj evropski put i ovim sporazumom obezbjedimo uslove da se unaprijedi sposobnost policije u u obezbjeđenju sigurnosti za građane BiH u skladu sa Evropskim standardima i principima.

3.      Uvažavamo da se ovaj sporazum mora primjeniti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i sa Ustavima Entiteta.

4.      Priznajemo da ovaj sporazum, na bilo koji način niti u bilo kojem obliku ne reguliše niti otvara pitanja koja ne spadaju u domen reforme policije a posebno postojeći sudski i tužilački sistem u BiH.

5.      Prihvatamo realnost da reforma policije podrazumjeva složen, zahtjevan i dugotrajan proces u kojem se mora voditi računa o obezbjeđenju svih bezbjednosnih segmenata i finansijskih ograničenja tokom procesa implementacije. Imajući ovo u vidu sporazumne strane su saglasne da period implementacije traje 5 (pet) godina, počevši od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

6.      Za vrijeme trajanja procesa implementacije, a u cilju obezbjeđenja kontinuiteta svih segmenata bezbjednosti, entitetska i kantonalna ministarstva podržaće proces implementacije u okviru svojih nadležnosti.

7.      Izvršne vlasti u BiH će formiriti jedno radno tijelo – Direkciju za provođenje restruktuiranja policije (Direkcija), kao zajednički sporazumni privremeni organ sporazumnih strana, kako bi se osiguralo efikasno provođenje procesa implementacije. Direkciju će činiti profesionalci i eksperti svih nivoa vlasti (BiH, entiteta, kantona) sa višegodišnjim policijskim i menadžerskim iskustvom. Izbor i imenovanje članova Direkcije izvršiće Savjet ministara BiH na prijedlog i usaglašeno sa izvršnim vlastima u BiH. Rok za uspostavljanje Direkcije je 31.12. 2005. godine.

8.      Direkcija ima zadatak da izradi prijedlog plana za implementaciju reforme policijskih struktura u BiH po fazama, uključujući prijedloge policijskih regija, vodeći računa o održavanju visokog nivoa efikasnosti policijskih struktura u BiH radi obezbjeđenja opšte bezbjednosti građana u cijelom toku implementacije, a najkasnije do 30. 09. 2006. godine, koji će između ostalog uključivati slijedeće elemente:

  • Prijedloge riješenja za svaki od tri uslova Evropske komisije iz člana 1. ovog sporazuma, u skladu sa uslovima Evropske komisije
  • Detaljan vremenski raspored za cjelokupni period implementacije
  • Sve ostale zakonske akte i pravilnike neophodne za implementaciju reforme policijskih struktura u BiH

Izvršni organi vlasti sporazumnih strana u BiH će usvojiti prijedlog plana iz prethodne tačke Sporazuma najkasnije do 31.12.2006. godine. Usvojeni plan od strane izvršnih organa vlasti u BiH biće upućen na ratifikaciju parlamentima ugovornih strana radi konačne verifikacije najkasnije 60 dana od njegovog usvajanja.

Mi, strane, prihvatamo da je ovaj politički sporazum ključni korak da bi se Evropskoj komisiji omogućilo da preporuči započinjanje pregovora oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a to potvrđujemo odlukom ili ratifikacijom svakog od entitetskih i BiH parlamenata o ovom Sporazumu (u osam prethodnih tačaka) prije početka pregovora.

 

Оktobar 2005.godine